Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-5-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-5-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.5.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 12.3.2015 v 01.32 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.5.1.19588 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12236] Osoby: Zakládání a ukončování členství
 + ​(vedoucí oddílu/​střediska | seznam členů)
 + - Nově skautIS nastavuje při zakládání nového nebo ukončování členství automaticky aktuální datum (nastavení vychází vstříc nově platným předpisům).
 + - Nastavení se netýká změny data při změně jednotky, typu členství nebo ukončení členství z důvodu úmrtí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12091] Systém: Informační lišta s upozorněním na blížící se odstávku
 + ​(uživatelé skautISu | proužek u horního okraje každé stránky)
 + - V případě, že se blíží plánovaná odstávka a údržba skautISu, zobrazuje se v systému u horního okraje každé stránky červený proužek s upozorněním na tuto skutečnost.
 + - Text vždy bude upozorňovat na datum a čas plánované odstávky a i důvod, proč k tomu dojde. Uživatelům pracujícím ve skautISu to dává prostor se na to připravit.
 + - Informační proužek je možné skrýt, aby během běžné práce ve skautISu nerušil.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11054] Základny: Ústřední hledání základen ve skautISu
 + (KÚJ a admin skautISu | Ústředí > Nemovitosti)
 + - Pro ústřední správu nemovitostí je ve skautISu k dispozici hledání v základnách,​ které jednotky spravují a ve skautISu evidují.
 + - Systém umožňuje prohledávat detailní informace o základnách napříč systémem bez nutnosti proklikávat jednotlivé základny.
 + - Veřejná obdoba tohoto hledání ve skautISu se v budoucnu objeví jako součást Skautské křižovatky a její "​databáze základen"​.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11752], [TR12310] Kvalifikace:​ Exporty přehledu získaných kvalifikací
 + ​(KÚJ,​ OVČIN | Akce > Ústředí: správa VzA > záložka Exporty)
 + - Pro ústřední správu kvalifikací je možné vygenerovat přehled všech osob s požadovanou kvalifikací získanou v zadaném období.
 + - Agenda slouží pro asistenta vzdělávání (OVČIN) a umožňuje získat přehled o tom, které kvalifikace byly nově vzdělávacími akcemi vydány.
 + - Export je generován do Excelu, se kterým se dá dále pracovat.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12196] VzA: Stavy a příznaky vzdělávacích akcí
 + ​(systém / vzdělavatelé | Akce > Vzdělávací akce)
 + - Byl přepracován systém ukládání a zobrazování příznaků a jednotlivých stavů vzdělávacích akcí zadávaných do skautISu.
 + - Nově je v systému tabulka, která definuje všechny stavy i příznaky akcí, jejich návaznost a informaci o stavech, které se týkají schvalování vodních akcí, vracení stavů k dopracování apod.
 + - Kromě toho serverová služba JunakService umí kontrolovat a opravovat konzistenci stavů, pokud by náhodou došlo k nějakému nestandardnímu zachycení stavů VzA.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11805] VzA: Ústřední přehled schvalování vzdělávacích akcí - stavy a zpracování
 + (KÚJ / OVČIN / EO | Akce > Ústředí: správa akcí > záložka "​Přehled schvalování"​)
 + - Kompletní přehledová tabulka, které obsahuje všechny hlášené vzdělávací akce a poskytuje možnost získat přehled o stavu schvalování.
 + - Agenda slouží ke schvalování akcí z pohledu ústředí (zpravodaj pro vzdělávání,​ asistent vzdělávání,​ OVČIN a ekonomické oddělení, HKVS).
 + - HKVS díky vlastní roli v systému schvaluje a má přístupné pouze vodní vzdělávací akce.
