Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-9

skautIS (verze 8.9.1)

do provozu nasazena: 3.7.2015 v 22.37
číslo verze: 8.9.1.29828

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR13341] VzA: Doplnění nadpisů s názvem akce a zlepšení orientace (správci a členové týmů VzA | Akce > Vzdělávací akce > konkrétní akce a její agendy) - Na základě připomínek a zpětné vazby jsme doplnili do všech stránek a formulářů agendy vzdělávacích akcí lepší nadpisy a prvky pomáhající orientaci v údajích dané VzA. - Nově se nadpis s informací o jakou VzA jde zobrazuje i na stránkách: přidávání nového účastníka VzA, přidávání nového kurzu, editace existujícího kurzu, přidat nový termín s místem, editovat existující termín s místem, přidání nového instruktora / člena týmu, editace existujícího instruktora / člena týmu, přidávání nové zkoušky, upravit / přidat závěrečnou zprávu. - Všechny nadpisy nově fungují i jako odkaz, který vede na základní stránku dané VzA a tedy zlepšuje pohyb mezi údaji dané akce. - U správy údajů k dotaci dané VzA je v názvu taktéž doplněn kromě čísla rozhodnutí i název VzA.

[TR13311], [TR12950] HK: Vylepšeno zobrazování shody z individuálního hodnocení (osoby podílející se na HK | Kvalita > Moje hodnocení > Zobrazit hodnocení > Načíst individuální hodnocení / Hodnocení kvality (XLSX)) - Byly upraveny barvy zvýrazňující míru shody na odpovědích z jednotlivých individuálních hodnocení (po načtení tlačítkem, pokud mají individuální hodnocení vyplněny alespoň 3 osoby). - Při exportu odpovědí HK do Excelu se automaticky (pokud existují alespoň 3 individuální hodnocení) v souboru vyznačuje nejen číslem, ale i barevným zvýrazněním, míra shody na dané odpovědi. - Podbarvení buněk v Excelu je jednoduše pomocí barvy pozadí buňky a lze jej snadno odebrat ve formátování (například při černobílém tisku apod.)

[TR13128] HK: Odkazy zjednodušující pohyb mezi různými typy výsledků hodnocení (členové Junáka | Kvalita > Moje/cizí výsledky > zobrazení libovolného typu výsledků) - Pokud si uživatel zobrazí libovolný typ výsledku hodnocení (např. graf frgál, hodnocení po oblastech apod.) má okamžitě k dispozici nahoře na stránce sadu odkazů vedoucí na ostatní typy výsledků. - Díky tomu se lze jednoduše pohybovat mezi různými typy výsledků daného hodnocení a není nutné překlikávat v menu zpět na tabulku se seznamem hodnocení a v nich opět vybírat.

[TR12952] HK: Relativní a průběžné číslování bodů vize (členové Junáka | Kvalita > Moje/cizí výsledky > zobrazení libovolného typu výsledků) - V české verzi skautISu je nově zapnut pro označování bodů vize v hodnocení kvality tzv. průběžný způsob číslování. - Díky tomu jdou čísla bodů vize jedno za druhým (1, 2, 3, …) bez ohledu na to, do jaké oblasti daný bod patří. - Tento nový způsob zobrazení odpovídá číslování používanému v metodických materiálech k českému hodnocení kvality. - Systém však i nadále umí používat i původní relativní číslování ve vazbě na oblast (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, atd.) a ten je i nadále používán v SLSK verzi skautISu. - Zvolený způsob číslování se projevuje i v administraci, kde se automaticky dopočítává správné číslo bodu v případě průběžného i relativního způsobu.

[TR12946] STS: Informace o schválených/zamítnutých změnách služeb operátorem (uživatelé STS | zprávy zasílané při změně) - E-mailové a skautIS zprávy informující o úspěšném provedení či zamítnutí žádané změny službeb operátorem nově obsahují přehledný soupis prováděných změn + případné doplňující informace od administrátora STS. - Zprávy obsahují jak přehled změněných/nezměněných služeb, tak na konci i celkovou rekapitulaci nastavení.

