Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:9-2 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 9.2.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 18.10.2015 v 0:03 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 9.2.1.26713 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13793] STS: Seznam opakujících se neplatičů
 + ​(ústřední administrátor STS | Služby > STS: Ústředí > Faktury > tlačítko Opakující se neplatiči)
 + - Ústřední administrátor STS má nově ve skautISu k dispozici přehled všech osob, které opakovaně neplatí, nebo platí pozdě (3x po sobě došlo až na třetí upomínku).
 + - Tabulka se generuje do Excelu, aby s ní bylo dále možné pracovat a obsahuje informace o osobě i čísle.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11060] Osoby: Čtení a editace údajů o bývalých členech
 + ​(vedoucí/​admin oddílů a středisek | Jednotka > Členové > filtr i bývalí členové)
 + - V souladu se Směrnicí pro nakládání s osobními údaji umožňuje skautIS nově rolím pro vedoucí oddílů a středisek zobrazovat údaje a editovat některé základní údaje i bývalých členů.
 + - Po vyhledání bývalého člena je možné zobrazit některé údaje osoby (základní údaje, další údaje bez citlivých, kontakty, funkce a kvalifikace,​ členství a registrace, členská karta a účet/role ve skautISu)
 + - Zároveň je možné editovat vybrané základní údaje (jméno - především z důvodu změny jména; přezdívku;​ adresu + kontakty - pro zajištění aktuálního kontaktu na osobu)
 + - Pokud osoba zrušila souhlas s uchováním údajů o své osobě po ukončení členství, tak údaje o historii osoby nejsou k dispozici a nelze na ně tuto novou funkci aplikovat.
 + - S funkcí je nutné zacházet v souladu se směrnicí, údaje jsou přístupné jen oprávněným činovníkům a využívají se především pro potřebu spojit se s bývalými členy (různá výročí apod.)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15465] VzA: Doplnění filtrů a zpřehlednění seznamu akcí na ústředí
 + ​(ústřední správa VzA - OVČIN | Akce > Ústředí: správa VzA > záložka Přehled schvalování)
 + - Nad seznamem se nově zobrazují nové filtry; v základu jsou zobrazovány pouze platné záznamy (historické akce jsou primárně skryté).
 + - Došlo ke změně pořadí sloupců v tabulce, aby lépe odpovídalo potřebám práce s agendou na ústředí + přibyl nový sloupec vedoucí akce + upraven význam sloupců s příznaky k dotaci, schválení (u lesních akcí, schválený projekt) a komisi.
 + - Odkaz "​stav"​ nově vede na stránku s přehledem stavu a odevzdávání VzA.
 + - Jednotlivé záznamy VzA mohou ústředí správci doplňovat o komentář (lze jej i základně formátovat).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15297] VzA: Zadání skutečné účasti na termínech vzdělávací akce
 + ​(vedení/​tajemník VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Dotace > Skutečná účast)
 + - Po proběhnutí termínu vzdělávací akce je potřeba nejpozději do 15 dní vyplnit skutečnou účast na daném termnu VzA.
 + - Jakmile je účast osob (počet dní) k termínu uveden, je potřeba zaškrtnout,​ že již je skutečnost zadána. Vyplňovat skutečnou účast lze nejdříve poslední den tohoto termínu (tedy "po návratu z akce"​).
 + - Pokud akce ani po 15 dnech od uplynutí dané části akce nemá skutečnou účast vyplněnou, přijde tajemníkovi/​vedení akce informační zpráva ze skautISu, že má účast vyplnit. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15462] VzA a Dotace: Předpokládaný počet osobodnů
 + ​(vedení/​hospodář VzA | Vzdělávací akce > Údaje o kurzu nebo Vzdělvací akce > Dotace)
 + - Nově je možné u každého kurzu vzdělávací akce nejen vyplnit kapacitu a předpokládaný počet účastníků (ve vztahu k dotaci), ale i přesnější údaj o celkových osobodnech.
