Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-3 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.3.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 25.4.2013 v 20.37 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.3.0.24956 součástí je i ImportSFN ver. 2.0**
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7579] Role: Možnost skrytí nepoužívaných rolí
 + ​(uživatelé skautISu | výběr "​pracovat jako > položka <-- upravit požívané role -->"​ nebo v "Moje osoba > Účet a role ve skautISu > tlačítko Nastavení používaných rolí"​)
 + - Všichni uživatelé,​ kteří mají více jak jednu roli ve skautISu si mohou sami zvolit, které role chtějí mít viditelné ve výběru "​Pracovat jako" a které nikoli.
 + - Na stránce správy rolí je možné přepínat viditelnost a aktuálně nepoužívané role skrýt. Naopak potřebné role je možné kdykoli do seznamu opět zobrazit.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6646] Exporty: Přehledy členů registrovaných v nějakém roce
 + ​(vedoucí/​administrátoři jednotek a aktivní činovníci | menu "​Exporty > Osoby" přehledy s nastavením vypsání osob podle roku registrace)
 + - skautIS nově při exportování seznamu osob dokáže správně vygenerovat i historické údaje o registrovaných osobách; je tedy možné získat i zpětně seznam osob registrovaných v nějakém roce
 + - tato funkce vyžaduje dostatečná oprávnění (práva pro čtení obecných i interních údajů o osobách), která odpovídají rolím vedoucí/​administrátor a aktivní činovník
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7691] Osoby: Evidence funkcí osob na ústředí s rozlišením ústředních orgánů
 + ​(oprávnění uživatelé | jednotka "​Ústředí > Obsazení funkcí"​ a na kartě "​Funkce a kvalifikace"​ u osob s funkcí na ústředí)
 + - Nově jsou ve skautISu na ústřední úrovni rozlišovány jednotlivé ústřední orgány (např. NJ, VRJ, ale i odbory a pracovní skupiny).
 + - Na kartě obsazení funkcí u ústředí je k dispozici filtr, který umožňuje zobrazení jen osob z určitého ústředního orgánu, případně jen funkce nějaké osoby na ústředí apod.
 + - V detailu příslušné osoby na ústředí Junáka je k dispozici i informace o tom, u jakého orgánu je funkce konktrétně zastávána.
 + - Evidence funkcí v Junáku v administraci skautISu umožňuje na úrovni ústředí volit, jakého orgánu se funkce týká.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7907] Tábory: Možnost doplnit údaje pro MHMP
 + ​(vedení táborů z Prahy | údaje táborů > záložka "​Upřesnění pro MHMP")
 + - Tábory pořádané jednotkami z Pražského kraje mají možnost v rámci samostatné záložky údajů tábora vyplnit údaje nutné do hlášení tábora na Magistrát hl. m. Prahy. ​
 + - Evidované údaje jsou: výše účastnického poplatku, přibližně čerpaná dotace, počet účastníků do 26 let a popis cesty na tábořiště.
 + - Údaje je možné editovat v době zpracovávání předběžné hlášenky a po odevzdání této klasické hlášenky se jejich podoba uzamkne.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7908] Tábory: Vygenerování hlášenky pro MHMP
 + ​(Vedoucí/​administrátor střediska z Prahy | údaje táborů > záložka "​Upřesnění pro MHMP" > tlačítka )
 + - Jakmile je tábor schválen střediskem,​ má k dispozici vedení střediska tlačítko pro vygenerování PDF hlášenky pro MHMP.
 + - Po vygenerování (a kontrole PDF hlášenky) se zobrazí tlačítko s možností odeslání hlášenky přímo na magistrát.
 + - Zpráva s hlášenkou se odesílá rovnou na magistrát a také vedení střediska + na KRJ.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7910] Tábory: Úprava údajů a odeslání opravy na MHMP
 + ​(Vedoucí/​administrátor jednotky z Prahy | Akce > Tábory > tlačítko "​Hlášenky na MHMP")
 + - Pokud dojde k nějaké nečekané změně v konání tábora, která by mohla mít vliv na hlášení tábora na MHMP, pak může vedoucí táborovou hlášenku otevřít a upravit.
