Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-4-1

skautIS (verze 7.2.3)

do provozu nasazena: 29.4.2014 v 04.19
číslo verze: 7.4.1.35163 (25.4.2014)

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR10147] STS: Zvýraznění požadovaných změn u čísla (Pověřená osoba STS a Admin STS | Detail telefonního čísla) - Jestliže se nějaké telefonní číslo nachází ve stavu požadavku na změnu služeb, nově skautIS zvýrazňuje. - Služby, které jsou měněny jsou barevně zvýrazněny, rušené služby jsou přeškrtnuté a nově žádané služby jsou uvedeny v seznamu nových služeb.

[TR10016] Registrace: Vypočítávání a cachování statistik počtu členů (Registrátoři, Aktivní činovníci | Jednotka > Registrace > Počet členů) - Stránka s přehledem počtu členů všech jednotek se již nepočítá v reálném čase při každém zobrazení, ale při odevzdání registrace se celá vypočítá a uloží do databáze skautISu. Díky tomu se následně i na velkých jednotkách (především pak krajích a ústředí) stránka zobrazí rychle. - Při odevzdání registrace se okamžitě nezobrazí přehledová stránka s čísly, ale pouze informace, že k vypočtení dojde přibližně v následujících 30 minutách (v době špičky odevzdávání registrace se může výpočet odložit až o 24 hodin). - Provedená úprava výrazně zrychluje načítání přehledové stránky a zároveň napevno ukládá čísla s věkovou i výchovnou strukturou jednotek. - Díky této úpravě je možné v budoucnu změnit hranice věkových kategorií či pojmenování výchovných kategorií a přesto nové roky registrace nebudou mít vliv na zobrazování přehledů v letech minulých (ty budou mít své původní kategorie).

[TR9197] Osoby: Mazání citlivých údajů (systém skautIS | automaticky službou serveru) - S ohledem na ochranu osobních údajů skautIS sám automaticky maže citlivé údaje osob v něm evidovaných. Citlivé údaje, které v tuto chvíli evidujeme jsou zdravotní údaje člena (které jsou dostupné jen vedoucímu dané jednotky). - Tyto údaje jsou automaticky odstraněny u všech osob, které již nejsou členem minimálně 3 měsíce (případně pokud nikdy neměli žádné členství, sami si údaje vyplnili a od založení jejich účtu ve skautISu uplynuly více jak 3 měsíce), a které zároveň nejsou evidováni jako účastníci akcí od jejichž konání neuplynul rok. - Informace o tom, že zdravotní (citlivé) údaje byly automaticky odstraněny je zaznamenán do logu skautISu, aby bylo jasné, že údaj byl smazán automaticky tímto pravidlem a nejde jen o aktualizaci běžně uživatelem skautISu.

[TR10191] Kvalifikace: Vygenerování a stažení potvrzení pro zdravotníky ZZA (Činovník, Vedoucí/admin jednotky, Správce kvalifikací | Osoba > Kvalifikace > Oprávnění ZZA > tlačítko Stáhnout dekret) - Pro potřeby táborů a zdravotníků zotavovacích akcí je možné ze skautISu vygenerovat PDF „Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí“. - Vygenerovaný dokument je skautISem vždy vytvořen jedinečně se zakódovaným řetězcem identifikujícím právě tento dokument; PDF oprávnění je možné i vytisknout a vzít reálně na tábor. - V budoucnu se může tlačítko „Stáhnout dekret“ objevit i u některých dalších kvalifikací, které je vhodné elektronicky generovat a případně i tisknout přímo ze skautISu.

