Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-2

skautIS (verze 8.2.0)

do provozu nasazena: 12.12.2014 v 0.48
číslo verze: 8.2.2.18195

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR11813] VzA: Žádost o dotaci (provizorní verze) (Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Dotace) - Pořadatelé vzdělávacích akcí mohou přes skautIS požádat o dotaci. Na základě této dotace pak ústředí vystaví rozhodnutí o přidělení dotace atd. - V této minimalistické verzi musí vyplnit předpokládaný počet účastníků, celkové plánované výdaje akce a celkovou žádanou dotaci. - Systém sám pohlídá, že dotace nepřekračuje povolených max. 70% celkových nákladů. - V budoucnu bude systém žádostí o dotace rozšířen a umožní kompletní správu ve skautISu.

[TR11652] VzA: úpravy textů a přidání informačních boxů (Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Instruktoři a tým) - Přidána informace o nutnosti míst správnou roli (vedoucí akce, tajemník akce, vedoucí/administrátor pořádající jednotky) pro zadávání instruktorů a týmu - Přidání informace o nutnosti mít správnou roli pro uložení projektu akce - Další drobné úpravy textů a překlepů.

[TR11198] VzA: kontroly podmínek při nahlášení akce (Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Projekt > Nahlásit akci) - Přidány kontroly některých podmínek pro akce podle ŘVČČJ. - Výsledky kontrol se zobrazují v jednoduché tabulce, ve které jsou tři sloupce: co je třeba, stav a co s tím dělat. - Pro lesní akce je kontrola rozšířena o některé další položky, které jsou řádem vyžadovány.

[TR10841] Majetek: Vybrané akce se skladem majetku (Pořadatelé velkých akcí | Akce > Další akce > Majetek) - V některých případech může být správcem skautISu založen sklad materiálu akce a ta ho pak může využívat obdobně, jako sklad materiálu jednotky. - Funkce je určena akcím typu ObRok, Jamboree apod., které pořizují mnoho majetku pro danou akci a stejně tak si do svého skladu akce potřebují půjčit materiál jednotek z jiných skladů. - Tato funkce je dostupná jen individuálně a není veřejně vidět u všech akcí.

[TR11038] Základny: Založení nového souboru nemovitostí organizační jednotkou (Vedoucí/admini OJ | Organizační jednotky > záložka Nemovitosti a základny) - Organizační jednotka (středisko, okres, kraj, ZvOJ) může u své jednotky zakládat tzv. soubory nemovitostí. Typicky to je jedna nemovitost, ale často to mohou být například i celé areály s pozemky a budovami. - V rámci formuláře se vyplňují údaje o souboru nemovitosti a rovnou i jedné nemovitosti (např. objektu klubovny). - Jednotka určuje, kde se nemovitosti nachází, jaký k nim má vztah (vlastní, má v nájmu apod.) a z čeho se skládá (budova, pozemek, …) - U souboru nemovitostí je možné zadat i osobu správce. Tento správce pak může údaje editovat a zároveň má pod kontrolou, které jednotky nemovitost využívají (např. oddíly jako klubovny či tábořiště apod.)

[TR11633] Základny: Fotografie u souboru nemovitostí i jednotlivých objektů (Správci nemovitosti | Jednotka > Nemovitosti a základny > konkrétní soubor nemovitostí a jednotlivé nemovitosti) - V rámci evidence nemovitostí a základen je možné přikládat jednu ilustrační fotografii, která se zobrazuje ve skautISu (a v budoucnu i na webu základen) - Fotografii je možné umístit i k užívání nemovitosti. Díky tomu například skautská ubytovna nabízená k půjčení může mít jinou fotografii než celý areál kluboven apod. - Povoleným formátem fotografií je JPG (JPEG). - Kromě jednotlivé ilustrační fotografie je možné k nemovitostem i jejich souborům uvádět odkazy na webu a webové fotogalerie.

[TR11045] Základny: Detail užívání nemovitosti (Vedoucí/admin jednotky | Jednotka > Nemovitosti a základny > Objekty užívané jednotkou) - U každé jednotky (především oddílů) je možné uvést, jakou nemovitost jednotka užívá. Typicky půjde o užívání nemovitosti evidované (vlastněné či spravované) střediskem, kterou jednotka používá např. jako klubovnu. - Pokud se má užívání nemovitosti používat i pro zobrazování na mapě náborů, musí být užívání „zveřejněno“. - V případě, že je nemovitost užívána např. jako skautské ubytování k půjčování, pak se na detailu stránky zobrazují informace pro zájemce o půjčení, ilustrační fotografie, orientační ceny apod.

[TR11044] Základny: Užívání objektu/nemovitosti jednotkou (Vedoucí/admin jednotky | Jednotka > Nemovitosti a základny > Objekty užívané jednotkou > Přidat užívání) - Pokud nějaký oddíl či středisko využívá nějakou nemovitost například jako svou klubovnu, zadá to do skautISu pomocí „užívání“. - Zde si vyhledá základnu, kterou užívá (obvykle totiž nemovitost vlastní či spravuje středisko) a to podle názvu města či názvu nemovitosti, a uvede jak ji využívá (např. jako klubovnu, nebo sklad, ale třeba pozemek i jako tábořiště). - V případě, že danou nemovitost jednotka navíc i nabízí k půjčování (např. v areálu skautského domu středisko provozuje ubytovnu), může uvést, že část objektu využívá i k půjčování, kdo je správce a za jakých podmínek si lze základnu půjčit. Takto uvedené nemovitosti pak budou veřejně k dispozici v databázi skautských základen zobrazovaných na nové Skautské křižovatce. - Když si jednotka nějakou nemovitost přidá do užívání, její správce (uvedený u daného souboru nemovitostí je o tom informován zprávou ze skautISu).

