Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-2

skautIS (verze 11.2)

do provozu nasazeno: 6. 11. 2017 v 00:48
číslo verze: 11.2.0.29176

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR31342,32828,32829) Dotace: Ústřední tabulka záloh - Byla zpracována nová ústřední tabulka záloh pro evidenci a řízení platbe záloh příjemcům žádostí o dotaci.

(TR31343) Dotace: Přehled plateb v detailu žádosti o dotace - Rovněž v detailu žádostí o dotaci jsme upravili načítání záloh a zadávání částek, které byly pro danou žádost odeslány.

(TR29664,31577,32847) Dotace: PDF Přehled vyúčtování dotace pro potřeby účetnictví (9200) - Byl zpracován nový PDF přehled o vyúčtování dotace, který lze po kompletním vyúčtování dotace stáhnout a přiložit do účetnictví jednotky. Export je prozatím k dispozici pouze pro žádosti pro vzdělávací akce (9200).

Vylepšení a změny

(TR30930) Dotace: Vylepšení tabulky příloh pro žádosti o dotace na opravu a údržbu staveb (9300) - Bylo vylepšeno prostředí pro nahrávání nových příloh k žádostem o stavební dotace, byly odstraněny uživatelské nepříjemnosti a celá tabulka včetně ovládacích prvků byla přepracována dle pravidel nového designu skautISu.

(TR30924) Dotace: Validace formátu kontakt osob ve vedení dotačních projektů - Byla zavedena validace kontaktů osob, které se podílejí na vedení dotačních projektů (vedoucí projektů a jejich zástupci, hospodáři a kontaktní osoby).

(TR30936, 32826) Dotace: Úprava tabulky příloh a UX na stránce vyhodnocení projektu - V rámci tohoto tasku bylo vyřešeno pojmenování vkládaných souborů, označení povinných položek, chování zakládání a editace záloh a celá tabulka byla dopracována dle nových pravidel designu.

(TR30937) Dotace: Doplnění ikon tlačítek pro přechod na přehledy v detailu žádosti o dotace - K existujícím tlačítkům v detailu žádostí o dotace jsme doplnili správné ikony.

(TR30938) Dotace: Úprava grafiky a UX v přehledu Dotace mé jednotky a dotace podřízených jednotek - Došlo k úpravě zmíněných stránek dle nových pravidel designu.

(TR31257) Dotace: Úprava zpráv o potvrzení přidělení dotace a 1. a 2. upomínky - Došlo k doplnění informačních zpráv o přidělení dotace a zároveň 1. a 2. upomínky, aby zprávy obsahovaly kompletní texty a umožňovali okamžitý přehled o stavu žádosti.

(TR31258) Faktury: Doplnění speciálních kódů do exportu XML faktur pro Money - Již existující faktury a jejich XML exporty pro Money byly doplněny o nové kódy, které se do Money vkládají pro všechny typy faktur.

Opravy

(TR31400) Hodnocení kvality: Nelze dokončit rozpracované hodnocení kvality - Díky přepínači na úrovni filtru, který se stále přepínal jen na stav „odevzdané“ a nebylo tak možné provádět hodnocení kvality. Došlo k opravě chování přepínače.

(TR31634) Hodnocení kvality: Ve výsledcích se nezobrazují doporučené akce ke zlepšení - Opraveno zobrazování odkazu Doporučené akce ke zlepšení ve výsledcích provedeného hodnocení kvality.

(TR31554) Osoby: Při zakládání nového člena se neukládá přihláška - Při zakládání nového člena se neukládala přihláška, kterou bylo nutné ukládat pouze na kartě Členství. Nyní lze využívat oba způsoby.

(TR31193) Akce: Špatná validace kontaktu u nové osoby účastníka obecné akce - Opravena validace kontaktů při přidávání nového účastníka obecné akce.

(TR31488) Vzdělávací akce: Nelze vystavit čekatelský dekret kvůli nedostatečnému věku osob - V rámci kontroly věku účastníků vzdělávacích akcí docházelo k chybné validaci věku a přestože byl účastník starší, než dovolují předpisy, nebylo možné podat žádost o dekret. Chování jsme opravili, aby po dosažení věku bylo možné osobě dekret vystavit.

(TR31442) Vzdělávací akce: Při instalaci docházelo k přenastavení vybraných příznaků - Došlo k úpravě instalačních skriptů, které běžně přepisovaly příznaky v agendě vzdělávacích akcí, což znamenalo chybné chování agendy po každé instalaci.

