Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-4-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:7-4-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 7.2.3) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 29.4.2014 v 04.19 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 7.4.1.35163 (25.4.2014)**
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10147] STS: Zvýraznění požadovaných změn u čísla
 + ​(Pověřená osoba STS a Admin STS | Detail telefonního čísla)
 + - Jestliže se nějaké telefonní číslo nachází ve stavu požadavku na změnu služeb, nově skautIS zvýrazňuje.
 + - Služby, které jsou měněny jsou barevně zvýrazněny,​ rušené služby jsou přeškrtnuté a nově žádané služby jsou uvedeny v seznamu nových služeb.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10016] Registrace: Vypočítávání a cachování statistik počtu členů
 + ​(Registrátoři,​ Aktivní činovníci | Jednotka > Registrace > Počet členů)
 + - Stránka s přehledem počtu členů všech jednotek se již nepočítá v reálném čase při každém zobrazení, ale při odevzdání registrace se celá vypočítá a uloží do databáze skautISu. Díky tomu se následně i na velkých jednotkách (především pak krajích a ústředí) stránka zobrazí rychle.
 + - Při odevzdání registrace se okamžitě nezobrazí přehledová stránka s čísly, ale pouze informace, že k vypočtení dojde přibližně v následujících 30 minutách (v době špičky odevzdávání registrace se může výpočet odložit až o 24 hodin).
 + - Provedená úprava výrazně zrychluje načítání přehledové stránky a zároveň napevno ukládá čísla s věkovou i výchovnou strukturou jednotek.
 + - Díky této úpravě je možné v budoucnu změnit hranice věkových kategorií či pojmenování výchovných kategorií a přesto nové roky registrace nebudou mít vliv na zobrazování přehledů v letech minulých (ty budou mít své původní kategorie).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9197] Osoby: Mazání citlivých údajů
 + ​(systém skautIS | automaticky službou serveru)
 + - S ohledem na ochranu osobních údajů skautIS sám automaticky maže citlivé údaje osob v něm evidovaných. Citlivé údaje, které v tuto chvíli evidujeme jsou zdravotní údaje člena (které jsou dostupné jen vedoucímu dané jednotky).
 + - Tyto údaje jsou automaticky odstraněny u všech osob, které již nejsou členem minimálně 3 měsíce (případně pokud nikdy neměli žádné členství, sami si údaje vyplnili a od založení jejich účtu ve skautISu uplynuly více jak 3 měsíce), a které zároveň nejsou evidováni jako účastníci akcí od jejichž konání neuplynul rok.
 + - Informace o tom, že zdravotní (citlivé) údaje byly automaticky odstraněny je zaznamenán do logu skautISu, aby bylo jasné, že údaj byl smazán automaticky tímto pravidlem a nejde jen o aktualizaci běžně uživatelem skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10191] Kvalifikace:​ Vygenerování a stažení potvrzení pro zdravotníky ZZA
 + ​(Činovník,​ Vedoucí/​admin jednotky, Správce kvalifikací | Osoba > Kvalifikace > Oprávnění ZZA > tlačítko Stáhnout dekret)
 + - Pro potřeby táborů a zdravotníků zotavovacích akcí je možné ze skautISu vygenerovat PDF "​Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí"​.
 + - Vygenerovaný dokument je skautISem vždy vytvořen jedinečně se zakódovaným řetězcem identifikujícím právě tento dokument; PDF oprávnění je možné i vytisknout a vzít reálně na tábor.
 + - V budoucnu se může tlačítko "​Stáhnout dekret"​ objevit i u některých dalších kvalifikací,​ které je vhodné elektronicky generovat a případně i tisknout přímo ze skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10131] Adresy: Všechny adresy ve skautISu lze vyplnit s našeptáváním Smartform ​
 + ​(uživatelé skautISu | pole pro zadávání adres)
 + - Všude ve skautISu, kde se zadává poštovní adresa nyní funguje systém chytrého napovídání adres (už po zadání nějaké části adresy) pomocí služby Smartform.
