Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-3

skautIS (verze 6.3.0)

do provozu nasazena: 25.4.2013 v 20.37
číslo verze: 6.3.0.24956 součástí je i ImportSFN ver. 2.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR7579] Role: Možnost skrytí nepoužívaných rolí (uživatelé skautISu | výběr „pracovat jako > položka ←- upravit požívané role –>“ nebo v „Moje osoba > Účet a role ve skautISu > tlačítko Nastavení používaných rolí“) - Všichni uživatelé, kteří mají více jak jednu roli ve skautISu si mohou sami zvolit, které role chtějí mít viditelné ve výběru „Pracovat jako“ a které nikoli. - Na stránce správy rolí je možné přepínat viditelnost a aktuálně nepoužívané role skrýt. Naopak potřebné role je možné kdykoli do seznamu opět zobrazit.

[TR6646] Exporty: Přehledy členů registrovaných v nějakém roce (vedoucí/administrátoři jednotek a aktivní činovníci | menu „Exporty > Osoby“ přehledy s nastavením vypsání osob podle roku registrace) - skautIS nově při exportování seznamu osob dokáže správně vygenerovat i historické údaje o registrovaných osobách; je tedy možné získat i zpětně seznam osob registrovaných v nějakém roce - tato funkce vyžaduje dostatečná oprávnění (práva pro čtení obecných i interních údajů o osobách), která odpovídají rolím vedoucí/administrátor a aktivní činovník

[TR7691] Osoby: Evidence funkcí osob na ústředí s rozlišením ústředních orgánů (oprávnění uživatelé | jednotka „Ústředí > Obsazení funkcí“ a na kartě „Funkce a kvalifikace“ u osob s funkcí na ústředí) - Nově jsou ve skautISu na ústřední úrovni rozlišovány jednotlivé ústřední orgány (např. NJ, VRJ, ale i odbory a pracovní skupiny). - Na kartě obsazení funkcí u ústředí je k dispozici filtr, který umožňuje zobrazení jen osob z určitého ústředního orgánu, případně jen funkce nějaké osoby na ústředí apod. - V detailu příslušné osoby na ústředí Junáka je k dispozici i informace o tom, u jakého orgánu je funkce konktrétně zastávána. - Evidence funkcí v Junáku v administraci skautISu umožňuje na úrovni ústředí volit, jakého orgánu se funkce týká.

[TR7907] Tábory: Možnost doplnit údaje pro MHMP (vedení táborů z Prahy | údaje táborů > záložka „Upřesnění pro MHMP“) - Tábory pořádané jednotkami z Pražského kraje mají možnost v rámci samostatné záložky údajů tábora vyplnit údaje nutné do hlášení tábora na Magistrát hl. m. Prahy. - Evidované údaje jsou: výše účastnického poplatku, přibližně čerpaná dotace, počet účastníků do 26 let a popis cesty na tábořiště. - Údaje je možné editovat v době zpracovávání předběžné hlášenky a po odevzdání této klasické hlášenky se jejich podoba uzamkne.

[TR7908] Tábory: Vygenerování hlášenky pro MHMP (Vedoucí/administrátor střediska z Prahy | údaje táborů > záložka „Upřesnění pro MHMP“ > tlačítka ) - Jakmile je tábor schválen střediskem, má k dispozici vedení střediska tlačítko pro vygenerování PDF hlášenky pro MHMP. - Po vygenerování (a kontrole PDF hlášenky) se zobrazí tlačítko s možností odeslání hlášenky přímo na magistrát. - Zpráva s hlášenkou se odesílá rovnou na magistrát a také vedení střediska + na KRJ.

[TR7910] Tábory: Úprava údajů a odeslání opravy na MHMP (Vedoucí/administrátor jednotky z Prahy | Akce > Tábory > tlačítko „Hlášenky na MHMP“) - Pokud dojde k nějaké nečekané změně v konání tábora, která by mohla mít vliv na hlášení tábora na MHMP, pak může vedoucí táborovou hlášenku otevřít a upravit. - Vedoucí/administrátor střediska může takto opravenou hlášenku opět odeslat přímo ze skautISu na MHMP. Při odesílání opravy je nucen uvést zdůvodnění, proč k opravě dochází a to je ve zprávě předáno na úřad.