[TR10131] Adresy: Všechny adresy ve skautISu lze vyplnit s našeptáváním Smartform (uživatelé skautISu | pole pro zadávání adres) - Všude ve skautISu, kde se zadává poštovní adresa nyní funguje systém chytrého napovídání adres (už po zadání nějaké části adresy) pomocí služby Smartform. - Nová místa, kde bylo doplňování adresy doplněno: Obecné akce, Bankovní účty, VIP Časopisy, Přihláška do Skautské energie, Přihláška osoby do STS, Blokace SIM karty, Požadavek na změnu v Registru OJ

[TR10245] UX: Nová podoba formuláře založení členství (Vedoucí/administrátor | Jednotka > Členové > Založit) - V rámci úpravy použitelnosti uživatelského prostředí došlo k přepracování stránky pro založení nového člena. Stránka využívá vnitřně nové typy komponent, způsob validace údajů apod. (některé funkce jsou odlišné dle podpory HTML5 v jednotlivých prohlížečích). - Již je možné zadat RČ a ihned nechat provést kontrolu, aniž by byly vyplněny další údaje. - Pole adres jsou umístěny pod sebou (a připraveny na nasazení budoucího nového designu skautISu) a při vyplňování našeptávají adresy dle registru adres ČR.

[TR9903] Domény: Konference správců domén (správci domén | při založení domény se zakládá na pozadí) - Se založením domén se na pozadí zakládá i konference s hlavními emaily správců pro jejich lepší kontaktovatelnost.

vylepšení:

[TR10146] LoginPage: Přihlašovací stránka nově obsahuje informace o partnerech, kteří skautIS a skauty podporují.

[TR10076] Karty: Pomocný přehled karet obsahuje v souhrnu středisek nově i e-mailové adresy.

[TR9960] Karty: Ústřední generování karet je nově zpracováváno serverovou službou a ve skautISu je informováno o stavu generování, případně lze karty znovu přegenerovat.

[TR9897] Jednotky: V rámci oddílu může být nyní více jak 10 družin při zachování jediného symbolu v čísle - pro označení družiny je možné použít i písmeno (tedy číslo družiny … 7, 8, 9, A, B, C, …).

[TR10134] Registr OJ: Upraveny formulace na potvrzeních o právní subjektivitě a funkci statutárních orgánů OJ v souvislosti s NOZ.

[TR10090] Helpdesk: V rámci ústřední agendy podpory je možné hledat osoby (i historické) i podle uživatelského jména. Ve výpisu nalezených osob je kromě username i informace, zda má osoba ověřený účet pro hospodářské agendy.

[TR9948] Osoby: Pokud je přidávána osoba do jednotky, která je ze stejného střediska, zobrazí se informace, že převod mohou převést přímo vedoucí oddílů bez nutnosti asistence ústředního helpdesku. Pro obnovení bývalých členů a převody mezi středisky zůstává i nadále možnost použití bezpečnostního kódu osoby, případně zažádat ústředí přes skautIS o schválení převodu.

[TR9987] Osoby: Při ukončení členství osobě, která je delegátem nebo kandiduje na nějakou funkci na sněmu jednotky, se nejprve zobrazí informační hláška a pokud je odsouhlasena dojde s členstvím i k ukončení mandátu delegáta sněmu, případně zrušení kandidátky dané osoby.

[TR10180] Uživatel: Generování PDF pro ověření uživatelského účtu má aktualizovanou podobu a soubor je generován vždy znovu a jedinečně, ale až po potvrzení dotazu na reálné vygenerování.

[TR10023] Adresy: Do adres osob, jednotek i nemovitostí se nově vkládá i údaje o okrese (a tedy i kraji). Údaj je skrytý vnitřně v databázi, ale je možné ho využívat pro třídění a hledání dat. Ke všem adresám byly tyto údaje dohledány a doplněny.

[TR10149] Kvalifikace: Hromadné zadávání kvalifikací na ústředí bylo vylepšeno o ajaxové načítání souhrnných hodnot, číslování jednotlivých záznamů a možnost zrušit vybranou osobu pro přidělení kvalifikace v hledacím poli.

[TR10258] Kvalifikace: Při hromadném zadávání kvalifikací z ústředí je možné zadat i datum získání před termínem odevzdání poslední registrace.

