Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-4

skautIS (verze 12.4)

do provozu nasazeno: 2. 4. 2019 v 01:35
číslo verze: 12.4.0.25190

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR43278) Uživatel: Dvoufázové ověřování Byly dokončeny práce na běžné funkčnosti dvoufázového přihlašování a systém zprovozněn pro postupné používání v rámci jednotlivých vln zavádění mezi uživatele.

(TR43284) Uživatel: Centrální vynucení zapnutí dvoufázového přihlašování Nově skautIS umožňuje pro vybrané uživatelské role automatické zapnutí dvoufázového ověřování uživatelského účtu osoby, který má takovou roli nastavenou. Uživatel, kterého se tato funkce dotkne, bude nucen projít při prvním přihlášení do skautISu nastavením a aktivací dvoufázového přihlášování. Bez tohoto kroku nebude moci skautIS používat. Toto přísné nastavení bude postupně zaváděno během dalších měsíců postupně od ústředních rolí, přes vybrané role VOJ a v budoucnu až s dopadem na role v běžných střediscích. Během zavádění bude probíhat informační kampaň. Důvodem zavedení je velký důraz na bezpečnost systému a uživatelských účtů zpřístupňující osobní data.

(TR43702) Uživatel: Přidání dalšího způsobu generování kódu dvoufázového přihlašování pomocí e-mailu Uživatel bude moci zvolit jako alternativní možnost ověřování přístupu do skautISu a to prostřednictvím jednorázového kódu, který bude zaslán na hlavní e-mail osoby. Tato funkčnost je určena zejména osobám, které nemají možnost ověření prostřednictvím chytrého telefonu.

(TR44023) Dotace: Zasílání zpráv žadatelům o dotace V rámci administrace žádostí o dotaci je doplněna nová akce umožňující zaslání individuální zprávy vybraným žádostem.

Vylepšení a změny

(TR42513) VzA: Provedeno donastavení položky „Kapacita kurzu“ tak, aby byla ve vybraných případech povinná.

(TR43145) Tábory: Dochází ke zjednodušení zadávání vedení táborů i pomocí rodného čísla, pokud je daná osoba z jiné jednotky (osoba je standardně informována zprávou, že byla přidána mezi činovníky tábora).

(TR36381) VzA: Vyznačení splnění podmínek pro získání kvalifikace doškolovacího zdravotnického kurzu vede přímo na zápis kvalifikace bez nutnosti projít krokem generování dekretu, který si později každá osoba může na základě přidělení této kvalifikace může stáhnout sama.

(TR36384) VzA: Generované absolventské listy ponesou nově název nejen celé vzdělávací akce, ale i volitelný název jednotlivého kurzu. Tato úprava se provádí zejména pro akce sdružující více kurzů v jedné VzA.

(TR36382) VzA: Provedena kontrola zamezující udělení kvalifikace ZZA osobě, jíž zatím nebylo 18 let. Kvalifikaci osoba může získat, její platnost a zápis na kartu kvalifikací proběhne až po dovršení stanoveného věku.

(TR44080) VzA: Do položky výběru správného kraje konání vzdělávací akce byla doplněna možnost „vybrat“ tak, aby se uživateli při zakládání nového kurzu automaticky neukládala první možnost z výběru.

(TR44991) Členské karty: Upraveno pojmenování stavů v administraci členských karet při jejich pojmenování tak, aby názvy více odpovídaly kroku, který je právě prováděn.

(TR44698) Dotace: V rámci ústřední přehledové tabulky čerpání dotací na vzdělávací akce bylo upraveno načítání některých hodnot v tabulce a optimalizován způsob výpočtu a cachování dat u jednotlivých vzdělávacích akcí.

(TR44329) Dotace: V agendě dotací na stránce „Účastníci akce“ bylo doplněno tlačítko pro snadný přechod na seznam účastníků dané akce v rámci hlášenky VzA.