[TR7909] Tábory: Přehled hlášenek pro MHMP pro KRJ (Aktivní činovník nebo Vedoucí/administrátor kraje z Prahy | Akce > Tábory > tlačítko „Hlášenky na MHMP“) - Uživatelé s uvedenou rolí z regionu Prahy mají k dispozici na stránce s přehledem táborů ještě tlačítko „Hlášenky na MHMP“, které zpřístupňuje seznam všech táborů i s informací o stavu vygenerování a odeslání hlášenek na MHMP. - Tabulka v posledních sloupcích obsahuje informaci o tom, kdy byla hlášenka na MHMP střediskem odeslána, případně že byla později opravena a odeslána její oprava.

vylepšení:

[TR7688] Registrace: Upraveny popisy a struktura stránky s přehledem odvodů jednotek, aby byla přehlednější a jasnější.

[TR7862] Časopisy: Distribuční seznamy pro rozesílky časopisů v Excelu používají textový formát buněk, aby nedocházelo k automatickým záměnám jiným datovým typem.

[TR7660] Karty: Pokud má osoba objednánu členskou kartu, nemůže odebrat svou fotografii (může ji maximálně nahradit novou fotkou).

[TR7931] STS: Při prodloužení smluvního závazku HIT dojde při potvrzení k automatickému nastavení pevného data načteného z konfigurace skautISu (aktuálně jde o 1.12.2014); již tedy nedochází k výpočtu 24 měsíců od prodloužení smlouvy.

[TR7744] STS: Čísla čekající na prodloužení smlouvy HIT mají nově i v tomto období možnost žádat změny služeb. Jediné, co nemohou měnit je tarif, neboť na něj je vázáno právě probíhající prodlužování smluvního závazku.

[TR7913] STS: Stránka s žádostí o prodloužení smluvního závazku HIT obsahuje informaci o pevném datu závazku (dle konfigurace skautISu) a také informaci, že požadavek bude po schválení PO předán ke zpracování až k datu v rámci měsíčních cyklů prodlužování HIT. Tyto informace je možné zobrazovat i ve zprávách IZS skautISu.

opravy:

[TR7914] STS: Pokud je operátorem zamítnuto prodloužení smlouvy se zvýhodněním HIT, číslo již správně zmizí ze seznamu čekajících čísel v ústřední správě STS.

[TR7912] STS: Již je opět dostupná stránka s potřebnými informacemi k možnosti zablokování ztracené či odcizené SIM karty.

[TR7390] Sněmy: Opravena nemožnost vložení volebního programu při kandidatuře ve dvojici (problém s UI komponenty).

[TR7865] Tábory: Táborová hlášenka exportovaná do Excelu již opět zobrazuje sloupce čitelně široké.

[TR7698] Tábory: Z pohledu ústředí je možné zobrazit historii všech táborů i ze aktuálně již zrušených jednotek. Díky tomu došlo i ke zrychlení zpracovávání. VOJ a ZOJ ale i nadále mohou zobrazovat jen tábory dle aktuálně existujících jednotek.

systémové úpravy:

[TR7600] Systém: V tzv. nočním čase (konfigurovatelná hodonota) skautIS přes serverovou službu spouští archivaci dat starších 12 měsíců (konfigurovatelná hodnota) v některých tabulkách. Automaticky jsou archivovány tabulky: ME_Message (zprávy IZS), ME_MessageAttachment (přílohy zpráv IZS), ME_MEssageTo (příjemci zpráv IZS), UM_Login (přihlašovací tokeny), UM_Error (log chyb aplikace), TE_Call (historie volání z detailních výpisů STS)

[TR7906] Systém: Nově byla v DB zavedena správa dostupnosti speciálních funkcí skautISu jen pro některé jednotky. V tabulce UM_SpecialActionUnit je možné nastavovat různým modulům skautISu (např. CAMP_CAPITAL pro rozšířené hlášenky táborů pro MHMP) dostupnost v závislosti na jednotce (např. jen pro zvolený kraj).

[TR7691] Systém: Na ústředí je možné rozlišovat jednotlivé ústřední orgány, jejich názvy a zkratky jsou evidovány v DB v tabulce OU_Agency.

[TR7931] STS: Systémové nastavení nově obsahuje klíč STSRenewalValidTo, který obsahuje datum, do kdy jsou platné smluvní závazky STS pro zvýhodnění HIT.

[TR7893], [TR7911] Systém a STS: Došlo k výrazným optimalizacím a rozšíření funkčnosti importování dat fakturace a detailních výpisů ze SFN do skautISu. Součástí úprav je vícekrokovost importu, možnost importu bez detailních výpisů, zaznamenávání chyb v průběhu importu a případně import jen chybových dat.

skautis/nove-verze/6-3.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)