Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-2 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.2.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 12.12.2014 v 0.48 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.2.2.18195 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11813] VzA: Žádost o dotaci (provizorní verze)
 + ​(Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Dotace)
 + - Pořadatelé vzdělávacích akcí mohou přes skautIS požádat o dotaci. Na základě této dotace pak ústředí vystaví rozhodnutí o přidělení dotace atd.
 + - V této minimalistické verzi musí vyplnit předpokládaný počet účastníků,​ celkové plánované výdaje akce a celkovou žádanou dotaci.
 + - Systém sám pohlídá, že dotace nepřekračuje povolených max. 70% celkových nákladů.
 + - V budoucnu bude systém žádostí o dotace rozšířen a umožní kompletní správu ve skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11652] VzA: úpravy textů a přidání informačních boxů
 + ​(Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Instruktoři a tým)
 + - Přidána informace o nutnosti míst správnou roli (vedoucí akce, tajemník akce, vedoucí/​administrátor pořádající jednotky) pro zadávání instruktorů a týmu
 + - Přidání informace o nutnosti mít správnou roli pro uložení projektu akce
 + - Další drobné úpravy textů a překlepů.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11198] VzA: kontroly podmínek při nahlášení akce
 + ​(Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Projekt > Nahlásit akci)
 + - Přidány kontroly některých podmínek pro akce podle ŘVČČJ. ​
 + - Výsledky kontrol se zobrazují v jednoduché tabulce, ve které jsou tři sloupce: co je třeba, stav a co s tím dělat.
 + - Pro lesní akce je kontrola rozšířena o některé další položky, které jsou řádem vyžadovány.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10841] Majetek: Vybrané akce se skladem majetku
 + ​(Pořadatelé velkých akcí | Akce > Další akce > Majetek)
 + - V některých případech může být správcem skautISu založen sklad materiálu akce a ta ho pak může využívat obdobně, jako sklad materiálu jednotky.
 + - Funkce je určena akcím typu ObRok, Jamboree apod., které pořizují mnoho majetku pro danou akci a stejně tak si do svého skladu akce potřebují půjčit materiál jednotek z jiných skladů.
 + - Tato funkce je dostupná jen individuálně a není veřejně vidět u všech akcí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11038] Základny: Založení nového souboru nemovitostí organizační jednotkou
 + ​(Vedoucí/​admini OJ | Organizační jednotky > záložka Nemovitosti a základny)
 + - Organizační jednotka (středisko,​ okres, kraj, ZvOJ) může u své jednotky zakládat tzv. soubory nemovitostí. Typicky to je jedna nemovitost, ale často to mohou být například i celé areály s pozemky a budovami.
 + - V rámci formuláře se vyplňují údaje o souboru nemovitosti a rovnou i jedné nemovitosti (např. objektu klubovny).
 + - Jednotka určuje, kde se nemovitosti nachází, jaký k nim má vztah (vlastní, má v nájmu apod.) a z čeho se skládá (budova, pozemek, ...)
 + - U souboru nemovitostí je možné zadat i osobu správce. Tento správce pak může údaje editovat a zároveň má pod kontrolou, které jednotky nemovitost využívají (např. oddíly jako klubovny či tábořiště apod.)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11633] Základny: Fotografie u souboru nemovitostí i jednotlivých objektů
 + ​(Správci nemovitosti | Jednotka > Nemovitosti a základny > konkrétní soubor nemovitostí a jednotlivé nemovitosti)
 + - V rámci evidence nemovitostí a základen je možné přikládat jednu ilustrační fotografii, která se zobrazuje ve skautISu (a v budoucnu i na webu základen)
 + - Fotografii je možné umístit i k užívání nemovitosti. Díky tomu například skautská ubytovna nabízená k půjčení může mít jinou fotografii než celý areál kluboven apod.
 + - Povoleným formátem fotografií je JPG (JPEG).
 + - Kromě jednotlivé ilustrační fotografie je možné k nemovitostem i jejich souborům uvádět odkazy na webu a webové fotogalerie.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11045] Základny: Detail užívání nemovitosti
 + ​(Vedoucí/​admin jednotky | Jednotka > Nemovitosti a základny > Objekty užívané jednotkou)
 + - U každé jednotky (především oddílů) je možné uvést, jakou nemovitost jednotka užívá. Typicky půjde o užívání nemovitosti evidované (vlastněné či spravované) střediskem,​ kterou jednotka používá např. jako klubovnu.
 + - Pokud se má užívání nemovitosti používat i pro zobrazování na mapě náborů, musí být užívání "​zveřejněno"​.
 + - V případě, že je nemovitost užívána např. jako skautské ubytování k půjčování,​ pak se na detailu stránky zobrazují informace pro zájemce o půjčení, ilustrační fotografie, orientační ceny apod.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11044] Základny: Užívání objektu/​nemovitosti jednotkou
 + ​(Vedoucí/​admin jednotky | Jednotka > Nemovitosti a základny > Objekty užívané jednotkou > Přidat užívání)
 + - Pokud nějaký oddíl či středisko využívá nějakou nemovitost například jako svou klubovnu, zadá to do skautISu pomocí "​užívání"​.
 + - Zde si vyhledá základnu, kterou užívá (obvykle totiž nemovitost vlastní či spravuje středisko) a to podle názvu města či názvu nemovitosti,​ a uvede jak ji využívá (např. jako klubovnu, nebo sklad, ale třeba pozemek i jako tábořiště).