(TR44263) Dotace: V rámci žádostí o stavební dotace došlo k zpřesnění pojmenování důležitých tlačítek, aby jejich název nebyl zavádějící ve vztahu k tomuto typu dotace.

(TR43213) VzA: V rámci přechodu na nový grafický styl organizace došlo k úpravě generovaného dekretu potvrzující platnost doškolení ZZA, který si ze skautISu může stáhnout každá osoba s touto kvalifikací.

(TR40753) VzA: U kvalifikací, které jsou omezeny svou délkou platnosti byla zavedena validace při jejím zadávání tak, aby byl konec platnosti kvalifikace vždy zadán a vyznačen.

(TR43471) Uživatel: Stránka propojení uživatelského účtu prošla úpravou vzhledu tak, aby uživatel získal větší jistotu o tom, co se při a po propojení účtu stane a jak má během tohoto procesu postupovat.

(TR40357) Dokumentové úložiště: V rámci dokumentového uložiště skautISu došlo k rozšíření akcí pro práci s dokumenty, přístupu k nim a oprávněním pro jejich mazání.

(TR42513) Skautská energie: Došlo ke kompletní změně formulářů dohody o zastupování pro osoby i firmy z důvodu vyhovění předpisům GDPR a změnou spojenou se změnou názvu zprostředkovatelské společnosti (převod práv na dceřinou firmu).

(TR43092) Registrace: V registraci jednotky je umožněno provedení dodatečné opravy textového pokynu k registraci podřízených jednotek.

(TR43092) Registrace: Došlo k úpravám stránky „Registrované osoby“ dle pravidel nového designu a bylo umožněno hromadné mazání osob, které byly omylem registrovány v nesprávné reigstrační kategorii.

(TR43090) Registrace: Při mazání osob z registrační kategorie se nyní zobrazuje upozornění, které více odpovídá prováděnému kroku.

(TR43091) Registrace: Došlo k úpravě a vylepšení stránky pro registraci osob do registračních kategorií dle pravidel nového designu skautISu a doplnění funkcí usnadňujících práci a přehled na stránce.

(TR43095) Osoby: Při najetí myší nad ikonu „i“ u ukončeného členství osoby je textově zobrazen i důvod ukončení členství.

(TR44088) Tábory: Při zakládání nového kurzu vzdělávací akce se již nabízí možnost „_vybrat“. Uživateli se tak nenabízí první kraje dle abecedy, který byl dříve ve výchozím nastavení nešťastně předvybrán.

(TR43088) Registrace: Celá stránka „Registrované osoby“ prošla úpravou dle pravidel nového skautISu. Mimo to nově umožňujeme hromadné smazání všech členů z registrační kategorie.

(TR45300) Hospodářské výkazy: Provedeny úpravy v kontrolách odevzdávaných hospodářských výkazů.

(TR45715) Tábory: V rámci táborového hlášenky pro MHMP byla upřesněna položka „Popis přístupu k místu konání tábora“. Původní popis byl zadávějící a uživatelé vyplňovali jiné údaje.

(TR44698) Dotace: Byly provedeny další optimalizace a nasazení cachování pro tabulku Přehled čerpání dotace VZA. Mimo to byly opraveny některé chyby v zobrazených hodnotách v tabulce.

(TR45835) Skautská energie: Doplnění data narození do formuláře „Dohody o zastupování“ pro osoby, která nahrazuje původní rodné číslo.

(TR46063) (11.4.2019) Zprávy: Zavedena nová systémová skupina zpráv, kterou si uživatelé nemohou vypnout, a tak jim vždy přijde do e-mailu např. zpráva ke změně hesla, informace pro dvoufázové přihlašování apod., i kdyby si v nastavení svého účtu úplně zasílání e-mailů vypnuli.

