Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-9

skautIS (verze 4.9.0)

do provozu nasazeno: 10.11.2011 v 14.50 (obsahuje i ImportSFN ver. 1.6.4331.16276)
číslo verze: 4.9.0.16376

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5234] Hodnocení kvality: Zobrazení seznamu posunů - činností co dělat (V detailu HK „Seznam akcí posunů“) - Jako nástroj, který má pomoci se v dalším roce zaměřit na ty nejpodstatnější věci, je možné si zobrazit seznam činností (posunů), které pomohou jednotce se zaměřit na to nejdůležitější a do dalšího roku se kvalitativně posunout. - Systém zobrazí tabulku, kde je vidět zvýrazněno 5 nejdůležitějších činností, kterými je potřeba se zabývat (a pak dalších 10 dalších aktivit). U každé oblasti je uveden text, který má pomoci jednotce se v daném bodě posunout na vyšší úroveň.

[TR4672] Hodnocení kvality: Zobrazení přehledu - srovnání - kvality v regionech (každý | menu „Kvalita > Výsledky hodnocení“) - Na této stránce je možné si pro daný rok zobrazit přehled toho, na jakých úrovních kvality se v jednotlivých oblastech nacházejí jaké jednotky. - Jde jen o celkový přehled údajů (odpovídající slovnímu hodnocení dané „hladiny“). - Je možné si pro každý rok zobrazit jednotky členěné do krajů či okresů a to buď všechny, nebo jen požadovaný typ jednotek, které chci porovnat.

[TR5233] Hodnocení kvality: Administrace posunů (ústřední administrátor HK | menu „Kvalita > Administrace > požadovaný typ hodnocení > příslušná sada otázek“) - Nově je možné editovat texty posunů i u již publikovaných formulářů hodnocení kvality. V takovém případě lze měnit pouze váhy a texty posunů. Samotné otázky měnit nelze. - Pokud je změněna váha, je následně možné nechat přepočítat výsledky již odevzdaných hodnocení kvality, aby odpovídali novým vahám. - Výpočty posunů se řeší dle vzorce: ( U1x1,5 + U2x1,0 + U3x0,5 ) x „váha posunu kritéria“

[TR5204], [TR5205] STS: Změny služeb a Telefonní čísla (menu „Služby > STS: Moje jednotka > záložky Změny služeb a Telefonní čísla“, případně „Jednotka > karta STS“) - Původní záložka „Služby > STS: Moje jednotka > Osoby v STS“ byla přejmenována na logičtější „Změny služeb“ a zároveň byla vytvořena samostatná záložka „Telefonní čísla“, kde jsou vidět skutečná čísla dané jednotky/osob v STS (neduplikují se jako v případě změn služeb). - Stejně tak na kartě STS u jednotky je nově zobrazován seznam čísel v jednotce a ne matoucí přehled změn (na ten se dá dostat standardně přes tlačítko „Detailní informace“). - PO jednotky na kartě „Telefonní čísla“ rovnou vidí seznam všech osob a čísel OJ, která jsou za jednotku v STS přihlášna. Ústřední administrátor STS má republikový přehled telefonních čísel ještě rozšířen o možnosti filtrování dle jmen, čísel a příznaku fakturace na OJ. - Rozdělení na dvě záložky je logičtější a funkčnější.

[TR4149] STS: Administrace tarifů, služeb apod. (ústřední admin STS | menu „Služby > Administrace > jednotlivé záložky“) - skautIS nyní umožňuje kompletní správu tarifů a služeb STS přímo ve webovém rozhraní - administrovat je možné: texty smluv, automatické položky faktur, globální limity čísel OJ, tarify, typy roamingů, doplňkové služby

[TR4157], [TR4907] STS: Převedení neuhrazené faktury osoby na jednotku (ústřední administrátor STS | menu „Služby > STS: Ústředí > záložka Faktury > tlačítko Přefakturovat“) - V případě, že nedojde k uhrazení faktury osoby za STS ani po třech upomínkách, v souladu se smlouvou může být převedena faktura od osoby k jednotce. - V tu chvíli se u osoby faktura odebere a začne se zobrazovat u jednotky, která ji musí uhradit. Faktura se pak standardně zobrazuje v přehledu faktur jednotky (na faktuře se nic nemění, je stále na osobu, se stejnými údaji). - Jednotka je o převedení faktury z osoby na jednotku informována pomocí zprávy IZS.

[TR4151], [TR5201], [TR5259] STS: Detailní vyúčtování služeb (každá osoba v STS | menu „Moje STS > Faktury > požadovaná faktura > detailní vyúčtování“) - Pro zajištění přehlednosti a vysokého výkonu bylo rozděleno vyúčtování na dvě záložky, kdy první obsahuje základní vyúčtování služeb a čerpání volných minut, druhá pak detailní vyúčtování (výpis volání). - Základní vyúčtování obsahuje tlačítka pro vygenerování základních i detailních výpisů v PDF i Excelu (XLSX) - V detailním výpisu jsou jména osob a telefonní čísla cachována v okamžiku načtení vyúčtování, což zajišťuje vysoký výkon a rychlé zobrazování stránek. - Detailní výpis je načítán s využitím AJAXu, takže systém dává najevo, kdy je potřeba počkat na načtení zbytku dat, který se pak dynamicky zobrazí.

