Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-0

skautIS (verze 7.0.1)

do provozu nasazena: 4.12.2013 v 19.32
číslo verze: 7.0.1.31222

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

[TR9039] Registrace: Možnost finálního odevzdání registrace až v roce registrace (Vedoucí/administrátor jednotky | Jednotka > Registrace > Kontrola a odevzdání registrace) - V souladu s novými pokyny k registraci je možné registraci jednotek zpracovávat a kontrolovat již v průběhu prosince, ale reálně odevzdat je možné až od 1. ledna (skautIS v budoucnu umožňuje změnit datum na jiný termín, pokud to bude třeba). Informace o termínu pro odevzdávání registrace včetně vysvětlujícího textu je v době zamezeného odevzdávání zobrazena. - Dokud není po uvedeném termínu, není vidět tlačítko pro odevzdání registrace, ale pouze pro její kontrolu a zpracovávání. Registraci je možné odevzdat (a nadřízenou jednotkou převzít) nejdříve po uvedeném datu. - Poznámka: skautIS na pozadí umožňuje zpracování registrace maximálně 6 měsíců, a pak automaticky posune datum o 1 rok. Ale reálně je registrace zpracována mnohem dříve (1 až 2 měsíce ⇒ ZOJ i VOJ).

[TR9034], [TR9038] Registrace: Benjamínci a rodinný skauting (Vedoucí/administrátor jednotky | Jednotka > Registrace > Kontrola registrace) - Nově od registrace 2014 zavádíme novou výchovnou kategorii „Benjamínci“ pro předškoláky. S tím je spojena i sada nových kontrol upozorňující na věk pro benjamínky (do 6 let) a pro vlčata + světlušky (až starší). - Kluby rodinného skautingu jsou nově také možnou variantou oddílu, který musí mít alespoň 4 dospělé členy a vedoucí musí mít alespoň čekatelskou zkoušku. Tyto věci se taktéž projevují v kontrole registrace a příslušných hláškách.

[TR8464] Kvalifikace: Zadávání některých kvalifikací jen z pozice ústředí (každý člen | Osoba > záložka Funkce a kvalifikace) - Tabulka s přehledem dosažených kvalifikací již neobsahuje nepoužívané sloupce a naopak poznámka byla přejmenována na vhodnější „Kurz / vzdělávací akce“. - Nově ústředně evidované skautské kvalifikace (vůdcovská zkouška, zdravotník zotavovacích akcí, IK, OČK, …) nemůže zadat sám uživatel, ale v případě chybějící kvalifikace může tento o doplnění záznamu požádat nahráním skenu dekretu. - Systém také umožňuje nahlásit a popsat chybu, kterou uživatel v zaznamenané kvalifikaci má. - Ústředí má ve skautISu poté přehled všech žádostí o zadání kvalifikace (na základě skenů) a ty může potvrdit, případně odmítnout. O všech krocích jsou ze skautISu také zasílány zprávy/e-maily. - Tento krok je přípravou na zavedení modulu vzdělávacích akcí v průběhu roku 2014, kdy budou získané kvalifikace zadávat přímo zkušební komise jednotlivých akcí.

[TR8463] Kvalifikace: Hromadné zadávání a schvalování kvalifikací ústředím (Správce kvalifikací ústředí | Ústředí > Kvalifikace > záložka Hromadné zadání) - Pro případy, kdy nějaký kurz udělí mnoho kvalifikací najednou, stačí poslat na ústředí seznam a ten bude hromadně ústředím zadán příslušným osobám. - Funkce pro ústředí umožňuje hromadně zadat celou sadu libovolných kvalifikací dle dodaných podkladů. - Je možné zadat buď detailně jednotlivé kvalifikace (až pro 20 osob najednou), nebo lze základní údaje o kvalifikaci, termínu a místě získání zadat souhrnně a pak jen vybrat seznam osob (vhodné pro hromadné zadání z jediného kurzu).

vylepšení:

[TR8841] Sněmy: Při vyplňování kandidátky (programu a to, čeho chce zájemce dosáhnout) je možné použít jednoduché formátování textu, které se projeví i do PDF kandidátky.

[TR9122] Sněmy: Střediskové sněmy mohou nově „nezávazné“ podněty zadávat i pro VSJ. I nadále nemohou zadávat návrhy na usnesení - to předpisy neumožňují.

[TR9028] Login: Pokud má uživatel z minulosti zablokovaný uživatelský účet, objeví se mu informační hláška i s odkazem na návod, co dělat.

[TR9145] Systém: V případě, že se uživatel do nějakého pole pokusí zadat HTML či JavaScript, zobrazí se mu srozumitelná informační hláška, že to není možné (a ne jen systémová hláška).

[TR9127] STS: V případě zadávání kódu ČVOP v rámci převodu čísla do STS od jiného operátora systém hlídá, aby uživatel nezadal datum o víkendu (kdy by ke zpracování požadavku na převod nemohlo dojít).

opravy:

[TR8841] Sněmy: Opraven PDF export kandidátky, aby obsahoval plný - neoříznutý - text programu.

[TR9011] Registr OJ: Vyřešen problém s chybným zobrazením provedených změn ve vedení ZvOJ/VOJ ve zprávě skautISu.

[TR9125] STS: Pokud je požadována změna služeb u čísla s HIT tarifem a před schválením pověřenou osobou dojde k vypršení závazku, již není generována změnová zpráva s chybným označením tarifu.

[TR9128] STS: Opraven problém se špatně generovanými daty o jednotce pro čísla v KÚJ.

[TR9191] STS: Vyřešena chyba, kdy se do PDF dohody o převodu čísla vkládalo u poštovní adresy kontaktní číslo PO a ne příslušného uživatele.

systémové úpravy:

[TR9111] Systém: Ve správě oprávnění rolí ve skautISu se v seznamu práv zobrazují jen ta práva, která v roli ještě nejsou přiřazena (zvyšuje přehlednost).

[TR9094] Systém: Do skautISu je možné nahrávat přílohy o velikosti až 20MB (např. pro zápisy ze sněmu apod.)

[TR9039] Registrace: V nastavení skautISu je nový klíč RegistrationStart umožňující nastavit datum, od kterého nejdříve je možné odevzdávat registrace. Po 6 měsících se automaticky datum posune o jeden rok, aby byl připraven na další ročník registrace (registraci je tedy nutné celou zpracovat a všude odevzdat nejpozději do 6 měsíců od uvedeného data).

skautis/nove-verze/7-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)