 + - Osobodny se samy vypočítají na základě termínů (počtu dní) a předpokládaném počtu účastníků;​ údaj lze ale ručně upravit pro případ, kdy akce ví, že nějaký z účastníků nebude například na celé akci.
 + - Údaj o osobodnech, se kterým se následně počítá v žádosti o dotaci, lze upravit právě i ze stránky "​Dotace"​. Zde je přehledná tabulka uvádějící jednotlivé kurzy, jejich délku, plánované počty osob, vypočtené/​ručně upravené osobodny a maximální možné částky dotace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15439] Dotace: Zadání roku žádosti
 + ​(vedení/​hospodáři OJ | Dotace > Žádost o dotaci)
 + - U vybraných typů dotací je v prvním kroku možné zadat rok, na který je dotace žádána (netýká se to např. dotací na VzA).
 + - Automaticky je přednastaven aktuální rok (běžný stav), ale ručně lze zvolit i rok následující.
 + - Tato funkce má využití například u investičních dotací, nebo dotací na opravy, kdy se projekt žádost obvykle nedává až v daném roce, ale o rok dříve (např. do září 2015 se podávají žádosti o dotace pro rok 2016).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13785, 13899, 13926 - 13930, 15003, 15004] Dotace: Opravy a údržba staveb (9300), Celostátní akce (9500)
 + ​(vedoucí OJ, žadatelé o dotaci | Dotace > Založit žádost o dotaci)
 + - Byla připravena další z hlášenek pro žádost o dotaci, tentokrát typy 9300 dotace na opravy a údržbu staveb a 9500 celostátní akce.
 + - Žádost o dotaci lze tak nejen podat a to včetně všech příloh pro letošní i další rok, ale rovněž vyúčtovat a přippojit závěrečnou zprávu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15295, 15296] Dotace: Zálohy dotací a jejich zúčtování,​ zálohy v agendě Moje úkoly
 + ​(ústřední správce dotaci | Dotace > Ústředí > Přehled plateb)
 + - Pro ústředního správce byla připravena přehledná tabulka pro rychlý přehled žádostí, kterým je třeba vyplatit zálohu dotací.
 + - V žádosti o dotaci lze na záložce Informace o schválené dotaci a zálohách zadat výši odeslané zálohy. Žadatel vidí stejnou tabulku a má tak přehled o odeslaných zálohách.
 + - Ústřední správce je včas upozorňován pomocí agendy Moje úkoly a nutnosti zaslat zálohu již schválené dotace.
 + 
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15297] Akce: Skutečná účast na vzdělávcích akcích
 + ​(vzdělavatelé | Akce > Vzdělávací akce > Skutečná účast)
 + - Nad tabukou skutečné účasti na vzdělávacích akcí se zobrazil nový přehled, který umožňuje akci přehledně vyznačit, zda již byl zadán skutečný počet účastníků akce.
