Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:informacni-system:uzivatel:role-a-prava

Uživatelské role a práva - kdo a co v systému může

(upozornění: tato stránka poskytuje jen základní informace - do budoucna bude rozšířena o podrobnější popis i vysvětlení dalších speciálních rolí k akcím apod.; pro základní představu a pochopení však jsou dostatečné již nyní uvedené informace)

Vzhledem k tomu, že ve skautISu jsou všechna data uložena v centrální databázi, je třeba velmi důsledně hlídat, kdo má ke kterým datům přístup. To určuje soustava tzv. UŽIVATELSKÝCH PRÁV, která jsou seskupena do tzv. ROLÍ.

Rozlišujeme dva typy UŽIVATELSKÝCH PRÁV:

 • právo data ČÍST
 • právo data MĚNIT (zapisovat, upravovat či mazat)

Rozdělení dat ve vazbě na práva

Data evidovaná ve skautISu pak byla rozdělena do následujících skupin, ke kterým se právo ČÍST či MĚNIT vztahuje:

Údaje jednotek

Veřejné údaje

 • Základní údaje o jednotce (název, IČO,…)
 • Existence jednotky a vztah nadřízenosti/podřízenosti
 • Obsazení funkce statutárního orgánu a jeho zástupce (pouze jméno a příjmení)
 • Klubovny s atributem zveřejnit
 • Kontakty s atributem zveřejnit
 • Typ, příp. druh a zaměření jednotky

Údaje o jednotce pro členy

 • Údaje o bankovních účtech
 • Klubovny a kontakty bez atributu zveřejnit
 • Údaje o funkcích v jednotce mimo statutárních orgánů

Interní údaje jednotky

 • Údaje o členstvích a registracích osob
 • Údaje o registraci jednotky

Hospodářské údaje jednotky

 • Hospodářský výkaz
 • Údaje o fakturaci časopisů

Údaje o časopisech v jednotce

 • Údaje o objednaných resp. dodaných časopisech a přílohách

Údaje osob

Údaje o osobách pro členy jednotky

 • Veškeré údaje o osobě s výjimkou níže uvedených

Interní údaje o osobách

 • Údaje o funkcích, členstvích a registracích osoby

Citlivé údaje o osobách

 • Údaje o alergiích, zdravotní pojišťovně a údaje pro zajištění bezpečí a řešení mimořádných situací účastníků na akcích

Sloučením dvou základních práv a skupin údajů pak vzniká příslušné detailní právo např.:

 • ČÍST HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE JEDNOTKY nebo
 • MĚNIT INTERNÍ ÚDAJE O OSOBÁCH

Aby se nemusela každému jednotlivci přidávat všechna dílčí práva, byly vytvořeny tzv. ROLE, které vždy zahrnují několik práv, která potřebuje daná úroveň činnosti. Role je pak vždy vztažena k určité jednotce (např. administrátor Libereckého kraje) a všechna obsažená práva se pak vztahují k této jednotce, jednotkám podřízeným a jejich aktivním členům.

Základní role ve skautISu

Na všech úrovních byly definovány následující role:

Vedoucí/admin jednotky

 • Má právo číst i editovat v rámci dané jednotky všechny údaje o osobách i jednotkách
 • Umožňuje vytvářet a kompletně spravovat registraci jednotky a členů v ní
 • Má právo založit libovolnou akci (tábor, vzdělávací akci, sněm či jinou obecnou akci)
 • U oddílu má přístup k citlivým (zdravotním) údajům členů oddílu; z vyšších úrovní citlivé údaje dostupné nejsou
 • Umožňuje zakládat a vyplňovat hodnocení kvality jednotky i akcí (individuální i společné za jednotku)
 • Nejvyšší editační role pro danou jednotku

Aktivní činovník jednotky

 • Má právo pouze číst všechny údaje o osobách i jednotkách, může číst informace o časopisech a o hospodářských výkazech
 • Umožňuje vyplňovat individuální hodnocení kvality a prohlížet výsledky společného hodnocení
 • Typická role pro činovníky, kteří mají mít možnost nahlížet na údaje, ale nic nemohou editovat

Člen jednotky

 • Má právo pouze číst nejzákladnější členské údaje o jednotce (nevidí podrobnosti)
 • Role existuje pouze u družiny, oddíly a střediska

Hospodář jednotky

 • Má právo číst všechny údaje o osobách i jednotkách
 • Může editovat hospodářské údaje jednotky a žádosti o dotace včetně jejich vyúčtování

Revizní komise

 • Má právo číst všechny údaje o osobách i jednotkách
 • Má oprávnění číst údaje o hospodaření, dotacích a dalších provozních věcech jednotky
 • Umožňuje provádět kontroly hospodaření, vyúčtování dotací a psát k nim vyjádření

Editor hodnocení kvality

 • Umožňuje vyplňovat individuální hodnocení kvality (jednotky či akce) a prohlížet výsledky společného hodnocení

Pověřená osoba STS

 • Má právo schvalovat členy v STS a nastavovat jejich služby
 • Má přístup k základním fakturám a urgencím plateb
 • Nemá přístup k detailním výpisům ani detailnímu čerpání služeb

Tiskový zpravodaj jednotky

 • Má právo číst všechny údaje o osobách i jednotkách a editovat údaje o časopisech dané jednotky
skautis/informacni-system/uzivatel/role-a-prava.txt · Poslední úprava: 21.11.2019 07:50 autor: Ondřej Peřina - Jerry