[TR13260] VzA: Generování absolventský listů z lesních akcí (pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > konkrétní akce > Zkoušky a dekrety) - Pokud je VzA lesní akcí, pak se na záložce ke zkouškám a dekretům objeví možnost generování absolventských listů. Ty se zde dají pro všechny osoby, které již akci „absolvovaly“, vygenerovat PDF pro potisk dekretů. - Osoby se do tohoto seznamu dostanou tak, že v rámci agendy evidence účastníků (záložka „Účastníci“ akce) je u nich uveden datum, kdy akci absolvovali. U osob, které mají zaznamenanou absolvenci pak lze zvolit, zda se jim má vygenerovat dekret. - Spolu s vygenerováním dekretu se osobě zaznamená do evidence absolvovaných kurzů i daná lesní akce (bude tedy na vždy vidět i na záložce „Funkce a kvalifikace“ dané osoby).

[TR13061] Akce: Možnost zadat zdravotníka ke všem typům akcí (pořadatelé akcí | Akce > konkrétní akce různého typu > záložka Vedení akce) - Ke všem typům akcí (tábory, vzdělávací i ostatní akce) je možné přidávat i osobu zdravotníka. - U tábora byla tato osoba i v minulosti a zůstává i nyní s povinnou kvalifikací ZZA. - Ostatní typy akcí umožňují zadat zdravotníka jako volitelnou pozici a pro běžné akce na ni není kladen žádný speciální kvalifikační požadavek.

[TR13149] VzA: Zaznamenávání skutečné účasti na akci (pořadatelé VzA | Vzdělávací akce > Dotace > Skutečná účast na akci - evidence) - Pod tabulkou, do které se zaznamenává přesně skutečná účast frekventantů na vzdělávací akci, se nově zobrazuje již skutečný nárok na dotaci z proběhlých částí VzA. - Data v tabulce se aktualizují po proběhlých částech a přesně v závislosti na zadaných hodnotách a schváleném rozhodnutí o přidělené dotaci. - Tabulka s přehledem skutečné účasti nově identifikuje osoby, které nejsou členy Junáka a tedy na ně není čerpána dotace. Tabulka v patičce pak zobrazuje součty osobodnů a dotovaných osobodnů.

[TR13148] VzA: Projekt a závěrečná zpráva (pořadatelé VzA | Vzdělávací akce > záložka Projekt) - U vzdělávacích akcí přibyla nová záložka „Projekt“, která umožňuje akcím nahrát projekt a také po konci akce závěrečnou zprávu. - Ústředí může na daný projekt (i závěrečnou zprávu) reagovat a buď je schválit, nebo s vyjádřením vrátit akci k dopracování. - Pokud je projekt ústředím vrácen k opravě, tak akci přijde ze skautISu zpráva, aby projekt opravili do požadované podoby.

[TR13018] VzA: Ústřední přehled VzA pro MŠMT (ústředí | Dotace > Ústředí > Přehled žádostí > tlačítko Přehled VzA pro MŠMT) - Každý rok může ústředí ze skautISu snadno vygenerovat přehled všech vzdělávacích akcí pro MŠMT. - Seznam obsahuje všechny potřebné informace o všech konaných a dotovaných VzA v požadovaném roce.

[TR11184] Dotace: Údaje o dotaci ve skautISu (vedení OJ, hospodáři | Dotace > Moje dotace > zobrazení detailu dotace) - Každá dotace (aktuálně dotace na VzA) má ve skautISu po rozkliknutí několik záložek s detaily o samotné dotaci. - Obsahuje základní informace, rozpočet, informace o schválení, zálohách i vyúčtování dotace a odevzdání i kontrole. - Pro dotace na VzA má navíc i informace o účastnících, na které byla na akci dotace čerpána.