[TR11048] Základny: Ukládání dokumentů (Správci nemovitostí | Jendotka > Nemovitosti a základny > daná nemovitost či užívaný objekt) - Ke každé nemovitosti, stejně tak k užívanému objektu (nemovitosti) si lze ukládat libovolné soubory (například smlouvy, řády základen apod.) - U dokumentu je možné uvést, zda je veřejný či neveřejný - veřejný dokument může být například řád základny, který se v budoucnu může zobrazovat třeba při vyhledávání základny v rámci agendy základen na Křižovatce. - Systém dokumentů má pomoci jednotkám s uložením všech souvisejících dokumentů v elektronické podobě pohodlně k dané nemovitosti přímo do skautISu. Zároveň je zde ale možné uvést i poznámku, kde se reálně daný papírový dokument nachází (např. v archivu střediska, u hospodáře apod.)

[TR10739] Karty: Fakturace za doobjednané karty nad rámec registrace (Ústřední správce karet | Ústředí > Karty > Faktury) - V rámci agendy ústředí je nově možné přímo ve skautISu vygenerovat a rozeslat faktury za všechny navíc doobjednané členské karty v průběhu kalendářního roku. - Karty jsou fakturovány střediskům, které je svým členům doobjednali navíc až po registraci. - Ze skautISu takovému středisku přijde faktura, kterou musí uhradit (podobně jako za doobjednané časopisy navíc).

vylepšení:

[TR11703] Základny: Při editaci adresy nemovitosti je napovídána adresa pomocí smartform.

[TR11716] IZS: Při převodu osoby na základě žádosti jsou informovány zprávou o schválení převodu i osoby v původní jednotce.

[TR11716] IZS: V okamžiku, kdy nějaká osoba odstoupí z funkce, je nadřízená jednotka o této skutečnosti zprávou informována.

[TR11701] Registrace: Upraveny kontroly registrací v návaznosti na změny struktury evidovaných nemovitostí a využívání kluboven.

[TR11702] Základny: V případě, že je ve skautISu vypnutý modul Skautské energie, tak se u nemovitostí nezobrazují informace o SE.

[TR11736] Základny: Byly lépe pojmenovány položky týkající se základen a nemovitostí - záložka se nově jmenuje „Základny a nemovitosti“ a stránka obsahuje lépe strukturované popisky.

[TR11776] Základny: U jednotlivých nemovitostí lze přidávat a mazat záznamy vedoucí na katastr nemovitostí.

[TR11735] Základny: Při zániku jednotky dojde k automatickému ukončení užívání všech jejích nemovitostí (aby v databázi nezůstávaly zapomenuté objekty).

[TR11861] Systém: Upraveno zaznamenávání chyb do logu kvůli hexa číslům.

[TR11855] Základny: Nelze založit duplicitně nemovitost na stejné adrese.

[TR11856] Základny: Vylepšeni popisky a doplněny informace k přehledu užívaných nemovitostí.

[TR11867] Kvalita: Export PDF a Excel s doporučeními ke zlepšení (akce posunů) jsou lokalizovány do slovenštiny a upraveny do speciální podoby pro potřeby SLSK.

opravy:

[TR11709] Majetek: Vyřešen chybějící výběr kategorie v hromadné editaci majetku v rámci inteligentní editovatelné tabulky.

[TR11687] Kvalifikace: Opravena chyba znemožňující administrátoru kvalifikací odstranit chybnou kvalifikaci, pokud o ní v minulosti bylo žádáno.

[TR11772] VzA: Opravena chyba, kdy při dodatečné editaci místa konání kurzu se nezobrazovala korektně mapa.

[TR11685] Základny: Mapa s umístěním nemovitosti se již zobrazuje za všech situací bez problémů.

[TR11789] VzA: Opravena chyba v počítání stálých instruktorů; správné uložení zástupce vedoucího akce při zadání hned při vzniku akce; oprava zobrazování termínu akce.

[TR11943] Registrace: Vypnuta kontrola vyplnění DIČ, které u většiny OJ není používáno (neplátci DPH) a tedy nemá smysl ho kontrolovat. (nasazeno: 19.12.2014)

[TR10739] Karty: Opraveno generování faktur za doobjednané členské karty. (nasazeno: 19.12.2014)

systémové úpravy:

[TR11644] Monitor: Upraveno fungování monitorovací služby, aby bylo možné vypnout monitorování během instalace a odstávky skautISu.

[TR11710] Monitor: Vylepšen způsob monitorování blokujících procedur v databázi.

[TR11529] LoginPage: Odebrány neexistující odkazy na seznamy certifikovaných externích aplikací.

[TR11773] IZS: Do šablon zpráv IZS byly zavedeny jednoduché podmínky, které umožňují v některých zprávách podmiňovat zobrazení či nezobrazení textu.

[TR11783] Základny: Tabulka vyjadřující vztah Junáka k nemovitosti je možné určit pořadí zobrazení položek (aby „vlastněno Junákem“ bylo první).

[TR11867] IZS: Lokalizace a speciální podoba šablon exportovaných souborů na základě instance systému (CZ a SK verze mohou mít odlišné šablon odlišené postfixem v názvu FRX šablony).

skautis/nove-verze/8-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)