Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-6

skautIS (verze 12.6)

do provozu nasazeno: 23. 8. 2019 v 04:03
číslo verze: 12.6.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR46898) Helpdesk: Rozšířené hledání osob pro ústřední podporu - Přibyly nové možnosti vyhledávání v osobách a uživatelských účtech pro ústřední technickou podporu. Nové hledání i dle kontaktů, nové informace o ověřených účtech a používání 2FA, výsledky zobrazovány v chytré tabulce s možností nastavení a filtrování.

(TR44594) Akce: Nová mapová komponenta - V rámci zakládání nové, zobrazování i editace existující další akce se nově používá mapová komponenta s podklady Mapy.cz (vhodnější i turistické podklady od Seznam.cz)

(TR44596) Nemovitosti: Nová mapová komponenta - V rámci celé agendy správy základen a nemovitostí se používá nová mapová komponenta s mapovými podklady Mapy.cz (od Seznam.cz). Nově jde o stránky se zakládáním nových, zobrazováním i editací existujících souborů nemovitostí i jednotlivých konkrétních nemovitostí. Navíc byly upraveny formuláře pro zakládání, kde je zobrazování a vybírání GPS souřadnic z mapy na místech, kde je opravdu potřeba a vhodné.

(TR47483) VzA: Nová podoba dekretu HVDT - Ze skautISu se generuje nová podoba MŠMT akreditovaných dekretů (přesněji „certifikátů“) o získání kvalifikace „Hlavní vedoucí dětského tábora“ spolu se získáním vůdcovského dekretu. Na základě nové certifikace č.j. MSMT-15588/2019-2 ze dne 24.5.2019 získané pro Junák - český skaut od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě aktualizovaných textů a údajů o certifikaci se také nově vkládá datum vystavení dekretu na základě data zadaného jako termín zkoušky uvedené u dané vzdělávací akce (zkoušky).

(TR48425) IZS: Nový způsob ukládání a načítání příloh do zpráv - V rámci postupné migrace různých typů dokumentů a souborů do nového systému datového úložiště skautISu došlo k vytvoření nového způsobu práce se soubory, které se ukládají do skautISu a zároveň se v některých situacích přikládají do zpráv posílaných ze systému (e-mailem i vnitřních zpráv systému). Systém nyní umí pracovat jak s původním, tak s novým datovým úložištěm v rámci příloh zpráv.

(TR45944) Osoby: Kartička pojištěnce - Do dalších údajů osob lze v rámci agendy zdravotních (citlivých) údajů nahrávat naskenovanou kartičku pojištěnce. Tento dokument je pak řešen v režimu přístupu citlivých údajů, tedy dostupný jen pro vedoucího oddílu, který věc potřebuje k zajištění činnosti; data jsou navíc ukončením členství automaticky odstraňována. Informaci o nahrání (a kdy) kartičky pojištěnce navíc oprávněná osoba může exportovat v rámci vlastních exportů údajů osob.

Vylepšení a změny

(TR47886) Tábory: Upravena možnost editovat seznam účastníků (předpoklad) nejen ze střediskové role, ale i oddílové, přestože už byl tábor schválen i střediskem, ale dosud ještě neproběhl. Stačí dočasně tábor začít upravovat změnou stavu na „Doplnit údaje“, pak lze v obou rolích pracovat se seznamem účastníků a následně opět předběžnou hlášenku „Uzavřít“ (aniž by došlo ke zrušení schválení střediskem). Po proběhnutí tábora se již v obou rolích dá standardně upravovat seznam účastníků ohledně jejich skutečné účasti.

(TR47484) VzA: Vylepšeno formátování data a přechylování na MŠMT akreditovaném dekretu o kvalifikaci ZZA. Zároveň se také nově vkládá datum vystavení dekretu na základě data zadaného jako termín zkoušky uvedené u dané vzdělávací akce (zkoušky).

(TR46744) Kvalita: Na stránce souhrnného přehledu pro podřízené jednotky „Celkové hodnocení“ byly v tabulkách doplněny oddělovací znaky a vhodnější názvy sloupců, aby bylo srozumitelné, že tabulky obsahují vždy počet, procentuální podíl a graficky vyjádřený trend.