[TR11753] Dotace: Přehled žádostí o dotace na ústředí (ústřední správci dotací | Dotace > Ústředí > záložka Přehled žádostí) - Pro ústřední správce dotací v KÚJ přibyla nová záložka, která poskytuj přehled všech žádostí o dotace, které jednotky žádají. - Přehled nabízí potřebný základní přehled, možnost filtrování dle roku a typu dotace a v tabulce příznaky identifikující stav dotace a její zpracování. - Kromě toho stránka umožňuje generovat přehledy dotací v PDF a Excelu.

vylepšení:

[TR12889] Časopisy: V nastavení skautISu je možné zapnout/vypnout modul „balíček pro nováčky“ a v SLSK verzi jej tedy například mít vypnutý, neboť se nepoužívá.

[TR13336] Akce: Sjednoceny údaje zobrazované v seznamech účastníků obecných akcí, táborů i vzdělávacích akcí (doplněny data narození, adresy, jednotka). Uvedené údaje jsou také dostupné přes příslušné funkce webových služeb.

[TR13337] VzA: Tabulka pro zadávání skutečné účasti osob ve vyúčtování vzdělávací akce se již zobrazuje celá najednou a není nutné s tabulkou posouvat.

[TR13338] VzA: Při editaci rozpočtu (předběžného i skutečného vyúčtování) lze pohodlně editovat částky v tabulce jednoduše na klávesnici (stačí začít editovat řádek a po zadání stisknout Enter, což způsobí uložení hodnoty a okamžitě otevření editace dalšího řádku tabulky).

[TR13274] HK: V základních přehledech se zobrazuje výsledek hodnocení v procentech bez desetinných míst (tabulky se seznamy hodnocení, hodnocení konkrétních oblastí, hodnocení u vah kritérií apod.).

[TR13132] HK: Zobrazení číselného/slovního celkového hodnocení v barevných informačních boxech se již zobrazuje klasicky černou barvou, aby bylo vždy dobře čitelné. V tabulkách a přehledech s bílým pozadím je písmo v barvě odpovídající dané úrovni (červené, zelené apod.)

[TR13131] HK: Upravena barevnost procent a slovního hodnocení v přehledu po oblastech. Číselné hodnoty výsledků jsou nově v tabulce umístěny přehledně na střed sloupce.

[TR12946] STS: Vylepšení podoby zpráv IZS ohledně přijetí/zamítnutí změny služeb (doplněny nové hodnoty, které se ve zprávách mohou zobrazovat).

[TR13138] Dotace: Kompletně předělána a vylepšena šablona a systém generování PDF s rozhodnutím o přidělení dotace na VzA. Nyní již používá přehledné formátování písma a opravené chybky v textech jsou již minulostí.

[TR13260] VzA: Přepracovaná podoba editace a správa údajů o zkouškách a vydávání dekretů - lépe pojmenovaná tlačítka, rozděleno do záložek s přehlednějším pojetím údajů.

[TR13061] VzA: U vzdělávacích akcí typu ZZA jde už jako garant v instruktorském týmu zvolit jen 1 osoba a to i v případě, že je v týmu více osob, které splňují kvalifikace garanta ZZA.

[TR13256] VzA: Změněno pořadí údajů na stránce vyúčtování dotace. Nejprve je skutečný rozpočet, pak informace o orientační možné výši dotace a nakonec skute

[TR13257] VzA: V seznamu účastníků vzdělávací akce se nově zadává datum absolvování akce (a ne jen příznak). Tento datum se využívá i pro vydání absolventského listu u lesních akcí a přenáší se do záznamu o absolvování akce v údajích dané osoby.

[TR13067] VzA: Doplněna nápověda a vysvětlivky k položkám při zakládání nového kurzu u vzdělávací akce a také k položkám rozpočtu k odhadu maximální možné dotace.

[TR13261] VzA: Přejmenovány položky na záložce „Výsledky a dekrety“ u zkoušek na VzA, aby byly jasnější a častěji doplněny nápovědou, která doplňuje další vysvětlivky.

