Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-5-1

skautIS (verze 5.5.1)

do provozu nasazeno: 14.5.2012 v 23.31
číslo verze: 5.5.1.30052

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5856] Bankovní účty: Označení hlavního účtu jednotky (Vedoucí/administrátoři a hospodáři OJ | „Jednotka > Kontakty a bankovní účty“) - Pokud má jednotka více aktivních bankovních účtů, musí jeden označit jako hlavní (jde o účet, na který může např. ústředí zasílat dotace apod.) - V okamžiku, kdy jednotka ruší „hlavní“ účet, skautIS automaticky vybere jako hlavní jiný účet jednotky. - Jednotka může v případě potřeby kdykoli pomocí změny údajů bankovního účtu označit jiný účet jako „hlavní“, skautIS sám zajistí, že hlavní účet bude vždy jen jeden.

[TR5831] Zprávy: Vedoucí/administrátoři mohou zobrazit a měnit zasílání zpráv (Vedoucí/administrátor jednotky | „Osoba > karta Účet a role ve skautISu > tlačítko Nastavení zpráv“) - Nově může vedoucí/administrátor jednotky u všech členů zobrazit, případně i nastavit zasílání zpráv skautISu e-mailem. - Po kliknutí na tlačítko je uživateli dostupná stejná stránka, jako když si mění vlastní nastavení zasílání zpráv e-mailem. - Funkce slouží k řešení zasílání zpráv i členům jednotek, které dosud nemají aktivní svůj vlastní účet ve skautISu a nemohou si tak zasílání sami změnit a musí to udělat jejich vedoucí.

[TR5713] Obecné akce: Možnost evidence jmenného seznamu účastníků (vedoucí jednotek a akcí | „Akce > Další akce > zvolená akce > záložka Účastníci“) - Stejně jako u táborů lze nyní i u všech dalších typů akcí evidovat jmenný seznam účastníků. - Jde o nabídku, která může jednotkám lépe pomoci s evidencí akcí a počtech účastníků - systém opět dokáže vypočítat počty účastníků dle věkové struktury na základě jmenného seznamu. - Mezi účastníky mohou být v jmenném seznamu i nečlenové (nově přidaní jen do evidence akce). - U záznamu o účasti na akci je uvést přesný počet dní účasti a také poznámku, která může být využita na jakoukoli informaci (např. čas jiného příjezdu, odjezdu, účastnický poplatek atd.)

[TR6019] Kvalita: Grafické výsledky - Valašský frgál (členy jednotek a akcí | „Kvalita > Moje výsledky > jednotlivá hodnocení > volba Graf“) - Grafické zobrazení všech výsledků pomocí tzv. „Valašského frgálu“ umožňuje komplexní pohled na výsledky hodnocení. - Koláčový graf ukazuje úspěšnost v jednotlivých oblastech i bodech vize. - Kromě toho jsou vyznačeny nejsilnější a nejslabší stránky.

[TR5971] Kvalita: individuální hodnocení jednotlivcem (aktivní činovník a vedoucí/admin | „Kvalita > Hodnocení > Nové individuální hodnocení“) - Nově mohou pro libovolné akce pořádané danou jednotkou a také pro samotnou jednotku zakládat aktivní činovníci tzv. individuální hodnocení. - Toto umožňuje osobě samostatně vyplnit část nebo celé hodnocení. Následně, pokud takové individuální hodnocení vyplnily alespoň 3 osoby, tak se do klasického hodnocení kvality dá načíst doporučení od jednotlivých osob. Tím členové rady na svém společném jednání o hodnocení uvidí, na čem se shodli, na čem méně a na čem vůbec. - Indiviuální hodnocení jednotlivci je pomůckou pro rychlejší společné projednání a diskuze nad hodnocením kvality, aby nad shodnými body nebylo nutné ztrácet čas.

[TR6012] Kvalita: Moje hodnocení (činovníci akcí a jednotek | „Kvalita > Moje hodnocení“) - Na této stránce jsou dostupné společně všechny hodnocení jednotky a akcí pořádaných danou jednotkou pro daného činovníka. Primárně se zobrazují již uzavřená hodnocení kvality tedy ta, která již mají nějaké výstupy. Stránka je vstupní branou pro všechny typy výsledků pro jednotku a akce daného uživatele. - Přístup k údajům je dán oprávněním a k detailním hodnocením se dostávají jen činovníci dané jednotky (nikdo jiný). - Pomocí filtrů je možné si zobrazit jen konkrétní hodnocení jednotky v požadovaném roce, hodnocení požadovaného typu akce apod.