 + - Vedoucí/​administrátor střediska může takto opravenou hlášenku opět odeslat přímo ze skautISu na MHMP. Při odesílání opravy je nucen uvést zdůvodnění,​ proč k opravě dochází a to je ve zprávě předáno na úřad.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7909] Tábory: Přehled hlášenek pro MHMP pro KRJ
 + ​(Aktivní činovník nebo Vedoucí/​administrátor kraje z Prahy | Akce > Tábory > tlačítko "​Hlášenky na MHMP")
 + - Uživatelé s uvedenou rolí z regionu Prahy mají k dispozici na stránce s přehledem táborů ještě tlačítko "​Hlášenky na MHMP", které zpřístupňuje seznam všech táborů i s informací o stavu vygenerování a odeslání hlášenek na MHMP.
 + - Tabulka v posledních sloupcích obsahuje informaci o tom, kdy byla hlášenka na MHMP střediskem odeslána, případně že byla později opravena a odeslána její oprava.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7688] Registrace: Upraveny popisy a struktura stránky s přehledem odvodů jednotek, aby byla přehlednější a jasnější.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7862] Časopisy: Distribuční seznamy pro rozesílky časopisů v Excelu používají textový formát buněk, aby nedocházelo k automatickým záměnám jiným datovým typem.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7660] Karty: Pokud má osoba objednánu členskou kartu, nemůže odebrat svou fotografii (může ji maximálně nahradit novou fotkou).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7931] STS: Při prodloužení smluvního závazku HIT dojde při potvrzení k automatickému nastavení pevného data načteného z konfigurace skautISu (aktuálně jde o 1.12.2014); již tedy nedochází k výpočtu 24 měsíců od prodloužení smlouvy.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7744] STS: Čísla čekající na prodloužení smlouvy HIT mají nově i v tomto období možnost žádat změny služeb. Jediné, co nemohou měnit je tarif, neboť na něj je vázáno právě probíhající prodlužování smluvního závazku.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7913] STS: Stránka s žádostí o prodloužení smluvního závazku HIT obsahuje informaci o pevném datu závazku (dle konfigurace skautISu) a také informaci, že požadavek bude po schválení PO předán ke zpracování až k datu v rámci měsíčních cyklů prodlužování HIT. Tyto informace je možné zobrazovat i ve zprávách IZS skautISu.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR7914] STS: Pokud je operátorem zamítnuto prodloužení smlouvy se zvýhodněním HIT, číslo již správně zmizí ze seznamu čekajících čísel v ústřední správě STS.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7912] STS: Již je opět dostupná stránka s potřebnými informacemi k možnosti zablokování ztracené či odcizené SIM karty.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7390] Sněmy: Opravena nemožnost vložení volebního programu při kandidatuře ve dvojici (problém s UI komponenty).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7865] Tábory: Táborová hlášenka exportovaná do Excelu již opět zobrazuje sloupce čitelně široké.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7698] Tábory: Z pohledu ústředí je možné zobrazit historii všech táborů i ze aktuálně již zrušených jednotek. Díky tomu došlo i ke zrychlení zpracovávání. VOJ a ZOJ ale i nadále mohou zobrazovat jen tábory dle aktuálně existujících jednotek.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7600] Systém: V tzv. nočním čase (konfigurovatelná hodonota) skautIS přes serverovou službu spouští archivaci dat starších 12 měsíců (konfigurovatelná hodnota) v některých tabulkách. Automaticky jsou archivovány tabulky: ME_Message (zprávy IZS), ME_MessageAttachment (přílohy zpráv IZS), ME_MEssageTo (příjemci zpráv IZS), UM_Login (přihlašovací tokeny), UM_Error (log chyb aplikace), TE_Call (historie volání z detailních výpisů STS)
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7906] Systém: Nově byla v DB zavedena správa dostupnosti speciálních funkcí skautISu jen pro některé jednotky. V tabulce UM_SpecialActionUnit je možné nastavovat různým modulům skautISu (např. CAMP_CAPITAL pro rozšířené hlášenky táborů pro MHMP) dostupnost v závislosti na jednotce (např. jen pro zvolený kraj).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7691] Systém: Na ústředí je možné rozlišovat jednotlivé ústřední orgány, jejich názvy a zkratky jsou evidovány v DB v tabulce OU_Agency.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7931] STS: Systémové nastavení nově obsahuje klíč STSRenewalValidTo,​ který obsahuje datum, do kdy jsou platné smluvní závazky STS pro zvýhodnění HIT.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7893], [TR7911] Systém a STS: Došlo k výrazným optimalizacím a rozšíření funkčnosti importování dat fakturace a detailních výpisů ze SFN do skautISu. Součástí úprav je vícekrokovost importu, možnost importu bez detailních výpisů, zaznamenávání chyb v průběhu importu a případně import jen chybových dat.
skautis/nove-verze/6-3.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)