Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-0-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-0-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.0.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 10.12.2012 v 23.15 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.0.1.34821 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6977] Kvalita: Stránka se sumárními přehledy pro nadřízené jednotky
 + ​(nadřízené jednotky | Kvalita > Cizí výsledky > záložka Souhrnné výsledky pro nadřízené )
 + - Nově je ve skautISu připravena stránka zobrazující různé souhrnné (anonymní přehledy), které postupně budou nabízet tyto typy přehledů:
 +   a) Účast na hodnocení kvality ​
 +   b) Pohled na celkové hodnocení ​
 +   c) Hodnocení po oblastech kvality ​
 +   d) Detail po typech hodnocení v čase 
 +   e) Celkové grafické hodnocení ​
 +   f) Detail po jednotlivých oblastech ​
 +   g) Srovnání s ostatními jednotkami
 + - Aktuálně jsou funkční přehledy typu a) a e). Ostatní budou doplňovány až v dalších verzích skautISu, ale prostředí a volby jsou již pro to připraveny.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6983, TR7092] Kvalita: Přehled zapojení jednotek do účasti na hodnocení kvality
 + ​(nadřízené jednotky | Kvalita > Cizí výsledky > záložka Souhrnné výsledky pro nadřízené > volba Účast na hodnocení kvality)
 + - Nadřízené jednotky mají možnost si zobrazit souhrnný (anonymní) přehled ukazující zapojení jednotek a akcí na hodnocení kvality.
 + - V přehledu se zobrazují počty i procenta jednotek i akcí zapojených v aktuálním roce i předchozí do hodnocení kvality. Stejně tak počty nezapojených jednotek apod.
 + - Kromě absolutních čísel a relativních procentuálních údajů se zobrazují za pomoci šipek i trendy (mají význam pro více let hodnocení kvality).
 + - Přehled lze nejen zobrazit ve skautISu, ale dá se i exportovat do PDF.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6982] Kvalita: Souhrnný grafický přehled požadovaného typu hodnocení z podřízeného regionu
 + ​(nadřízené jednotky | Kvalita > Cizí výsledky > záložka Souhrnné výsledky pro nadřízené > volba Celkové grafické hodnocení)
 + - Nadřízené jednotky si mohou ve skautISu zobrazit souhrnné grafické srovnání typu "​frgál"​ pro konkrétní typ hodnocení kvality (jednotky i akce).
 + - Funkce zobrazuje souhrnné (anonymní) údaje vyhodnocené napříč celým regionem a lze tak sledovat, co jsou slabé a silné stránky v daném regionu a co je potřeba případně u podřízených jednotek podporovat.
 + - Přehled lze snadno exportovat i do PDF přehledu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7084] STS: Zasílání základních vyúčtování spolu s fakturou
 + ​(uživatelé STS | zprávy ISZ skautISu - web a mail)
 + - Nově spolu s výzvou (fakturou) k platbě za služby STS přijdou ve zprávě i PDF základní přehledy vyúčtování jednotlivých služeb STS.
 + - Ve zprávě jsou přiloženy základní přehledy samostatně pro všechna telefonní čísla dané osoby, která jsou uvedena na faktuře (výzvě k platbě). Zpráva navíc obsahuje odkaz vedoucí na detailní vyúčtování služeb ve skautISu.
 + - V rámci upomínek k provedení platby se i nadále posílá pouze PDF faktura, neboť vyúčtování služeb by zde již bylo nadbytečné.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7083] Členství: Upozornění při ukončování členství osoby s aktivní STS
 + ​(správci registrace | Ukončení členství osoby s STS)
 + - V případě, že je požadováno ukončení členství v Junáku osobě, která má aktivní služby STS, je zobrazeno upozornění,​ zda to opravdu chce uživatel udělat a že to povede k ukončení služeb STS.
 + - Při potvrzení takového ukončení odchází zpráva PO STS jednotky i ústřednímu ADMINu-STS, aby spolu začali řešit ukončení služeb STS dané osoby.
 + - Zároveň odchází zpráva dotčené ukončené osobě, aby věděla, že jí bylo ukončeno členství a bude to mít vliv na její dosud užívané služby v STS.
 + - Kontroly se provádí jak při individuálním ukončení členství, tak při slučování jednotek, kde by bylo ukončeno členství osobám s aktivní STS.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7077] Jednotky: Doplňující údaje oddílů
 + ​(Vedoucí/​administrátor | Oddíl > záložka Další údaje > sekce Práce s věkovými kategoriemi)
 + - Nově mohou vedoucí zaznamenávat informaci o tom, jak v oddíle pracují s výchovnými kategoriemi. Tato volba má význam jen u oddílů mladších členů, u ostatních typů je uvedena jen tato kategorie.
 + - Volba je dvouúrovňová,​ kdy v první se řekne, zda oddíl pracuje se všemi členy stejně (jsou z jedné věkové kategorie) a ve druhé daný bod doplní o přesnější popis situace.
 + - Tyto údaje mohou v průběhu let snadno zastarávat,​ a proto se každý rok při registraci vyžaduje jejich kontrola a případná aktualizace. Z toho důvodu je u údajů vidět i informace, kdy byl údaj naposledy jednotkou aktualizován.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7078] Jednotky: Údaje Skautingu pro všechny
 + ​(pouze Vedoucí/​administrátor oddílu | Oddíl > záložka Další údaje > sekce Skauting pro všechny)
 + - Dobrovolně mohou oddíly vyplnit tabulku počtu členů s nějakým znevýhodněním či handicapem. Tyto údaje pak slouží odboru Skauting pro všechny a pomáhají připravovat kvalitní metodiky a podporovat práci se členy v oddílech.