 + - Tento počet je zároveň využíván pro průběžný výpočet čerpání dotací a může tak dojít k případné úpravě v dotační politice.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15126] Časopisy: Přiidání QR kódu na fakturu za časopisy
 + ​(vedoucí OJ, hospodáři OJ | Jednotka > Faktury)
 + - Na roční fakturu za časopisy byl doplněn QR kód pro rychlou platbu.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15367] STS: QR kód na stránce s fakturou za služby STS se automaticky skryje v okamžiku, kdy je faktura úspěšně uhrazena.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15573] STS: Stránka s přehledem čerpání služeb (záložka "​Přehled čerpání a útrat"​) na požadovaném čísle nově obsahuje v seznamu čísel i info o využití čísla, graf již neobsahuje nic neříkající položku "​cena"​ a filtr je přehledněji úplně nahoře na záložce. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15461] VzA: Stav obsazenosti kurzu se automaticky počítá a přepíná podle počtu přihlášených osob a kapacity/​náhradníků daného kurzu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15466] Dotace: Došlo ke sloučení kroků zadání výše schvalované dotace a schválení dotace. Nyní se tak vše děje na jednom místě za pomoci pouze jednoho tlačítka.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15467] Dotace: Doplněna nápověda pro tlačítko Schválit rozhodnutí na pozici ústředí. Tlačítko je tím jednoznačně určeno pro vedoucího OJ.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR15690] Základny: Položku pro zakládání rezervací v menu Moje mají již správně dostupnou všichni správci/​vedoucí/​admini OJ.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15386] STS: Opraveno správné zobrazování infa o posledním navýšení FUP limitu u čísla ve vazbě na možnost či nemožnost navyšování FUP limitu daného čísla.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15620] STS: Pověřená osoba již správně vidí u osob v STS dané jednotky možnost označení jako "​spolehlivou osobu
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR16782] STS: V PDF s dohodou o převodu se již v poznámce objevuje zmínka o termínu zmínka závazku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15672] Majetek: Na stránce se detailem majetku/​materiálu ve skladu se již opět správně zobrazuje i čárový a QR kód dané věci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15392] Osoby: Při vkládání kvalifikace vyžadující nahrání skenu dekretu, se v případě chybějícího souboru již zobrazí rozumná hláška a ne chyba 404.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15709] Uživatel: Kliknutí na odblokování/​zablokování uživatelského účtu ihned správně aktualizuje stav účtu, aby bylo vidět v jakém je stavu (bez nutnosti dalšího obnovení stránky).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15712] Osoby: Opraveno vyhledávání osoby, kdy v některých případech byl záznam vrácen vícekrát, než odpovídá platnému členství.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15684] VzA: Vyřešen problém s občasným nezobrazováním záznamů na záložce "Moje akce".
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15507] VzA: Dekrety je již možné bez problémů generovat do PDF, které jde bez potíží otevřít a tisknout.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15396] Dotace: Opravena chyba znemožňující přidat položku do vyúčtování dotace.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15375] Dotace: V rozhodnutí se již zobrazuje pouze jeden typ získané dotace, tedy částka pro osobu a den nebo cellková částka dotace.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15468] VzA: Opravena chyba kolem zadávání data složení zkoušky. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15559] Osoby: Opravena výjimečná chyba zabraňující přihlášení se do uživatelského účtu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15619] Sněmy: Upravena procedura rozesílající informace o uložení dokumentů sněmů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15682] Sněmy: Proběhla analýza správnosti výpočtu delegátů podřízených jednotek.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15463] Dotace: Opraven výpočet maximální možné požaodvané dotace.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15469] VzA: Tabulka Skutečná účast reaguje na jednotlivé termíny konání akce a zobrazují se pouze platné termíny konání.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15706] Osoby: Odebrána možnost vedoucím VzA upravovat údaje o osobách.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15720] Dotace: Na záložku vyúčtování se opět vrátila položka maximální možné dotace. Hospodář tak ihned uvidí, jakou částku dotací může ve vyúčtování použít.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR17822] Osoby: Další údaje na hlavní záložce osoby se zobrazují obyčejným písmem shodným s ostatními údaji na této stránce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR17837] Časopisy: Proběhla kontrola profylaxního skriptu pro časopisy.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR17845] VzA: Opravena nemožnost zobrazit stránku skutečné účasti na akcích.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR17937] Osoby: Vyhledávání osob již zobrazuje správné výsledky hledání osob, uživatel vidí pouze údaje, na které má právo.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR17944] VzA: Upravena chyba, kdy nebylo možné zobrazit některé akce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR17983] STS: Opraveno nadbytečného vkládání řádku do zpráv skautISu o změně služby z původní na stejnou při změně doplňkových služeb. (nasazeno: 19.10.2015)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR13424] DB: Optimalizace akční funkce k registraci jednotek - OU_UnitRegistration_Action.
skautis/nove-verze/9-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)