(TR46186) (22.4.2019) VzA přihláška: Vylepšili jsme PDF předvyplněný vzor možného potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (potřebné v rámci přihlášek na kvalifikační akce, využitelné ale i na táborech apod.). Informace o podobách a využitelnosti takového potvrzení lze nalézt v článku na Křižovatce.

(TR46610) (15.5.2019) Systém: Zavedli jsme prioritní serverovou službu, která nezávisle na ostatních agendách skautISu dokáže zasílat klíčové zprávy ze skautISu. Využívá se např. při posílání zprávy pro změnu zapomenutého hesla, aktivaci účtu či 2FA kódu v e-mailu. Tyto zprávy tak jsou doručeny přibližně do jedné minuty (systém je umí posílat do 5 sekund).

(TR46975) (31.5.2019) 2FA: Vylepšili jsme informační hlášku na stránce při vynuceném zapínání 2FA přihlašování - nově obsahuje doporučení mobilní aplikace, odkazy pro stažení autentifikační aplikace a srozumitelnější objasnění problematiky i další odkaz do nápovědy s podrobnostmi.

Opravy

(TR44757) Externí aplikace: Odstraněno duplikování přidaných akcí v nastavení oprávnění externích aplikací.

(TR44690) Časopisy: Opraveno načítání správného jmény osoby, jíž jsou doručovány časopisy v balíku vv agendě označování nedoručitelncýh časopisů.

(TR44654) Časopisy: Upraveno správné zobrazení časopisů v podřízených jednotkách tak, aby se časopisy z podřízených nezobrazovaly u vyšších OJ.

(TR44294) Děkovné balíčky: DO exportu pro rozesílku děkovných balíčků pro odcházející činovníky bylo opraveno načítání správných údajů a zároveň jejich rozdělení do sloupců, aby dokument lépe vyhovoval potřebám.

(TR44647) Osoby: Upraveno chování validace rodného čísla osoby tak, aby se skautIS neohlížel na číselné hodnoty v měsíci narození a nabízel uživateli potlačení kontroly v případě nesprávné přiděleného rodného čísla osoby.

(TR44992) Sněmy: Provedena úprava vadliace, která umožňovala odhlášení delegáta z titulu funkce ze sněmu.

(TR45023) Dotace: Opraveno chybné načítání příloh v agendě vyúčtování dotací. Mimo to došlo k rozšíření typů příloh, které je možné do vyčtování vložit.

(TR45199) Systém: Oprava načítání záložek v Inetrnet Exploreru 11.

(TR44931) Skautská energie: Nová podoba formulářů DOhoda o zastupování pro osoby i firmy Na základě požadavku zprostředkovatelské firmy došlo ke kompletnímu přepracování podoby dokumentů Dohody o zastupování pro osoby i pro firmy.

(TR44972) LoginPage: Při nezadání přihlašovacího jména padala přihlašovací stránka skautISu do chyby.

(TR45714) Mapy: Bylo opraveno správné zobrazování nového mapového podkladu v rámci agendy táborů a dalších akcí.

(TR44294) Děkovné balíčky: Opraveno načítání hodnot do exportů pro rozesílání děkovných balíčků. U vybraných osob se nezobrazovala adresa.

(TR44908) Uživatelé: Odstraněna chyba spojená s přihlašování osoby do uživatelského účtu.

(TR45334) Uživatelé: Odstraněna chyba spojená s dvoufázovým přihlašováním, která bránila možnosti nastavovat uživatelské role skautISu.

(TR45442) Uživatelé: Opraveno chybné chování dvoufázového ověřování kdy se v některých výjimečných případech uživatel nemohl vůbec přihlásit.

(TR45244) Časopisy: Upravena chybějící validace osoby pro změnu typu doručení zásilky.

(TR44848) Zprávy: Vyřešena chyba konfliktu při vkládání záznamu v rámci CK_ME_MessageTo.

skautis/nove-verze/12-4.txt · Poslední úprava: 31.05.2019 12:53 autor: Ondřej Peřina - Jerry