 + - Nová místa, kde bylo doplňování adresy doplněno: Obecné akce, Bankovní účty, VIP Časopisy, Přihláška do Skautské energie, Přihláška osoby do STS, Blokace SIM karty, Požadavek na změnu v Registru OJ
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10245] UX: Nová podoba formuláře založení členství
 + ​(Vedoucí/​administrátor | Jednotka > Členové > Založit)
 + - V rámci úpravy použitelnosti uživatelského prostředí došlo k přepracování stránky pro založení nového člena. Stránka využívá vnitřně nové typy komponent, způsob validace údajů apod. (některé funkce jsou odlišné dle podpory HTML5 v jednotlivých prohlížečích).
 + - Již je možné zadat RČ a ihned nechat provést kontrolu, aniž by byly vyplněny další údaje.
 + - Pole adres jsou umístěny pod sebou (a připraveny na nasazení budoucího nového designu skautISu) a při vyplňování našeptávají adresy dle registru adres ČR.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9903] Domény: Konference správců domén
 + ​(správci domén | při založení domény se zakládá na pozadí)
 + - Se založením domén se na pozadí zakládá i konference s hlavními emaily správců pro jejich lepší kontaktovatelnost.  ​
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10146] LoginPage: Přihlašovací stránka nově obsahuje informace o partnerech, kteří skautIS a skauty podporují.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10076] Karty: Pomocný přehled karet obsahuje v souhrnu středisek nově i e-mailové adresy.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9960] Karty: Ústřední generování karet je nově zpracováváno serverovou službou a ve skautISu je informováno o stavu generování,​ případně lze karty znovu přegenerovat.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9897] Jednotky: V rámci oddílu může být nyní více jak 10 družin při zachování jediného symbolu v čísle - pro označení družiny je možné použít i písmeno (tedy číslo družiny ... 7, 8, 9, A, B, C, ...).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10134] Registr OJ: Upraveny formulace na potvrzeních o právní subjektivitě a funkci statutárních orgánů OJ v souvislosti s NOZ.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10090] Helpdesk: V rámci ústřední agendy podpory je možné hledat osoby (i historické) i podle uživatelského jména. Ve výpisu nalezených osob je kromě username i informace, zda má osoba ověřený účet pro hospodářské agendy.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9948] Osoby: Pokud je přidávána osoba do jednotky, která je ze stejného střediska, zobrazí se informace, že převod mohou převést přímo vedoucí oddílů bez nutnosti asistence ústředního helpdesku. Pro obnovení bývalých členů a převody mezi středisky zůstává i nadále možnost použití bezpečnostního kódu osoby, případně zažádat ústředí přes skautIS o schválení převodu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9987] Osoby: Při ukončení členství osobě, která je delegátem nebo kandiduje na nějakou funkci na sněmu jednotky, se nejprve zobrazí informační hláška a pokud je odsouhlasena dojde s členstvím i k ukončení mandátu delegáta sněmu, případně zrušení kandidátky dané osoby.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10180] Uživatel: Generování PDF pro ověření uživatelského účtu má aktualizovanou podobu a soubor je generován vždy znovu a jedinečně,​ ale až po potvrzení dotazu na reálné vygenerování.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10023] Adresy: Do adres osob, jednotek i nemovitostí se nově vkládá i údaje o okrese (a tedy i kraji). Údaj je skrytý vnitřně v databázi, ale je možné ho využívat pro třídění a hledání dat. Ke všem adresám byly tyto údaje dohledány a doplněny.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10149] Kvalifikace:​ Hromadné zadávání kvalifikací na ústředí bylo vylepšeno o ajaxové načítání souhrnných hodnot, číslování jednotlivých záznamů a možnost zrušit vybranou osobu pro přidělení kvalifikace v hledacím poli.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10258] Kvalifikace:​ Při hromadném zadávání kvalifikací z ústředí je možné zadat i datum získání před termínem odevzdání poslední registrace.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10145] Akce: Vylepšena stránka základních údajů tábora, aby byly údaje o místě konání přehlednější a logicky ve správném pořadí. Stránka je také doplněna o další vysvětlivky a položky byly lépe pojmenovány.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7981] Tábory: Přehled táborů umožňuje oprávněným uživatelům zobrazovat i historické přehledy za uplynulé roky i s jednotkami, které od té doby již zanikly.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9903] GA: Vylepšeny validační hlášky při zakládání a upravování objektů Google Apps (domény, účty apod.)