[TR10145] Akce: Vylepšena stránka základních údajů tábora, aby byly údaje o místě konání přehlednější a logicky ve správném pořadí. Stránka je také doplněna o další vysvětlivky a položky byly lépe pojmenovány.

[TR7981] Tábory: Přehled táborů umožňuje oprávněným uživatelům zobrazovat i historické přehledy za uplynulé roky i s jednotkami, které od té doby již zanikly.

[TR9903] GA: Vylepšeny validační hlášky při zakládání a upravování objektů Google Apps (domény, účty apod.)

opravy:

[TR9303] STS: Oprava v SQL proceduře ohledně zobrazení všech faktur a neuzavřeného řetězce.

[TR10087] Osoby: Vyřešen problém s chybovou hláškou o neexistujícím souboru při editaci údajů osoby (např. adresy apod.)

[TR10140] Uživatel: Už není stále nabízen soubor ke stažení místo možnosti odhlásit při ověřování účtu.

[TR9016] Osoby: Odkaz „Zpět na jednotku“ již funguje správně i v případě, že osoba už nemá aktivní žádné členství, přesto na ní bylo vstoupeno ze seznamu členů jednotky.

[TR10217] LoginPage: Pokud je přihlašovací stránka volána s parametrem TryAutoLogin=1 pro ověření automatického (trvalého) přihlášení, ale není uveden parametr ReturnUrl pro návrat, nedojde k přesměrování, neboť by nemělo význam.

[TR8654], [TR8655] Kvalita: Opravena chyba v datech váhy pro hodnocení kvality u úrovně „hodně dobré“ způsobující null referenenci.

[TR10230] Akce: Opraven překlep ve filtru v seznamu táborů.

[TR9753] Registrace: Vyřešen problém se zobrazením „hostujících z jiných jednotek“ u ústředí, kde toto číslo nedávalo smysl a bylo způsobeno nekonzistencí dat.

[TR9977] Systém: Bez problémů už se načítá stránka „Můj skautIS“ i osobám, které nemají vyplněno pohlaví v údajích osoby.

[TR8663] Systém: Opraven problém se špatnou syntaxí 'HasCookQualification' v evidenci táborů.

[TR9976] Systém: Provedena oprava v chybě formátování argumentu při úpravě Google Group.

[TR10032] Systém: Ošetřena chyba validace Person_UnknownUser.

[TR10033] Systém: Ošetřena chyba validace PersonPreference_PermissionDeniedForGivePerson.

[TR8658] Systém: Vyřešen null argument na přihlašovací stránce způsobující občas chybu.

[TR8653] Systém: Vyřešen null reference na stránce s obnovou hesla.

[TR8659] Systém: Vyřešen problém null argumentu při nahrávání fotky osoby.

[TR8660] Systém: Opravena chyba ve formátování kvůli chybné adrese.

[TR9978] Systém: Opraveno přetypování TextBoxu v kritériích hodnocení kvality SLSK.

[TR8652] Systém: Opravena chybová stránka.

[TR10248] UX: V rámci změn formulářů byly opraveny problematické validace a chování prvků v různých prohlížečích.

[TR10266] Domény: Při zakládání domén byla vylepšena a opravena validace URL, správců apod.

systémové úpravy:

[TR10024] DB: Tabulka typů kvalifikací a související procedury byly očištěny od již nepoužívaných atributů.

[TR9892] DB: SQL rozšířeno o možnost používání regulárních výrazů ve formátu jako u kontaktů skautISu a toho je pak využíváno v rámci profylaxí.

[TR9634] DB: Došlo k optimalizaci (a tedy i zrychlení) používání UM_Login_INSERT.

[TR9787] Systém: V administraci skautISu je možné zapínat a vypínat jednotlivé pluginy serverové služby (JunakServer) a tím regulovat běh a vytížení automatických akcí skautISu.

[TR8897] UX: Vytvořeny nové komponenty dodržující nová pravidla UX, proveden refaktoring projektu, vytvořen návod, jak postupovat při vývoji v souladu s pravidly nového UX.

skautis/nove-verze/7-4-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)