Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-0-1

skautIS (verze 6.0.1)

do provozu nasazena: 10.12.2012 v 23.15
číslo verze: 6.0.1.34821

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR6977] Kvalita: Stránka se sumárními přehledy pro nadřízené jednotky (nadřízené jednotky | Kvalita > Cizí výsledky > záložka Souhrnné výsledky pro nadřízené ) - Nově je ve skautISu připravena stránka zobrazující různé souhrnné (anonymní přehledy), které postupně budou nabízet tyto typy přehledů:

 a) Účast na hodnocení kvality 
 b) Pohled na celkové hodnocení 
 c) Hodnocení po oblastech kvality 
 d) Detail po typech hodnocení v čase 
 e) Celkové grafické hodnocení 
 f) Detail po jednotlivých oblastech 
 g) Srovnání s ostatními jednotkami

- Aktuálně jsou funkční přehledy typu a) a e). Ostatní budou doplňovány až v dalších verzích skautISu, ale prostředí a volby jsou již pro to připraveny.

[TR6983, TR7092] Kvalita: Přehled zapojení jednotek do účasti na hodnocení kvality (nadřízené jednotky | Kvalita > Cizí výsledky > záložka Souhrnné výsledky pro nadřízené > volba Účast na hodnocení kvality) - Nadřízené jednotky mají možnost si zobrazit souhrnný (anonymní) přehled ukazující zapojení jednotek a akcí na hodnocení kvality. - V přehledu se zobrazují počty i procenta jednotek i akcí zapojených v aktuálním roce i předchozí do hodnocení kvality. Stejně tak počty nezapojených jednotek apod. - Kromě absolutních čísel a relativních procentuálních údajů se zobrazují za pomoci šipek i trendy (mají význam pro více let hodnocení kvality). - Přehled lze nejen zobrazit ve skautISu, ale dá se i exportovat do PDF.

[TR6982] Kvalita: Souhrnný grafický přehled požadovaného typu hodnocení z podřízeného regionu (nadřízené jednotky | Kvalita > Cizí výsledky > záložka Souhrnné výsledky pro nadřízené > volba Celkové grafické hodnocení) - Nadřízené jednotky si mohou ve skautISu zobrazit souhrnné grafické srovnání typu „frgál“ pro konkrétní typ hodnocení kvality (jednotky i akce). - Funkce zobrazuje souhrnné (anonymní) údaje vyhodnocené napříč celým regionem a lze tak sledovat, co jsou slabé a silné stránky v daném regionu a co je potřeba případně u podřízených jednotek podporovat. - Přehled lze snadno exportovat i do PDF přehledu.

[TR7084] STS: Zasílání základních vyúčtování spolu s fakturou (uživatelé STS | zprávy ISZ skautISu - web a mail) - Nově spolu s výzvou (fakturou) k platbě za služby STS přijdou ve zprávě i PDF základní přehledy vyúčtování jednotlivých služeb STS. - Ve zprávě jsou přiloženy základní přehledy samostatně pro všechna telefonní čísla dané osoby, která jsou uvedena na faktuře (výzvě k platbě). Zpráva navíc obsahuje odkaz vedoucí na detailní vyúčtování služeb ve skautISu. - V rámci upomínek k provedení platby se i nadále posílá pouze PDF faktura, neboť vyúčtování služeb by zde již bylo nadbytečné.

[TR7083] Členství: Upozornění při ukončování členství osoby s aktivní STS (správci registrace | Ukončení členství osoby s STS) - V případě, že je požadováno ukončení členství v Junáku osobě, která má aktivní služby STS, je zobrazeno upozornění, zda to opravdu chce uživatel udělat a že to povede k ukončení služeb STS. - Při potvrzení takového ukončení odchází zpráva PO STS jednotky i ústřednímu ADMINu-STS, aby spolu začali řešit ukončení služeb STS dané osoby. - Zároveň odchází zpráva dotčené ukončené osobě, aby věděla, že jí bylo ukončeno členství a bude to mít vliv na její dosud užívané služby v STS. - Kontroly se provádí jak při individuálním ukončení členství, tak při slučování jednotek, kde by bylo ukončeno členství osobám s aktivní STS.

[TR7077] Jednotky: Doplňující údaje oddílů (Vedoucí/administrátor | Oddíl > záložka Další údaje > sekce Práce s věkovými kategoriemi) - Nově mohou vedoucí zaznamenávat informaci o tom, jak v oddíle pracují s výchovnými kategoriemi. Tato volba má význam jen u oddílů mladších členů, u ostatních typů je uvedena jen tato kategorie. - Volba je dvouúrovňová, kdy v první se řekne, zda oddíl pracuje se všemi členy stejně (jsou z jedné věkové kategorie) a ve druhé daný bod doplní o přesnější popis situace. - Tyto údaje mohou v průběhu let snadno zastarávat, a proto se každý rok při registraci vyžaduje jejich kontrola a případná aktualizace. Z toho důvodu je u údajů vidět i informace, kdy byl údaj naposledy jednotkou aktualizován.

