Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-5-1

skautIS (verze 8.5.1)

do provozu nasazena: 12.3.2015 v 01.32
číslo verze: 8.5.1.19588

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR12236] Osoby: Zakládání a ukončování členství (vedoucí oddílu/střediska | seznam členů) - Nově skautIS nastavuje při zakládání nového nebo ukončování členství automaticky aktuální datum (nastavení vychází vstříc nově platným předpisům). - Nastavení se netýká změny data při změně jednotky, typu členství nebo ukončení členství z důvodu úmrtí.

[TR12091] Systém: Informační lišta s upozorněním na blížící se odstávku (uživatelé skautISu | proužek u horního okraje každé stránky) - V případě, že se blíží plánovaná odstávka a údržba skautISu, zobrazuje se v systému u horního okraje každé stránky červený proužek s upozorněním na tuto skutečnost. - Text vždy bude upozorňovat na datum a čas plánované odstávky a i důvod, proč k tomu dojde. Uživatelům pracujícím ve skautISu to dává prostor se na to připravit. - Informační proužek je možné skrýt, aby během běžné práce ve skautISu nerušil.

[TR11054] Základny: Ústřední hledání základen ve skautISu (KÚJ a admin skautISu | Ústředí > Nemovitosti) - Pro ústřední správu nemovitostí je ve skautISu k dispozici hledání v základnách, které jednotky spravují a ve skautISu evidují. - Systém umožňuje prohledávat detailní informace o základnách napříč systémem bez nutnosti proklikávat jednotlivé základny. - Veřejná obdoba tohoto hledání ve skautISu se v budoucnu objeví jako součást Skautské křižovatky a její „databáze základen“.

[TR11752], [TR12310] Kvalifikace: Exporty přehledu získaných kvalifikací (KÚJ, OVČIN | Akce > Ústředí: správa VzA > záložka Exporty) - Pro ústřední správu kvalifikací je možné vygenerovat přehled všech osob s požadovanou kvalifikací získanou v zadaném období. - Agenda slouží pro asistenta vzdělávání (OVČIN) a umožňuje získat přehled o tom, které kvalifikace byly nově vzdělávacími akcemi vydány. - Export je generován do Excelu, se kterým se dá dále pracovat.

[TR12196] VzA: Stavy a příznaky vzdělávacích akcí (systém / vzdělavatelé | Akce > Vzdělávací akce) - Byl přepracován systém ukládání a zobrazování příznaků a jednotlivých stavů vzdělávacích akcí zadávaných do skautISu. - Nově je v systému tabulka, která definuje všechny stavy i příznaky akcí, jejich návaznost a informaci o stavech, které se týkají schvalování vodních akcí, vracení stavů k dopracování apod. - Kromě toho serverová služba JunakService umí kontrolovat a opravovat konzistenci stavů, pokud by náhodou došlo k nějakému nestandardnímu zachycení stavů VzA.

[TR11805] VzA: Ústřední přehled schvalování vzdělávacích akcí - stavy a zpracování (KÚJ / OVČIN / EO | Akce > Ústředí: správa akcí > záložka „Přehled schvalování“) - Kompletní přehledová tabulka, které obsahuje všechny hlášené vzdělávací akce a poskytuje možnost získat přehled o stavu schvalování. - Agenda slouží ke schvalování akcí z pohledu ústředí (zpravodaj pro vzdělávání, asistent vzdělávání, OVČIN a ekonomické oddělení, HKVS). - HKVS díky vlastní roli v systému schvaluje a má přístupné pouze vodní vzdělávací akce. - Tabulka obsahuje informaci o akci, stavu schválení, stavu žádání/schválení dotace, informace o stavu komise pro kurzy na akci a také vyjadřování / komentáře k projektu lesních akcí.

[TR11750] VzA: Ústřední správa akcí (KÚJ / OVČIN / EO | Akce > Ústředí: správa VzA) - Ve skautISu byla vytvořena sada stránek (záložek) jako příprava na jednotlivé agendy pro ústřední správu vzdělávacích akcí. - V agende jsou dostupné, nebo postupně v dalších verzích budou zobrazeny, agendy pro schvalování, vydávání dekretů, kalendář akcí, exporty získaných kvalifikací, přehled čerpání dotací v Junáku a nastavení dotací VzA.

[TR12175] VzA: Projekt a sledování schvalování akce (pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > konkrétní akce > záložka Projekt) - Aby měli pořadatelé VzA přehled o tom, jestli mají akci zveřejněnou, podanou žádost o dotaci či v jakém stavu schvalování se akce nachází (např. čeká na schválení šéfem OJ, či na schválení na ústředí apod.), je vytvořena tato stránka, která o všem přehledně informuje. - Stránka poskytuje kompletní přehled o schvalování i zveřejnění. Stejně tak o přidělení dotaci a rozhodnutí k přidělení dotace, zálohách apod.

[TR11733] Dotace: Detail rozhodnutí o přidělení dotace (Vedoucí OJ, vzdělavatelé | Vzdělávací akce > dotace > rozhodnutí o přidělení dotace) - Při revizi - zrušení akce, změna výše dotace apod. - rozhodnutí se mění pořadové číslo dotace (číslo revize). - Rozhodnutí se zobrazuje v přeheldu dotací OJ a v přehledu rozhodnutí na ústřední úrovni.

[TR11734] Dotace: Přehledová tabulka pro OJ (Vedoucí OJ | záložka Dotace) - Ihned po otevření záložky Dotace se zobrazí přehled všech podaných žádostí o dotaci přináležející dané jednotce. Přehled je pro základní přehled doplněn o základní údaje a stavové checkboxy, aby si jednotka mohla okamžitě zjistit, v jakém stavu se žádosti nacházejí - Přehled je rovněž připraven ke stažení ve formátu XLSX nebo PDF pro vložení do dalších dokumentů.