 + - Tabulka obsahuje informaci o akci, stavu schválení,​ stavu žádání/​schválení dotace, informace o stavu komise pro kurzy na akci a také vyjadřování / komentáře k projektu lesních akcí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11750] VzA: Ústřední správa akcí
 + (KÚJ / OVČIN / EO | Akce > Ústředí: správa VzA)
 + - Ve skautISu byla vytvořena sada stránek (záložek) jako příprava na jednotlivé agendy pro ústřední správu vzdělávacích akcí.
 + - V agende jsou dostupné, nebo postupně v dalších verzích budou zobrazeny, agendy pro schvalování,​ vydávání dekretů, kalendář akcí, exporty získaných kvalifikací,​ přehled čerpání dotací v Junáku a nastavení dotací VzA.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12175] VzA: Projekt a sledování schvalování akce
 + ​(pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > konkrétní akce > záložka Projekt)
 + - Aby měli pořadatelé VzA přehled o tom, jestli mají akci zveřejněnou,​ podanou žádost o dotaci či v jakém stavu schvalování se akce nachází (např. čeká na schválení šéfem OJ, či na schválení na ústředí apod.), je vytvořena tato stránka, která o všem přehledně informuje.
 + - Stránka poskytuje kompletní přehled o schvalování i zveřejnění. Stejně tak o přidělení dotaci a rozhodnutí k přidělení dotace, zálohách apod.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11733] Dotace: Detail rozhodnutí o přidělení dotace
 + ​(Vedoucí OJ, vzdělavatelé | Vzdělávací akce > dotace > rozhodnutí o přidělení dotace)
 + - Při revizi - zrušení akce, změna výše dotace apod. - rozhodnutí se mění pořadové číslo dotace (číslo revize).
 + - Rozhodnutí se zobrazuje v přeheldu dotací OJ a v přehledu rozhodnutí na ústřední úrovni.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11734] Dotace: Přehledová tabulka pro OJ
 + ​(Vedoucí OJ | záložka Dotace)
 + - Ihned po otevření záložky Dotace se zobrazí přehled všech podaných žádostí o dotaci přináležející dané jednotce. Přehled je pro základní přehled doplněn o základní údaje a stavové checkboxy, aby si jednotka mohla okamžitě zjistit, v jakém stavu se žádosti nacházejí
 + - Přehled je rovněž připraven ke stažení ve formátu XLSX nebo PDF pro vložení do dalších dokumentů.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12136] Dotace: Přehled vydaných rozhodnutí
 + ​(Ústřední správce dotací | Dotace > Ústředí > Přehled vydaných rozhodnutí)
 + - Pro ústředního správce dotací je připraven přehled všech vydaných rozhodnutí (včetně revidovaných). Mezi zobrazenými rozhodnutími lze filtrovat dle vybraných parametrů a řadit je. Mimo to slouží je možné rozhodnutí stáhnout.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11194] VzA: Seznam účastníků akce a přehled jejich účasti
 + ​(vzdělavatlé,​ ústřední správce VzA | VzA > záložka Dotace / záložka Účastníci/​ detail žádosti o dotaci > seznam účastníků)
 + - Pro sledování účasti frekvetantů na VzA byl připraven přehled jejich účasti (bez ohledu na typ akce v případě více kurzů; přehled nezahrnuje instruktory ani vedení kurzu). U každé osoby tak lze určit skutečný počet dní účasti (defaultně nastaveno 100%, mění se jen v případě změny účasti jendoduchou editací).
 + - Přehled mimo jiné zobrazuje vysčítané údaje za celou VzA a orientační maximální částku čerpání dotace na základě skutečné účasti.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11187] Dotace: Informace ke schválené dotaci a zálohám
 + ​(vedoucí OJ, vzdělavatelé | VzA > konkrétní VzA > záložka Dotace > Informace ke schválené dotaci)
 + - Připravená záložka zobrazuje na jednom místě všechny důležité informace o stavu dotace, výši přiznané dotace a zaslaných zálohách. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12262] Osoba: Ověřený účet - rozšíření
 + ​(uživatelé skautISu | Moje osoba > role a účet ve skautISu)
 + - Za účelem ověřování účtu byly rozšířeny sbírané údaje na kartě Další údaje o rodné příjmení,​ místo narození, okres narození a státní občanství (údaje vyžadované při zápisu osoby do spolkového rejstříku).
