Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-6-1

skautIS (verze 5.6.1)

do provozu nasazeno: 27.6.2012 v 23.22
číslo verze: 5.6.1.15098

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5970] Kvalita: Seznam posunů v PDF a Excelu (členové rad jednotek a akcí | „Kvalita > Hodnocení > Seznam akcí posunů > tlačítka pro export do PDF a XLSX) - Pro odevzdaná hodnocení kvality jsou nově na stránce „Seznamu akcí posunů“ k dispozici tlačítka pro export posunů do PDF a XLSX - Grafická podoba je přehlednější a navíc umožňuje doplňovat vlastní plán jednotky, jak se opravdu posunout a jak s výstupy z hodnocení pracovat. - Na první stránce jsou vždy nejdůležitejší posuny (3 + 7 nejdůležitějších posunů), na druhé a dalších pak zobrazeny všechny další možné posuny.

[TR5972] Kvalita: Možnost exportovat rozpracované hodnocení do Excelu (vedení rad jednotek a akcí | „Kvalita > Hodnocení > rozpracované hodnocení > tlačítko Hodnocení kvality (XLSX)) - Každé hodnocení kvality lze nově ve skautISu kliknutím na jediné tlačítko exportovat do Excelu. - Podoba hodnocení v Excelu je uzpůsobena i pro tisk a papírové vyplňování. Navíc si však nese informaci o tom, kde již bylo nějak odpovězeno, případně uvádí počet „hlasů“, které dostaly jednotlivé odpovědi, pokud již bylo provedeno individuální hodnocení.

[TR6015] Kvalita: Meziroční srovnání (členové rad jednotek a akcí | „Kvalita > Moje hodnocení > Meziroční srovnání“) - V přehledu uzavřených hodnocení kvality je možné si prohlédnout i nový typ výstupu, kterým je tzv. „meziroční srovnání“. - Pro každý rok, kdy bylo pro danou jednotku/akci zpracováno hodnocení kvality tak uvidíte sloupcový graf, který ukáže, jak na tom jednotka/akce byla. - Graf má pomoci udělat si obrázek, zda se jednotce/akci daří v jednotlivých letech zlešovat či nikoli.

[TR6014] Kvalita: Detailní hodnocení kvality po oblastech (členové rad jednotek a akcí | „Kvalita > Moje hodnocení > Oblasti) - Pro uzavřené hodnocení si lze zobrazit detailní přehled hodnocení kvality dle jednotlivých oblastí. - Na zobrazené stránce si lze jednotlivě zobrazovat detailní přehled pro zvolené jednotlivé oblasti. - Přehled zobrazuje jak tabulku s výsledky hodnocení v dané oblasti, tak grafické zobrazení výsledků této oblasti pro danou jednotku/akci.

[TR6016] Kvalita: Srovnání hodnocení kvality s ostatními (členové rad jednotek a akcí | „Kvalita > Moje hodnocení > Srovnání s ostatními“) - Dalším užitečným grafickým výstupem z hodnocení kvality je „srovnání s ostatními“, které nabídne pohled na to, jak na tom jednotka/akce je vůči obdobným jednotkám/akcím v Junáku. - Tento výstup je zobrazován pomocí tzv. „krabicového grafu“, který jednotce ukazuje její úroveň a hodnoty napříč organizací. - Výstup v této podobě je dostupný pouze dané jednotce/akci a nelze ho tedy využívat k žádnému srovnávání různých jednotek v organizaci - slouží jen přímo lidem z jednotky/akce.

[TR6031] Kvalita: Výsledky nadřízených jednotek (členové z dané oblasti | „Kvalita > Ostatní výsledky > karta Nadřízené jednotky“) - Všichni členové mají nárok se podívat na výsledky hodnocení kvality svých nadřízených jednotek. - Přístupné jsou výsledky pouze přímo nadřízených jednotek (např. oddíl se může podívat na výsledky svého střediska, okresu, kraje i ústředí). - V žádném případě se není možné podívat na výsledky jiných jednotek než přímo nadřízených. - Ve výsledcích nadřízených jednotek jsou dostupné grafy, tabulkové přehledy i meziroční srovnání.

[TR6279], [TR6278] STS: Zavedení služeb STS pro KÚJ (zaměstnanci a spolupracovníci KÚJ | „Služby > STS“) - Pro zaměstnance a spolupracovníky Kanceláře ústředí Junáka je nově dostupný ve skautISu modul služeb STS. - Systém využívá nového principu fakturačních skupin T-Mobile, který umožňuje vystavování faktur za služby pod jinými číselnými řadami a jiným dodavatelem služeb, nastavení služeb vůči TM probíhá pod jinou skupinou (jiným IČ). - Fakturační skupiny STS ve skautISu je možné konfigurovat a upravovat chování vůči administrativním poplatkům apod.