[TR13148] VzA: Původní záložka ke schvalování a projektu VzA byla rozdělena na dvě samostatné „Projekt“ a „Přehled stavu a odevzdávání“. Tím by agendy měly být přehlednější a poskytovat lepší přehled o stavu akce, podobně jako je to u táborů.

[TR13059] VzA: Upravena záložka „Další údaje“, která umožňuje zadat doplňující informace ke kurzům na VzA. V případě, že má vzdělávací akci jen jeden typ = kurz, není už nutné vyplňovat údaje opakovaně, ale přebírají se ze základních hodnot.

[TR13059] VzA: Při zadávání místa, kde se kurz VzA koná se automaticky dle adresy umí doplnit kraj. Případně je možné jej vybrat ručně, pokud dané místo nemá celou adresu.

[TR13523] VzA: Upraveno ukládání doplňujících informací o kurzech a odpovídající WS funkce tak, že pokud jsou vyplněny pouze souhrnné údaje, vnitřně se zobrazují i v jednotlivých kurzech a zle je tedy pomocí WS funkce bez problému načíst jako přiřazené kurzu.

[TR13510] WS: Doplněny a rozšířeny anonymní funkce pro VzA, které zpřístupňují logo akce a také fotky instruktorů.

[TR13614] LoginPage: Upravena grafika přihlašovací stránky skautISu i testovacího skautISu. (nasazeno: 7.7.2015)

opravy:

[TR13391] Základny: Poznámka zadaná k majetkovému vztahu nemovitosti se již správně ukládá.

[TR13308] Osoby: Kliknutí na Storno v editaci základních údajů osoby správně opustí editaci bez zobrazení matoucí chybové hlášky.

[TR13346] Časopisy: Opravena chyba znemožňující zobrazení záložky časopisy u osoby ve velmi specifickém a výjimečném případě.

[TR13344] Domény: Vyřešen problém null reference v detailu správy domény.

[TR13203] Tábory: Opravena chyba s neznámovou validační hláškou u data konce tábora „EventCamp_EnterEndDate“.

[TR13345] VzA: Již se správně zobrazuje záložka „Odevzdání, potvrzení a kontrola“ u vyúčtování dotace na VzA, kde je možné zpracované vyúčtování odevzdat, okomentovat revizní komisí a případně s ním dále pracovat.

[TR13439] VzA: Opraveno zobrazování seznamu „Dotace mojí jednotky“, aby ve všech případech a rolích vázaných jak k jednotce tak vzdělávací akci zobrazovalo jen záznamy o dotacích, ke kterým má uživatel vztah.

[TR13637] Akce: Opravena chyba v zobrazování seznamu účastníků u táborů a obecných akcí - již se správně zobrazují i osoby zadané jako „nové osoby“ - účastníci akce, kteří nejsou členy Junáka. (nasazeno: 8.7.2015)

[TR13647] Jednotky: Opraveno zobrazení stránky s náhledem veřejných údajů o jednotce. Stránka se již správně zobrazí a nevyhlásí chybu. (nasazeno: 10.7.2015)

[TR13696] Základny: Opravena WS funkce vracející seznam všech základen nabízených k půjčení i při anonymním volání. (nasazeno: 14.7.2015)

[TR13771] VzA: Upravena základní anonymní hledací funkce tak, aby skutečně hledala i dle názvu akce. Opraven formát zobrazení termínů a anonymně se vrací v základu jen budoucí a probíhající akce; ne již proběhlé. (nasazeno: 20.7.2015)

systémové úpravy:

[TR13035], [TR12944] Údržba: Rozšířena automatická údržba databáze a systému o provádění zmenšení DB, rozšíření logování, optimalizace a úpravu procedur s WS k údržbě (UM_Table_Maintrance).

[TR12952] HK: V nastavení skautISu (EvaluationSetAbsoluteOrder) je možné zvolit, jaký typ číslování bude v hodnocení kvality používán; 0 = standardní číslování <oblast>.<bod vize>; 1 = absolutní číslování <bod vize>.

skautis/nove-verze/8-9.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)