(TR31714) Vzdělávací akce: V rozpočtu vzdělávacích akcí se nezobrazuje popisek položky Inventaář - V rámci všech rozpočtů bylo upraveno zobrazování názvů defaultních položek rozpočtu.

(TR32833) Vzdělávací akce: Nebylo možné zadávat částku účastnického poplatku vzdělávací akce - Opraveno zadávání částek účastnického poplatku, které nyní reaguje bez potíží.

(TR31432) Jednotky: Přepínač „objekt vlastní jednotka“ zobrazuje stále „ne“ - V rámci zadávání sídla jednotky a vkádání příslušných dokumentů byla práce omezena chybou činností přepínače. Nyní reaguje správně a lze vybrat libovolnou možnost.

(TR31633) Uživatel: Po uložení změněného příznaku dochází k automatickému odhlášení ze systému - Při využití změny příznaku docházelo k odhlášení uživatele. Chyba byla opravena a odhlašování již probíhá běžně pouze po 30ti minutové nečinnosti uživatele.

(TR31330) Dotace: odkaz na ID dotace ve zprávě pro schválení akce a dotace ústředím nereaguje - Došlo k opravě vkládaného ID žádosti o dotaci v informační zprávě tak, aby byla adre

(TR31636) Dotace: Nelze odevzdat žádosti o stavební dotaci díky chybě ve validaci - Díky chybné validaci při načítání již existující základny ve skautISu, pro kterou se dotace žádá, nebylo možné odevzdávat žádosti o dotaci. Validaci jsme upravili a žádosti již lze bez obtíží podávat.

(TR31246) Dotace: Do rozhodnutí o dotaci na vzdělávací akce se vkládá nula namísto schválené částky - Opraveno zobrazení schválené částky dotace v žádostech o dotace pro vzdělávací akce.

(TR32835) Dotace: V žádosti o dotaci se nezobrazují schválené částky dotace - Opraveno zobrazování schválených částek dotace v detailu dotace na záložce Informace o dotaci

(TR32906) Dotace: Problém se zobrazováním záložek dotací - Došlo k revizi a úpravě zobrazování jednotlivých záložek dotací - ne vždy se totiž zobrazovaly správně dle pracovních rolí.

(TR32837) Dotace: Pro termíny budoucího roku se zakládají žádosti o dotace také pro aktuální rok - Upravena procedura zakládání žádostí o dotaci pro následující rok tak, aby se založila pouze správná žádost pro správný rok se správným číslem dotace.

(TR32879) Dotace: Nezobrazují se hodnoty v rozpočtu stavebních dotací, přestože jsou zadány - Opraveno zobrazování položek rozpočtu.

(TR31347) STS: Nelze vygenerovat XML export faktur za STS pro Money - Podařilo se opravit nemožnost generovat XML export faktur pro Money.

(TR32766) STS: PDF faktury za STS se dlouho uchovávají lokálně - Proběhla revizce archivace faktur za STS, aby docházelo k jejich odkládání po 6 měsících od jejich vystavení a ne po delší době, nově bude lépe pracováno s místem na lokálním úložišti.

(TR31110) STS: Pověřená osoba nemá oprávnění zobrazit záložku STS u osoby - Provedena oprava zobrazování STS osob pro pověřené osoby STS v jednotkách.

(TR31327) Domény: V detailu externí aplikace není vybrána osoba jako odkaz - Ve správě externích aplikací skautISu nebylo možné přejít na detail osoby prostřednictvím odkazu, který byl v této verzi doplněn.

(TR31346) Domény: Duplicitní kategorie Domény ve skupině informačních zpráv - Byla odstraněna duplicitní kategorie Domény v seznamu skupin informačních zpráv.

(TR31421) Externí aplikace: Snaha o přidání akce do externí aplikace končí chybou - Opravena chyba při pokusu o přidání akce/oprávnění EV_ParticipantEducation_INSERT_EventEducationEnroll.

(TR31328) Externí aplikace: Nelze smazat registraci externí aplikace - Upravena procedura, která provádí mazání externích aplikací.

(TR33273) Dotace: Nelze zakládat vyúčotvané doklady - Byla provedena oprava načítání roků, aby bylo možné provádět správné vyúčtování dotace. [nasazeno do verze 11.2 dne 21.11.2017]

skautis/nove-verze/11-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)