[TR5202] STS: Přehled plateb faktury (osoby v STS | v detailu faktury tabulka s přehledem) - Pokud byla již připsána nějaká platba za danou fakturu na náš účet, je vidět u faktury přehledová tabulka, která informuje o přijaté částce i datu přijetí peněz. - Stránka faktury navíc obsahuje zvýrazněný VS a také stav faktury, kde je poznat, zda je již faktura kompletně uhrazena či nikoliv.

vylepšení:

[TR5053] U osoby na kartě STS se zobrazuje a dá stáhnout poslední vystavená faktura za Skautskou telefonní síť.

[TR4951] Na kartě STS osoby je vidět kolik má daná osoba povoleno hlasových a datových čísel v STS. Ústřední admin STS zde navíc může v případě potřeby individuálně nastavit limit počtu čísel fakturovaných osobě.

[TR5055] Na kartě STS u jednotky se zobrazuje seznam všech dosud vystavených faktur dané organizační jednotce (za čísla fakturovaná OJ, případně za čísla, která byla převedena k úhradě z osoby na OJ). Nezobrazují se zde faktury osob!

[TR5206] Filtrování faktur STS v modulu pro ústředí nyní vyhledává faktury podle měsíce a roku zůčtovacího období (ne dle data vystavení).

[TR5261] Rozšířen text upozornění v STS, který informuje, že hostující člen nemůže sám objednávat nová telefonní čísla.

[TR5045] Osoba sama při podávání přihlášky do STS nemůže změnit fakturační adresu (protože je to logicky její bydliště; v odůvodnělých případech může změnu provést ústřední admin STS či PO).

[TR4156] Standardně se zasílají až 3 upomínky na neuhrazenou fakturu STS (vždy po 7 dnech). Pokud je taková upomínaná faktura uhrazena, je o tom osoba i PO informována pomocí zprávy IZS.

[TR5239] Faktury STS, které jsou vystavené na zápornou částku (obsahují přeplatek z minulého obdbobí, nebo převod kreditu) jsou rovnou označeny jako „uhrazené“ (aby nedocházelo k zasílání upomínek apod.).

[TR5229] Bylo vylepšeno názvosloví v modulu Hodnocení kvality.

[TR5227] Upravena podoba formuláře pro vyplnění hodnocení kvality (možnosti se zobrazují v jednotlivých řádcích, podobně jako na papírovém formuláři).

[TR5230] Při odevzdávání vyplnění hodnocení kvality je možné zaškrtnout, že si nepřeji zveřejnit detailní výsledky nikomu jinému, jen své jednotce.

[TR5230] Byla upravena viditelnost detailního hodnocení kvality pouze na 1 úroveň nahoru (z původních dvou).

[TR5228] Zrušeno přebírání výsledků hodnocení kvality nadřízenou jednotkou.

opravy:

[TR5199] Opravena chyba v filtrování sněmů v případě voleb „vše“.

[TR5060] Kontakt typu „Facebook (adresa)“ již umožňuje zadat i url adresu, která vznikla na základě zkracovačů (on.fb.me, apod.).

[TR5257] Opraveno rozhození designu na úvodní stránce STS (s logem).

[TR5272] Vyřešen problém se „znovuobjednáním“ prvního čísla do STS (v takovém případě je již vyhodnoceno správně jako první číslo a není nutné zadávat vztah držitele k plátci).

[TR5266] Tábor, který nebyl SRJ schválen je možné nyní bez potíží úplně smazat. Pokud již schválen byl, je možné tábor označit jako „zrušený“ ⇒ neproběhl, přestože byl původně plánován.

[TR5208] Do STS může sám podat přihlášku (a být zvolen PO jednotky) každý, kdo má v dané jednotce řádné členství (při vstupu do STS není nutné být v posledním roce registrován; to je potřeba až v následných registracích).

[TR5237] Vyřešen problém s nezaúčtováním vstupního poplatku STS v případě, že číslo neobsahovalo detailní výpis služeb od T-Mobile.

[TR5281] Opravena chyba s načítáním vstupního poplatku špatné výše i u čísel, která již v minulosti vstupní poplatek hradila, ale změnili si služby (nasazeno: 11.11.2011).

systémové úpravy:

[TR5267] Doplněny některé detaily do PDF exportu převody dohody účastnické smlouvy T-Mobile.

[TR5157] skautIS při vyúčtování STS připraví „fiktivní“ fakturu pro vyúčtování služeb TDC - má fiktivní číselnou řadu (faktura se přepíná do stavu „zpracováno“ a reálně se neodesílá, ani neposkytuje PDF ke stažení)

[TR5182] Mobilní přihlašovací stránka (její zpracování pomocí LoggedIn.aspx) nově obsahuje 3 JavaScriptové funkce: getID_Login(), getID_UserRole(), getID_Unit().

[TR5255] Na všech stránkách skautISu je umístěna publicita EU projektu (Skauti na netu).

skautis/nove-verze/4-9.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)