 + - Na údaje je nahlíženo jako na citlivé údaje, a proto k nim má přístup pouze úroveň vedení oddílu. Nikdo nadřízený k údajům přístup nemá a nevidí je! S údaji kromě vedení oddílu může pracovat už jen odbor Skauting pro všechny, který je využívá k přípravě metodik a podpoře vedoucích oddílů.
 + - Tyto údaje mohou v průběhu let snadno zastarávat,​ a proto se každý rok při registraci vyžaduje jejich kontrola a případná aktualizace. Z toho důvodu je u údajů vidět i informace, kdy byl údaj naposledy jednotkou aktualizován.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7081] Registrace: Každoroční kontrola vybraných údajů oddílu
 + ​(Vedoucí/​administrátor oddílu | První kontrola registrace oddílu)
 + - Při první kontrole registrace oddílu se nejprve zobrazí seznam doplňujících údajů ke kontrole.
 + - Aby nedocházelo k zastarávání některých údajů v letech, zobrazí se tyto údaje při první kontrole registrace. Zde je možné je rovnou aktualizovat a doplnit. Pokud ale nechce oddíl údaje vyplnit, nemusí a může jednoduše pokračovat dál v kontrole registrace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7189] Registrace: Přehled poplatků členů v registraci
 + ​(Vedoucí/​administrátor registrace | Registrace jednotky > karta Registrované osoby)
 + - V přehledu registrovaných osob se zobrazují nové sloupce s poplatky za členskou kartu.
 + - Jestliže mají objednanou kartu všichni členové oddílu/​střediska zobrazí se sloupec s příslušnou cenou, stejně tak při variantě objednávání pro jednotlivce.
 + - Přehled tak poskytuje detailní pohled na registrované členy a to, kolik mají platit v registraci a z jakých složek se celkový poplatek skládá.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7188] Registrace: Objednání členské karty v registraci
 + ​(Vedoucí/​administrátor jednotky | Registrace jednotky > Registrované osoby > tlačítko Přidat > Registrace osob do kategorií)
 + - V rámci registrace osob do požadovaných registračních kategorií je možné nově vybírat, jaký typ členské karty osoby chtějí v registraci objednat.
 + - Pořízení členské karty je dobrovolné a nemusí být objednáno, pokud si ji člen nepřeje dostávat.
 + - Na základě věku a potvrzení o studiu systém nabízí správnou variantu karty (EYCA standard, EYCA student, členská karta).
 + - V případě, že osoba zatím nemá vyplněnou fotografii, případně údaje o studiu, je možné přímo z této stránky doplnit potřebné údaje. Vyplňování údajů probíhá v modálním okně a po uložení opět dojde k návratu na stránku s registrací osob do kategorií.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7217] STS: V přehledu tarifů při objednávání i změnách služeb se objevuje informace o počtu volných SMS v rámci daného tarifu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7120] STS: Tarif Internet Komplet lze objednat nejen při převádění Twist, ale i paušální smlouvy TM.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7122] STS: Upraveny informace o možnosti blokování SIM karty v případě ztráty/​krádeže.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7252] STS: Ve fakturách je doplněn informační text upozorňující na možnost kontroly fakturovaných služeb a možnosti reklamace max. 30 dní od vystavení faktury.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7184] STS: Do zpráv o úspěšném přijetí čísla T-Mobilem do STS se nově vkládá vyjádření zadané ADMINeem-STS.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7208] STS: Zpráva informující o úspěšném uhrazení dříve upomínané faktury za služby STS se již znovu nevkládá PDF faktura, neboť je zde zbytečná.´
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR6985] Registr OJ: V ústřední správě registru na KÚJ se v základním pohledu zobrazují tvz. "​nedokončené"​ požadavky, tedy ty ve stavech "​Čeká na zpracování"​ a "​Odesláno na MV ČR".
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR6966] Jednotky: Organizační jednotky nemusí uvádět korespondenční adresu, pokud je shodná se sídlem jednotky. Pokud je ale uvedena, dochází k její validaci. Při zakládání OJ se již neuvádí jednotka IČ a DIČ, to jí je přiděleno až později ústředím.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7177] Registrace: Doplněny nové registrační kontroly v souvislosti s novými podmínkami pro existenci střediska a VOJ v případě, že má jen dvě podřízené jednotky.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR7119] STS: Vyřešen problém s nemožností provést úpravy služeb ADMINem-STS v době, kdy žádost teprve čeká na schválení PO jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7182] STS: Ve vyúčtování služeb (základní i detailní; PDF/XLSX) se správně zobrazují skuteční uživatelé čísel pokud jde o další čísla osoby, stejně tak u volaných čísel.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6984] Registr OJ: V exportu pro MVČR opravena korespondenční adresa na novou + opraven překlep v přehledu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7237] Registrace: Dočasně je zablokována možnost odevzdávání registrace. Zatím je možné provádět pouze správu údajů a kontroly registrace (její validitu).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7259] STS: Opravena chyba znemožňující některým osobám přihlášení do STS (nasazeno: 19.12.2012)
skautis/nove-verze/6-0-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)