(TR47434, TR31141, TR30706) UI/UX: Významně byly vylepšeny chytré tabulky, které nově na vhodných místech zobrazují editační tlačítka „s tužkou“ i v případě, kdy se dá editovat pouhým kliknutím do libovolné buňky. Na vhodných místech se po odstranění řádku data zneaktivní, zešednou a u nich se objeví možnost řádek obnovit, pokud byl odstraněn omylem. Na mnoha místech se nově zobrazují confirm dialogy v designu skautISu i po kliknutí na tlačítko z řádku tabulky.

(TR47804) Energie: Zaveden nový způsob ukládání dokumentů přikládaných do přihlášky do Skautské energie (pro členy i v rámci pozvánek) a zajištěna migrace dokumentů do nového systému úložiště dokumentů.

(TR48167) Sněmy: Novým způsobem jsou ukládány a stahovány dokumenty Word šablon se zkráceným výpisem výsledků voleb pro spolkový rejstřík a byla zajištěna migrace dokumentů do nového systému úložiště dokumentů.

(TR48213) Sněmy: Vylepšena práce s ukládáním a stahováním příloh s volebním programem kandidátů v rámci sněmů a zajištěna migrace dokumentů do nového systému úložiště dokumentů.

(TR48002) Sněmy: Významně vylepšena funkčnost tabulky „Počty volených“ v rámci výsledků voleb sněmů. Nově zobrazuje i řádky s informací o voleném počtu delegátů na nadřízené vyšší sněmy a zároveň jsou vhodněji zobrazovány validační hlášky při změnách počtu volených členů revizní komise i zástupce vedoucího OJ.

(TR48352) Registrace: Opravena chyba, která skrývala checkboxy pro výběr osob při registraci do registračních kategorií.

(TR48496) Tabulky: Výchozí možnost filtrování v chytrých tabulkách umožňuje vyhledávat podle zadaného textu kdekoli ve hledaném výrazu (nemusí hledanou částí text jen začínat).

(TR49444) (13.9.2019) 2FA: Do informací k nastavení 2FA byla doplněna informace o nouzových záložních kódech a vylepšeno jejich generování a stahování v záložním souboru.

(16.9.2019) Sněmy: Byla aktualizována podoba všech systémových a e-mailem rozesílaných zpráv týkajících se sněmů.

(TR49962) (5.11.2019) Sněmy: Upraveno nastavení okresní a krajské role „vedoucí/admin“, aby měla dostupné zápisy z podřízených sněmů a v případě nutnosti mohla sněm otevřít a pomoci s úpravou podřízenému středisku.

(TR50642) (18.11.2019) Sněmy: Vyřešen problém s timeoutem a kompletní úpravou procedur řešící změnu delegátů v případě změny obsazení funkcí vedoucích OJ (vyřešení konfliktů a vhodnějšího chování při souběhu delegáta z titulu funkce a delegáta zvoleného za středisko).

Opravy

(TR47993) Administrace: Opravena chyba znemožňující editaci základních nastavení role v rámci administrace skautISu.

(TR46988) VzA: V exportu účastníků vzdělávací akce se již správně zobrazuje e-mailová adresa na vedoucího oddílu i v případě, že je osoba členem družiny daného oddílu.

(TR48176) VzA: Vyřešeny některé situace, při kterých docházelo k pádu volání anonymních procedur při zobrazování zveřejněných údajů vzdělávacích akcí.

(TR48117) Dotace: Vyřešena drobná chyba, kdy se do textu zprávy ze skautISu nevkládal název akce/projektu na opravu a stavby v okamžiku, kdy je žádost o dotaci poslána na ústředí k posouzení/schválení.

(TR48214) Sněmy: Doplněna chybějící validační hláška a opravena chyba vznikající při zakládání nového jídla pro účastníky Valného sněmu v administraci VSJ.

(TR47927) Sněmy: Opravena dílčí chyba v řazení v tabulce delegátů u vyšších sněmů.

(TR48375) Sněmy: Vyřešena chyba znemožňující stažení ZIP archivu se souhlasy osob pro zápis do rejstříku ze základní stránky sněmu.

(TR47961) Nemovitosti: Přidány role „správce nemovitostí“ pro jednotlivé typy organizačních jednotek a upraveno chování v přidávání/odebírání správců, aby řádně byla zpracována role daného typu jednotky u uživatele.