[TR6233] SLSK verze: Nová záložka „zabezpečení tábora“ v detailu hlášenek táborů (Slovenský skauting | „Akce > Tábory > detail tábora > záložka Zabezpečení tábora“) - Tato záložka obsahuje speciální informace nutné pro hlášení táborů v rámci organizace Slovenský skauting. - Záložka umožňuje zadat informace o zdroji pitné vody, jejím rozboru, hygieně na táboře, táborové lékárničce a zdravotním zabezpeční tábora.

[TR6232] SLSK verze: Rozšířené informace o vedení tábora (Slovenský skauting | „Akce > Tábory > detail tábora > záložka Vedení tábora“) - V rámci SK verze skautISu je možné zadávat rozšířené údaje o vedení tábora v souladu s podobou táborové hlášenky SLSK. - Mezi vedení tábora se počítá i táborový kuchař, u kterého je sledována přítomnost kvalifikace „Zdravotní průkaz“ a jeho platnost. - U vedení tábora (vedoucí a zástupce) se zadává datum získání „zdravotní způsobilosti“. - V informacích o vedení tábora se zobrazují i kontakty na vedoucího tábora.

[TR6234] SLSK verze: Slovenská táborová hlášenka (Slovenský skauting | „Akce > Tábory > detail tábora > záložka Základní údaje > tlačítko Táborová hlášenka (PDF)“) - Pomocí uvedeného tlačítka je možné si stáhnout PDF podobu slovenské táborové hlášenky, která obsahuje všechny potřebné údaje dle požadavků SLSK. - Dokument je uzpůsoben pro tisk, ale i pro elektronické zpracování. Stejně tak při zadávání do skautISu není nutné dokument posílat na ústředí, neboť k hlášenkám mají snadno lidé na ústředí přímo přístup.

[TR6235] Tábory: Stažení všech hlášenek v ZIP archivu (střediska a vyšší jednotky | „Akce > Tábory > tlačítko Stáhnout hlášenky (ZIP)“) - Pro potřeby SLSK vznikla tato funkce, která umožňuje střediskům a vyšším jednotkám stáhnout najednou všechny táborové hlášenky najednou v jediném ZIP archivu. - Archiv obsahuje klasické vyplněné táborové hlášenky jednotlivých táborů, které jsou pojmenovány datem tábora a číslem jednotky. - Funkce je dostupná pro SK i CZ verzi a podle toho obsahuje daný formát hlášenky.

[TR6083], [TR6085] STS: Internet Komplet - společný tarif pro hlas i data (pro všechny v STS | Moje STS > zvolené datové telefonní číslo > změna služeb) - U datových telefonních čísel lze nově vybrat speciální datový tarif „Internet Komplet“, který umožňuje sdílet data mezi hlasovou a čistě datovou SIM kartou. - Pokud je u datové SIM karty zvolen tento tarif, je uživatel nucen vybrat své hlasové číslo, se kterým chce tarif spárovat. Na hlasovém tarifu pak už není nutné datové zvíhodnění - data jsou sdílena (včetně levnějšího poplatku) s datovou SIM kartou. - V okamžiku, kdy uživatel požaduje vrácení tarifu na jiný běžný datový tarif, na hlasovém čísle si opět může zvolit, zda chce nějaké samostatné datové zvýhodnění aktivovat či nikoli. - Schvalování/zamítnutí požadovaných změn pověřenou osobou jednotky probíhá společně nad datovou SIM kartou. Dokud nejsou aktivní provedené změny, není možné ani na jednom čísle provádět další změny (čísla čekají ve stavu na zpracování změn).

[TR6084] STS: Internet Komplet - zobrazení informací u propojených čísel (uživatelé STS | Moje STS > detail zvoleného telefonního čísla) - U telefonních čísel (hlasových i datových), která využívají společný datový tarif Internet Komplet uživatel vidí odkaz na propojené číslo. - Propojené číslo je aktivním odkazem s jehož pomocí se snadno dá dostat na detail tohoto čísla. - U hlasového čísla se zobrazuje informace o tom, že jako „datový zvýhodňující balíček“ je uvedena informace o propojení na datové číslo s Internet Komplet.