[TR12136] Dotace: Přehled vydaných rozhodnutí (Ústřední správce dotací | Dotace > Ústředí > Přehled vydaných rozhodnutí) - Pro ústředního správce dotací je připraven přehled všech vydaných rozhodnutí (včetně revidovaných). Mezi zobrazenými rozhodnutími lze filtrovat dle vybraných parametrů a řadit je. Mimo to slouží je možné rozhodnutí stáhnout.

[TR11194] VzA: Seznam účastníků akce a přehled jejich účasti (vzdělavatlé, ústřední správce VzA | VzA > záložka Dotace / záložka Účastníci/ detail žádosti o dotaci > seznam účastníků) - Pro sledování účasti frekvetantů na VzA byl připraven přehled jejich účasti (bez ohledu na typ akce v případě více kurzů; přehled nezahrnuje instruktory ani vedení kurzu). U každé osoby tak lze určit skutečný počet dní účasti (defaultně nastaveno 100%, mění se jen v případě změny účasti jendoduchou editací). - Přehled mimo jiné zobrazuje vysčítané údaje za celou VzA a orientační maximální částku čerpání dotace na základě skutečné účasti.

[TR11187] Dotace: Informace ke schválené dotaci a zálohám (vedoucí OJ, vzdělavatelé | VzA > konkrétní VzA > záložka Dotace > Informace ke schválené dotaci) - Připravená záložka zobrazuje na jednom místě všechny důležité informace o stavu dotace, výši přiznané dotace a zaslaných zálohách.

[TR12262] Osoba: Ověřený účet - rozšíření (uživatelé skautISu | Moje osoba > role a účet ve skautISu) - Za účelem ověřování účtu byly rozšířeny sbírané údaje na kartě Další údaje o rodné příjmení, místo narození, okres narození a státní občanství (údaje vyžadované při zápisu osoby do spolkového rejstříku). - Upraven formulář Ověření uživatele o nové položky (viz. výše). Ověřený formulář se nově ukládá přímo do skautISu. - Umožněno ověřit účet na základě ověřeného formuláře. Původní možnost využití datové schránky byla zrušena.

[TR12368, 12388] Jednotky, Osoby: Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku (činovníci jednotek, ústřední správce registru OJ | Jednotky/Osoby > přehled funkcí; Ústředí > registr OJ) - Na kartě funkce (u jednotky i osoby) přibyl nový sloupec Souhlas, kde se zobrazuje, zda již byl souhlas se zápisem nahrán. Před tím lze v tomto sloupci generovat vzor formuláře a formulář zpět nahrát. - U vybraých funkcí (vedoucí a zástupce jednotky, členové revizní komise, hospodář) lze generovat formulář: Souhlas se zápisem do rejstříku spolu s ověřením uživatelského účtu (v případě, že existuje). Další údaje (místo a okres narození) se neověřují u cizinců. - V registru OJ ústředního správce se zobrazuje každé nahrání nového formuláře. Ústřední správce má k dispozici ovládací prvky pro ověření nahraného dokumentu.

vylepšení:

[TR12140] UX: V titulcích jednotlivých stránek skautISu se zobrazuje název stránky a modulu, aby bylo pohodlnější navigování v historii stránek v prohlížeči.

[TR12619] UX: Doplněny názvy všech stránek skautISu (ty se pak zobrazují v historii i titulcích stránek v prohlížeči).

[TR12237] Osoby: Osoby mladší patnácti let si již nemohou nastavit typ členství ostatní.

[TR12237] Osoby: Při zakládání nového člena skautIS dle vybraného pohlaví automaticky nabídne odpovídající typy členství.

[TR12194] Registrace: Byly upraveny komentáře v registraci týkající se dospělých, které sjednocují pojmy kolem KD.

[TR12206] UX: Vytvořen nový ovládací prvek „multiselect“, který umožňuje v rámci jednořádkového textového pole vybírat v zobrazeném checkbox listu více položek najednou a ty pak využívat například pro filtrování apod.

[TR12020] VzA: Vylepšena možnost mazání vzdělávacích akcí, pokud nemají uvedeny ještě zásadní údaje.

opravy:

[TR12577] Dotace: Opravena chyba v generování PDF s rozhodnutím o přidělení dotace, která mohla způsobit chybějící text.

[TR12356] Dotace: Opravena přesměrování odkazující uživatele na chybu nebo na nulovou stránku.

[TR12477] WS: Opraveny chybějící vstupní parametry v anonymních funkcích pro volání vzdělávacích akcí.

[TR12482] VzA: Opravena nemožnost editovat vlastní VzA způsenou nasazením nových WS pro zobrazování VzA na webech.

[TR12143] Jednotky: Oravena nemožnost zadat rozhodnutí o zrušení nebo nucené správě jednotky.

[TR12577] Dotace: Opraven problém s generováním rozhodnutí o přidělení dotace, kde mohla chybět některá jeho část.

[TR12645] Rejstřík OJ: Opravena chyba v zasílání informace o vložení souhlasu/prohlášení činovníka pro spolkový rejstřík - zpráva se již zasílá správně jen příslušným osobám v KÚJ (nasazeno: 16.3.2015).

systémové úpravy:

[TRTR12196] VzA: Evidence všech stavů a příznaků vzdělávacích akcí v tabulce EV_ConditionType (číselník, nastavení) a aktuální zaznamenání pro jednotlivé akce v tabulce EV_EventCondition.

[TR12242] Osoby: Upravena procedura odstranění nepoužívané osoby při propojování účtů.

skautis/nove-verze/8-5-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)