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR9303] STS: Oprava v SQL proceduře ohledně zobrazení všech faktur a neuzavřeného řetězce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10087] Osoby: Vyřešen problém s chybovou hláškou o neexistujícím souboru při editaci údajů osoby (např. adresy apod.)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10140] Uživatel: Už není stále nabízen soubor ke stažení místo možnosti odhlásit při ověřování účtu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9016] Osoby: Odkaz "Zpět na jednotku"​ již funguje správně i v případě, že osoba už nemá aktivní žádné členství, přesto na ní bylo vstoupeno ze seznamu členů jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10217] LoginPage: Pokud je přihlašovací stránka volána s parametrem TryAutoLogin=1 pro ověření automatického (trvalého) přihlášení,​ ale není uveden parametr ReturnUrl pro návrat, nedojde k přesměrování,​ neboť by nemělo význam.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8654], [TR8655] Kvalita: Opravena chyba v datech váhy pro hodnocení kvality u úrovně "​hodně dobré"​ způsobující null referenenci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10230] Akce: Opraven překlep ve filtru v seznamu táborů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9753] Registrace: Vyřešen problém se zobrazením "​hostujících z jiných jednotek"​ u ústředí, kde toto číslo nedávalo smysl a bylo způsobeno nekonzistencí dat.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9977] Systém: Bez problémů už se načítá stránka "Můj skautIS"​ i osobám, které nemají vyplněno pohlaví v údajích osoby.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8663] Systém: Opraven problém se špatnou syntaxí '​HasCookQualification'​ v evidenci táborů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9976] Systém: Provedena oprava v chybě formátování argumentu při úpravě Google Group.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10032] Systém: Ošetřena chyba validace Person_UnknownUser.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10033] Systém: Ošetřena chyba validace PersonPreference_PermissionDeniedForGivePerson.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8658] Systém: Vyřešen null argument na přihlašovací stránce způsobující občas chybu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8653] Systém: Vyřešen null reference na stránce s obnovou hesla.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8659] Systém: Vyřešen problém null argumentu při nahrávání fotky osoby.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8660] Systém: Opravena chyba ve formátování kvůli chybné adrese.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9978] Systém: Opraveno přetypování TextBoxu v kritériích hodnocení kvality SLSK.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8652] Systém: Opravena chybová stránka.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10248] UX: V rámci změn formulářů byly opraveny problematické validace a chování prvků v různých prohlížečích.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10266] Domény: Při zakládání domén byla vylepšena a opravena validace URL, správců apod.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10024] DB: Tabulka typů kvalifikací a související procedury byly očištěny od již nepoužívaných atributů.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9892] DB: SQL rozšířeno o možnost používání regulárních výrazů ve formátu jako u kontaktů skautISu a toho je pak využíváno v rámci profylaxí.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9634] DB: Došlo k optimalizaci (a tedy i zrychlení) používání UM_Login_INSERT.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9787] Systém: V administraci skautISu je možné zapínat a vypínat jednotlivé pluginy serverové služby (JunakServer) a tím regulovat běh a vytížení automatických akcí skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8897] UX: Vytvořeny nové komponenty dodržující nová pravidla UX, proveden refaktoring projektu, vytvořen návod, jak postupovat při vývoji v souladu s pravidly nového UX. 
skautis/nove-verze/7-4-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)