[TR6086] STS: Internet Komplet - objednání párového datového tarifu ihned při převodu Twistu do STS (uživatel hlasových služeb STS | Moje STS > Objednávka nové čístě datové SIM karty při převodu z Twistu) - Pokud má uživatel STS již nějaké hlasové číslo aktivní, může do STS snadno převést další Twist kartu a u ní v případě volby datového tarifu rovnou zvolit párovaný tarif Internet Komplet - Tato možnost je dostupná jen u převodu nového čísla do STS z Twist karty. Pro převody od jiných operátorů či paušálů od TM to není umožněno - tam je nutné nejprve zvolit jiný (nepárový) tarif a změnu provést až dodatečně po aktivaci čísla v STS.

vylepšení:

[TR6353], [TR6282] STS: Povolování inkasa doplňuje další kontroly zadaných bankovních účtů (nelze zadat účet TDC; odebírají se mezery z čísel účtů).

[TR6324] Tábory: Všechny ovládací prvky, které mají být dostupné pro zadávání skutečnosti tábora se uživateli zobrazí až po proběhnutí tábora (do té doby jsou zcela skryty). Pokud chce uživatel dodatečně před táborem změnit nějaké údaje v již odevzdané hlášence, může použít tlačítko „Doplnit údaje“ a pak se mu zobrazí dostupné ovládací prvky pro úpravu údajů.

[TR6218] STS: Při přechodu paušálního zákazníka T-Mobile do STS již není nutné platit speciální manipulační poplatek, a tak se již nezobrazuje zbytečné upozornění.

[TR6305] STS: V rámci ústřední správy plateb STS lze ručně párovat i platby prováděné inkasem (pod špatnými údaji apod.)

[TR6277] Kvalita: Vylepšena podoba grafu „Valašský frgál“ - nově zobrazuje hodnoty po 5% a také žlutými kruhy hodnoty odpovídající hraničním hodnotám hodnocení.

[TR6276] Kvalita: Doplněno výraznější barevné označení odpovědí, které zvolili jednotliví členové jednotek, kteří prováděli individuální hodnocení (na první pohled je dle barvy poznat, kde se zcela shodují, kde jen částečně a kde vůbec).

[TR6280] SLSK verze: Změněno pořadí položek v modulu „Akce“, ve slovenské verzi obsahuje jen položky „Další akce“ a „Tábory“.

[TR6263] SLSK verze: U vodního zaměření jednotek se nezadávají barvy vodních skautů, neboť je SLSK nevyužívá.

[TR6315] SLSK verze: Při zadávání obecné akce ve slovenské verzi skautISu je označeno více položek jako povinných (v souladu s povinnostmi vůči ministerstvu a převodu dat do Vivantu).

opravy:

[TR6281] Akce: Opravena chyba znemožňující založení celorepublikové obecné akce.

[TR6126] Akce: Vyřešena nemožnost smazat obecnou akci, pokud u ní byli již zadaní nějací účastníci.

[TR6077] UB: V administraci uvítacích balíčků se již v náhledu správně negeneruje přímo HTML, ale jen text.

[TR6219] STS: Již se správně vždy zobrazují datové i hlasové tarify, pokud uživatel chce změnit využití hlasové na datovou SIM kartu a opačně.

[TR6226], [TR6223] STS: Opraveny názvy sloupců v tabulkách s detailním vyúčtováním a v ústředním přehledu fakturací.

[TR6369] STS: Opravena možnost přihlašování OJ do STS s využitím fakturačních skupin T-Mobile.

systémové úpravy:

[TR6278] STS: Příznak TE_TelephonyUnit.RegistrationService nastavením na 0 (false) umožňuje vypnout uplatňování vstupních a výstupních registračních poplatků do STS (využíváno pro zaměstnance KÚJ).

[TR6044] SLSK verze: Do nastavení skautISu byl přidán klíč UnitPrefix, který obsahuje název organizace, který se využívá např. v Registru jednotek (pro CZ verzi: Junák - svaz skautů a skautek ČR; pro SLSK verzi: Slovenský skauting)

[TR6262] SLSK verze: Ve slovenské verzi skautISu je opět používán typ oddílů jako v CZ verzi. Pouze je nabídka typů oddílů mnohem širší a každý oddíl musí mít v daný okamžik právě jeden typ oddílu zvolen.

[TR6117] Vyřešen systém automatického neodhlašování z počítačů v KÚJ.

[TR6279] STS: V rámci zavedení fakturačních skupin se generují příkazy k inkasu pro jednotlivé skupiny zvlášť a je možné je stahovat přehledně v seznamu ústředí STS.

[TR6087] STS: ADMIN-STS má nově možnost provádět i párování telefonních čísel ve skautISu bez nutného procesu zasílání zpráv na TM (pro úpravu a kontrolu údajů dle DB T-Mobilu).

[TR6087] STS: Administrace tarifů v STS je rozšířena o možnost označit datový tarif jako tarif umožňující spárování tarifu s klasickými hlasovými tarify.

skautis/nove-verze/5-6-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)