 + - V případě, že danou nemovitost jednotka navíc i nabízí k půjčování (např. v areálu skautského domu středisko provozuje ubytovnu), může uvést, že část objektu využívá i k půjčování,​ kdo je správce a za jakých podmínek si lze základnu půjčit. Takto uvedené nemovitosti pak budou veřejně k dispozici v databázi skautských základen zobrazovaných na nové Skautské křižovatce.
 + - Když si jednotka nějakou nemovitost přidá do užívání,​ její správce (uvedený u daného souboru nemovitostí je o tom informován zprávou ze skautISu).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11048] Základny: Ukládání dokumentů
 + ​(Správci nemovitostí | Jendotka > Nemovitosti a základny > daná nemovitost či užívaný objekt)
 + - Ke každé nemovitosti,​ stejně tak k užívanému objektu (nemovitosti) si lze ukládat libovolné soubory (například smlouvy, řády základen apod.)
 + - U dokumentu je možné uvést, zda je veřejný či neveřejný - veřejný dokument může být například řád základny, který se v budoucnu může zobrazovat třeba při vyhledávání základny v rámci agendy základen na Křižovatce.
 + - Systém dokumentů má pomoci jednotkám s uložením všech souvisejících dokumentů v elektronické podobě pohodlně k dané nemovitosti přímo do skautISu. Zároveň je zde ale možné uvést i poznámku, kde se reálně daný papírový dokument nachází (např. v archivu střediska, u hospodáře apod.)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10739] Karty: Fakturace za doobjednané karty nad rámec registrace
 + ​(Ústřední správce karet | Ústředí > Karty > Faktury)
 + - V rámci agendy ústředí je nově možné přímo ve skautISu vygenerovat a rozeslat faktury za všechny navíc doobjednané členské karty v průběhu kalendářního roku.
 + - Karty jsou fakturovány střediskům,​ které je svým členům doobjednali navíc až po registraci.
 + - Ze skautISu takovému středisku přijde faktura, kterou musí uhradit (podobně jako za doobjednané časopisy navíc).
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11703] Základny: Při editaci adresy nemovitosti je napovídána adresa pomocí smartform.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11716] IZS: Při převodu osoby na základě žádosti jsou informovány zprávou o schválení převodu i osoby v původní jednotce. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11716] IZS: V okamžiku, kdy nějaká osoba odstoupí z funkce, je nadřízená jednotka o této skutečnosti zprávou informována.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11701] Registrace: Upraveny kontroly registrací v návaznosti na změny struktury evidovaných nemovitostí a využívání kluboven.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11702] Základny: V případě, že je ve skautISu vypnutý modul Skautské energie, tak se u nemovitostí nezobrazují informace o SE. 
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11736] Základny: Byly lépe pojmenovány položky týkající se základen a nemovitostí - záložka se nově jmenuje "​Základny a nemovitosti"​ a stránka obsahuje lépe strukturované popisky.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11776] Základny: U jednotlivých nemovitostí lze přidávat a mazat záznamy vedoucí na katastr nemovitostí.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11735] Základny: Při zániku jednotky dojde k automatickému ukončení užívání všech jejích nemovitostí (aby v databázi nezůstávaly zapomenuté objekty).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11861] Systém: Upraveno zaznamenávání chyb do logu kvůli hexa číslům.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11855] Základny: Nelze založit duplicitně nemovitost na stejné adrese.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11856] Základny: Vylepšeni popisky a doplněny informace k přehledu užívaných nemovitostí.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11867] Kvalita: Export PDF a Excel s doporučeními ke zlepšení (akce posunů) jsou lokalizovány do slovenštiny a upraveny do speciální podoby pro potřeby SLSK.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR11709] Majetek: Vyřešen chybějící výběr kategorie v hromadné editaci majetku v rámci inteligentní editovatelné tabulky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11687] Kvalifikace:​ Opravena chyba znemožňující administrátoru kvalifikací odstranit chybnou kvalifikaci,​ pokud o ní v minulosti bylo žádáno.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11772] VzA: Opravena chyba, kdy při dodatečné editaci místa konání kurzu se nezobrazovala korektně mapa.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11685] Základny: Mapa s umístěním nemovitosti se již zobrazuje za všech situací bez problémů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11789] VzA: Opravena chyba v počítání stálých instruktorů;​ správné uložení zástupce vedoucího akce při zadání hned při vzniku akce; oprava zobrazování termínu akce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11943] Registrace: Vypnuta kontrola vyplnění DIČ, které u většiny OJ není používáno (neplátci DPH) a tedy nemá smysl ho kontrolovat. (nasazeno: 19.12.2014)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10739] Karty: Opraveno generování faktur za doobjednané členské karty. (nasazeno: 19.12.2014)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11644] Monitor: Upraveno fungování monitorovací služby, aby bylo možné vypnout monitorování během instalace a odstávky skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11710] Monitor: Vylepšen způsob monitorování blokujících procedur v databázi.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11529] LoginPage: Odebrány neexistující odkazy na seznamy certifikovaných externích aplikací.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11773] IZS: Do šablon zpráv IZS byly zavedeny jednoduché podmínky, které umožňují v některých zprávách podmiňovat zobrazení či nezobrazení textu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11783] Základny: Tabulka vyjadřující vztah Junáka k nemovitosti je možné určit pořadí zobrazení položek (aby "​vlastněno Junákem"​ bylo první). ​
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11867] IZS: Lokalizace a speciální podoba šablon exportovaných souborů na základě instance systému (CZ a SK verze mohou mít odlišné šablon odlišené postfixem v názvu FRX šablony).
  
skautis/nove-verze/8-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)