 + - Upraven formulář Ověření uživatele o nové položky (viz. výše). Ověřený formulář se nově ukládá přímo do skautISu.
 + - Umožněno ověřit účet na základě ověřeného formuláře. Původní možnost využití datové schránky byla zrušena.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12368, 12388] Jednotky, Osoby: Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
 + ​(činovníci jednotek, ústřední správce registru OJ | Jednotky/​Osoby > přehled funkcí; Ústředí > registr OJ)
 + - Na kartě funkce (u jednotky i osoby) přibyl nový sloupec Souhlas, kde se zobrazuje, zda již byl souhlas se zápisem nahrán. Před tím lze v tomto sloupci generovat vzor formuláře a formulář zpět nahrát. ​
 + - U vybraých funkcí (vedoucí a zástupce jednotky, členové revizní komise, hospodář) lze generovat formulář: Souhlas se zápisem do rejstříku spolu  s ověřením uživatelského účtu (v případě, že existuje). Další údaje (místo a okres narození) se neověřují u cizinců.
 + - V registru OJ ústředního správce se zobrazuje každé nahrání nového formuláře. Ústřední správce má k dispozici ovládací prvky pro ověření nahraného dokumentu.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12140] UX: V titulcích jednotlivých stránek skautISu se zobrazuje název stránky a modulu, aby bylo pohodlnější navigování v historii stránek v prohlížeči.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12619] UX: Doplněny názvy všech stránek skautISu (ty se pak zobrazují v historii i titulcích stránek v prohlížeči).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12237] Osoby: Osoby mladší patnácti let si již nemohou nastavit typ členství ostatní.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12237] Osoby: Při zakládání nového člena skautIS dle vybraného pohlaví automaticky nabídne odpovídající typy členství.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12194] Registrace: Byly upraveny komentáře v registraci týkající se dospělých,​ které sjednocují pojmy kolem KD.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12206] UX: Vytvořen nový ovládací prvek "​multiselect",​ který umožňuje v rámci jednořádkového textového pole vybírat v zobrazeném checkbox listu více položek najednou a ty pak využívat například pro filtrování apod.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12020] VzA: Vylepšena možnost mazání vzdělávacích akcí, pokud nemají uvedeny ještě zásadní údaje.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR12577] Dotace: Opravena chyba v generování PDF s rozhodnutím o přidělení dotace, která mohla způsobit chybějící text.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12356] Dotace: Opravena přesměrování odkazující uživatele na chybu nebo na nulovou stránku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12477] WS: Opraveny chybějící vstupní parametry v anonymních funkcích pro volání vzdělávacích akcí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12482] VzA: Opravena nemožnost editovat vlastní VzA způsenou nasazením nových WS pro zobrazování VzA na webech. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12143] Jednotky: Oravena nemožnost zadat rozhodnutí o zrušení nebo nucené správě jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12577] Dotace: Opraven problém s generováním rozhodnutí o přidělení dotace, kde mohla chybět některá jeho část.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12645] Rejstřík OJ: Opravena chyba v zasílání informace o vložení souhlasu/​prohlášení činovníka pro spolkový rejstřík - zpráva se již zasílá správně jen příslušným osobám v KÚJ (nasazeno: 16.3.2015).
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TRTR12196] VzA: Evidence všech stavů a příznaků vzdělávacích akcí v tabulce EV_ConditionType (číselník,​ nastavení) a aktuální zaznamenání pro jednotlivé akce v tabulce EV_EventCondition.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12242] Osoby: Upravena procedura odstranění nepoužívané osoby při propojování účtů.
  
skautis/nove-verze/8-5-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)