(TR47357) Dekrety: Opravena chyba v číslování ústředně vydávaných dekretů OČK.

(TR48496) Administrace: Opraven problém s filtrováním podle textů s odkazy v tabulce správy externích aplikací.

(TR48447) Uživatel: Upraveno přihlašování uživatelů, aby i při silnějším šifrování otisků hesel bylo možné používat uživatelská jména, která se liší jen diakritikou.

(TR47101) (30.8.2019) VzA: Vyřešen problém, kdy v určitých případech nebylo možné vyhledat osobu, která má být přidána jako účastník vzdělávací akce (což způsobovalo komplikace jak ve skautISu, tak v napojených aplikacích, jako SRS).

(TR48483) (5.9.2019) VzA: Opravena chyba v tabulce účastníků vzdělávací akce, kdy bylo chybně pro přijetí účastníka vždy nutné zadat poznámku.

(TR48517) (11.9.2019) Data: Upraven čas na zpracování synchronizace cloudového úložistě, aby při zpracování v JunakServer nedocházelo k timeoutu.

(TR46147) (12.9.2019) STS: Vyřešen problém s nemožností si sám změnit nastavení služeb u některých telefonních čísel v STS.

(TR49453) (16.9.2019) VzA: Člen pořadatelského týmu v příslušné roli již bez problémů může zobrazit stránku se seznamem účastníků vzdělávací akce.

(TR49222) (16.9.2019) Jednotka: Opravena chyba znemožňujicí aktualizovat náborový text u jednotky.

(TR49486) (17.9.2019) Uživatel: Byla opravena chyba v přihlašování uživatelů a doplněno zobrazování neúspěšných pokusů o přihlášení do historie přihlašování. Byly provedeny související analýzy a kontroly přihlašování.

(TR45986) (3.10.2019) Sněmy: Opraveno zobrazování a přiřazování delegátů ze středisek na vyšší sněmy, vylepšeno vyznačování „zvolení/náhradnictví“ i reakce na případné odstoupení z pozice delegáta.

(TR45986) (4.10.2019) Sněmy: Provedena optimalizace a vyřešení problému s nemožností uzavřít sněmy s delegáty na Valný sněm kvůli timeoutu.

(TR49904) (4.10.2019) Sněmy: Opraveno zobrazení podřízených sněmů (pro mimořádný vyšší sněm se zobrazují poslední konané před mimořádným sněmem bez ohledu na jejich stáří, pro řádné vyšší sněmy se zobrazují jen sněmy konané od posledního vyššího řádného sněmu). Je tedy poznat, které podřízené sněmy se konají a už zvolily své delegáty na vyšší sněm.

(TR49442) (15.10.2019) Sněmy: V přehledu počtu volených osob u sněmů se již nezobrazuje nadbytečné editační tlačítko u počtu delegátů volených na vyšší sněmy (číslo je dáno výpočtem dle kvót a nešlo by stejně nikdy měnit).

(TR49443) (15.10.2019) Sněmy: U sněmů středisek, která nad sebou nemají okres, se již v tabulce počtu volených osob zbytečně nezobrazuje řádek pro počet delegátů na okresní sněm (je nadbytečný, pokud okres neexistuje).

(TR50625) (22.11.2019) Pluginy: Opraveno odstraňování osob a Google skupin serverovou službou při nekonzistenci dat.

Systémové úpravy

(TR47678) Vývoj: Z aktuálních zdrojových kódů byly vyřazeny už nepoužívané projekty týkající se Birdosu, Vivantu, WP7 a Androidu. Zároveň byla technická dokumentace ze SVN přesunuta na sdílený Google disk.

(TR47909, TR30708, TR29826, TR30707, TR30706, TR48350) DevExpress: Došlo ke kompletní aktualizaci „chytrých“ komponent DevExpress na nejnovější verzi 19.4, doplnění české lokalizace, úpravy v práci s callback, drag&drop, vylepšení batch editace v tabulkách a další systémová vylepšení nad rámec základních komponent. Razantním způsobem došlo k refaktorizaci kódu C# i JavaScript a vyčlenění do samostatných souborů i s využitím partial class.

skautis/nove-verze/12-6.txt · Poslední úprava: 22.11.2019 11:37 autor: Ondřej Peřina - Jerry