[TR5968] Kvalita: Propojení ročníků jedné akce (činovníci akcí a jednotek | „Kvalita > Moje hodnocení > Nové hodnocen kvality > Akce“) - V případě, že se akce opakuje každý rok (např. tábor, kurzy, …) je možné při zakládání nového hodnocení kvality vybrat, na jakou akci z minulých let tato navazuje. - Pokud jde o první roční, nebo první ročník akce zadávaný do skautISu, pak se dá zvolit, že nic v minulosti nepředcházelo. - Výhodou provázaných akcí je možnost sledovat meziroční změny mezi ročníky akce a podle toho na rozvoji akce dále v jednotce pracovat (údaje jsou opět dostupné jen jednotce).

[TR6013] Kvalita: Nejsilnější a nejslabší stránky (činovníci akcí a jednotek | „Kvalita > Moje hodnocení > různé grafické a textové výstupy“) - Kromě základních výstupů z hodnocení kvality v podobě tabulek s texty a základními grafy jsou některé z nich opatřeby určením třech nejsilnějších a nejslabších stránek. - Nejsilnější a nejslabší stránky najdete například v grafickém zobrazení „valašský frgál“, případně v tabulce s číselným hodnocením jednotlivých oblastí.

vylepšení:

[TR6054] Skautský adresář: Ihned v seznamu nalezených osob se u zveřejněných čísel zobrazuje příznak STS v okamžiku, kdy je číslo osoby zařazené do Skautské telefonní sítě.

[TR6045] Exporty: Tlačítko „Exportovat“ nad seznamem osob nově vede na stránku pro komplexní exporty údajů o osobách v modulu „Exporty“ skautISu. Funkce původního nekompletního exportu do CSV byla zcela zrušena.

[TR5994] Hospodářské výkazy: Nadřízená jednotka („Vedoucí/administrátor“) nyní může kdykoli znovu odemknout hospodářský výkaz, aby v něm i dodatečně po odevzdání mohla jednotka provést opravu.

[TR5965] Kvalita: Pokud jednotka dovoluje zveřejnění výsledků nadřízené jednotce, je v okamžiku odevzdání nadřízená jednotka informována zprávou o uzavření hodnocení kvality.

[TR5963] Kvalita: Vylepšena podoba formuláře pro vyplňování hodnocení kvality (průběžná informace o stavu vyplňování, upravené barvy, doplněna možnost neznámé odpovědi, úpravy v názvosloví).

[TR5969] Kvalita: Upraven přehled akcí k posunům (3 + 7 nejvýznamnějších posunů je vidět okamžitě, další až na vyádání pomocí tlačítka).

[TR5967] Kvalita: Byl sjednocen pohled na hodnocení kvality (akce i jednotky dohromady) včetně filtrování a přehledů. Také bylo odpovídajícím způsobem přepracováno menu modulu „Kvalita“.

[TR5966] Kvalita: Přepracovány možnosti administrace (zrušeno zadávání vah posunů - počítá se z klasických vah; přepracována práce s hladinami - existují jen jediné hladiny pro všechny typy hodnocení; umožněno uložení a zveřejnění hodnocení kvality i bez vyplnění posunů a vah; )

opravy:

[TR5492] Jednotky: Opraven problém s přečíslováním podřízených jednotek v okamžiku přechodu jednotky pod jinou nadřízenou jednotku.

[TR5954] STS: Pokud je zamítnuta žádost o změnu služeb u čísla, již se správně zobrazí tlačítko pro možnost požadavku na další změny v budoucnu (správně se vyhodnotí stav „aktivní“ s původním nastavením služeb před zamítnutím).

[TR5999] STS: Opraveno zobrazování nabízených tarifů dle typu vstupu do STS + zamezení přechodům mezi typy tarifů HIT/neHIT.

[TR6113] Kvalita: Pokud jednotka zamezí zobrazení detailního hodnocení nadřízeným jednotkám, pak již není možné si žádným způsobem z role nadřízené jednotky hodnocení zpětně otevřít a dostat se k části výsledků. Nyní je vše správně skryto.

[TR6112] IZS: Opraveno zobrazení tlačítka „Další »“ při procházení nejnovější zprávy.

systémové úpravy:

[TR5992] STS: Při platbě inkasem se u faktur evidují nové vazby pro snadné zpětné dohledání údajů a generování příkazů do banky.

[TR6011] Kvalita: Byly skryty původní typy přehledů i přístup k jejich funkcím. V budoucnu při dalším rozšiřování funkcí hodnocení kvality mohou být části recyklovány, ale v původní podobě již nejsou ve skautISu vůbec dostupné.

[TR5964] Kvalita: Změněny principy výpočtů úspěšnosti, hladin apod.

[TR5713] Akce: Sjednocen do správné podoby název vstupního objektu pro funkci WS Events (z chybné ParticipantGeneralUpdateInput na správnou podobu ParticipantGeneral).

skautis/nove-verze/5-5-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)