[TR7078] Jednotky: Údaje Skautingu pro všechny (pouze Vedoucí/administrátor oddílu | Oddíl > záložka Další údaje > sekce Skauting pro všechny) - Dobrovolně mohou oddíly vyplnit tabulku počtu členů s nějakým znevýhodněním či handicapem. Tyto údaje pak slouží odboru Skauting pro všechny a pomáhají připravovat kvalitní metodiky a podporovat práci se členy v oddílech. - Na údaje je nahlíženo jako na citlivé údaje, a proto k nim má přístup pouze úroveň vedení oddílu. Nikdo nadřízený k údajům přístup nemá a nevidí je! S údaji kromě vedení oddílu může pracovat už jen odbor Skauting pro všechny, který je využívá k přípravě metodik a podpoře vedoucích oddílů. - Tyto údaje mohou v průběhu let snadno zastarávat, a proto se každý rok při registraci vyžaduje jejich kontrola a případná aktualizace. Z toho důvodu je u údajů vidět i informace, kdy byl údaj naposledy jednotkou aktualizován.

[TR7081] Registrace: Každoroční kontrola vybraných údajů oddílu (Vedoucí/administrátor oddílu | První kontrola registrace oddílu) - Při první kontrole registrace oddílu se nejprve zobrazí seznam doplňujících údajů ke kontrole. - Aby nedocházelo k zastarávání některých údajů v letech, zobrazí se tyto údaje při první kontrole registrace. Zde je možné je rovnou aktualizovat a doplnit. Pokud ale nechce oddíl údaje vyplnit, nemusí a může jednoduše pokračovat dál v kontrole registrace.

[TR7189] Registrace: Přehled poplatků členů v registraci (Vedoucí/administrátor registrace | Registrace jednotky > karta Registrované osoby) - V přehledu registrovaných osob se zobrazují nové sloupce s poplatky za členskou kartu. - Jestliže mají objednanou kartu všichni členové oddílu/střediska zobrazí se sloupec s příslušnou cenou, stejně tak při variantě objednávání pro jednotlivce. - Přehled tak poskytuje detailní pohled na registrované členy a to, kolik mají platit v registraci a z jakých složek se celkový poplatek skládá.

[TR7188] Registrace: Objednání členské karty v registraci (Vedoucí/administrátor jednotky | Registrace jednotky > Registrované osoby > tlačítko Přidat > Registrace osob do kategorií) - V rámci registrace osob do požadovaných registračních kategorií je možné nově vybírat, jaký typ členské karty osoby chtějí v registraci objednat. - Pořízení členské karty je dobrovolné a nemusí být objednáno, pokud si ji člen nepřeje dostávat. - Na základě věku a potvrzení o studiu systém nabízí správnou variantu karty (EYCA standard, EYCA student, členská karta). - V případě, že osoba zatím nemá vyplněnou fotografii, případně údaje o studiu, je možné přímo z této stránky doplnit potřebné údaje. Vyplňování údajů probíhá v modálním okně a po uložení opět dojde k návratu na stránku s registrací osob do kategorií.

vylepšení:

[TR7217] STS: V přehledu tarifů při objednávání i změnách služeb se objevuje informace o počtu volných SMS v rámci daného tarifu.

[TR7120] STS: Tarif Internet Komplet lze objednat nejen při převádění Twist, ale i paušální smlouvy TM.

[TR7122] STS: Upraveny informace o možnosti blokování SIM karty v případě ztráty/krádeže.

[TR7252] STS: Ve fakturách je doplněn informační text upozorňující na možnost kontroly fakturovaných služeb a možnosti reklamace max. 30 dní od vystavení faktury.

[TR7184] STS: Do zpráv o úspěšném přijetí čísla T-Mobilem do STS se nově vkládá vyjádření zadané ADMINeem-STS.

[TR7208] STS: Zpráva informující o úspěšném uhrazení dříve upomínané faktury za služby STS se již znovu nevkládá PDF faktura, neboť je zde zbytečná.´

[TR6985] Registr OJ: V ústřední správě registru na KÚJ se v základním pohledu zobrazují tvz. „nedokončené“ požadavky, tedy ty ve stavech „Čeká na zpracování“ a „Odesláno na MV ČR“.

[TR6966] Jednotky: Organizační jednotky nemusí uvádět korespondenční adresu, pokud je shodná se sídlem jednotky. Pokud je ale uvedena, dochází k její validaci. Při zakládání OJ se již neuvádí jednotka IČ a DIČ, to jí je přiděleno až později ústředím.

[TR7177] Registrace: Doplněny nové registrační kontroly v souvislosti s novými podmínkami pro existenci střediska a VOJ v případě, že má jen dvě podřízené jednotky.

opravy:

[TR7119] STS: Vyřešen problém s nemožností provést úpravy služeb ADMINem-STS v době, kdy žádost teprve čeká na schválení PO jednotky.

[TR7182] STS: Ve vyúčtování služeb (základní i detailní; PDF/XLSX) se správně zobrazují skuteční uživatelé čísel pokud jde o další čísla osoby, stejně tak u volaných čísel.

[TR6984] Registr OJ: V exportu pro MVČR opravena korespondenční adresa na novou + opraven překlep v přehledu.

[TR7237] Registrace: Dočasně je zablokována možnost odevzdávání registrace. Zatím je možné provádět pouze správu údajů a kontroly registrace (její validitu).

[TR7259] STS: Opravena chyba znemožňující některým osobám přihlášení do STS (nasazeno: 19.12.2012)

skautis/nove-verze/6-0-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)