Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:snemy:usneseni

Usnesení ze sněmů

Předkládání návrhů usnesení sněmu

(převzato z Organizačního řádu a Řádu valného sněmu

 1. Předkládat návrhy usnesení Valnému sněmu Junáka (VSJ) mohou VSJ předkládat orgány uvedené v čl. 100 Stanov,
 2. Návrhy usnesení podle čl. 100 Stanov písm. c) a h) musí být doručeny Výkonné radě nejpozději 45 dnů před zahájením sněmu. Tyto návrhy projedná Náčelnictvo a rozhodne, o kterých bude VSJ jednat.
 3. Návrh usnesení může předložit i delegát VSJ, pokud mu písemně vyjádří podporu alespoň desetina ze zaregistrovaných delegátů. Takový návrh se předkládá návrhové komisi.
 4. U návrhů usnesení může Náčelnictvo nebo návrhová komise předložit změnu formulace tak, aby usnesení bylo v souladu se Stanovami, bylo jasné a vnitřně nerozporné. Není-li v průběhu Sněmu z časových nebo i jiných důvodů možné, aby znění návrhu projednala celá návrhová komise, může úpravu navrhnout i její předsednictvo, rada jednotky, delegát nebo skupina delegátů sněmu.

U sněmů VOJ se předpokládá, že návrhy usnesení mohou sněmu předožit:

 1. rada jednotky,
 2. sněm nižší OJ,
 3. delegát nebo skupina delegátů sněmu.

Pozn.: Jednací řád pro sněmy ZOJ (středisek) a VOJ jsou plně v kompetenci každé jednotky - uvedený popis je tedy pouze doporučením.


Jak zadat usnesení do skautISu?

 • Po přihlášení do skautISu je třeba vybrat vhodnou roli: vedoucí/administrátor jednotky nebo účastník sněmu
 • Následně vyberte v modrém menu „AKCE“, v oranžovém „SNĚMY“ a vyhledejte sněm své jednotky nebo sněm, kde chcete návrh usnesení zadat
 • Zobrazí se stránka se sněmem. V jeho menu vyberte položku „USNESENÍ“
 • Nyní máte možnost přidat usnesení příslušnému sněmu:

Typ usnesení:

 • návrh (znění konkrétního usnesení, ideálně jednoznačná srozumitelná věta sdělující kdo má co udělat, nebo co se má stát)
 • podnět (čím by se měla jednotka zabývat, jaký problém by měla řešit, o čem by měl sněm diskutovat apod.)

Navrhovatel

Jednoznačná identifikace předkladatele usnesení. Jméno osoby nebo skupiny osob (delegátů sněmu), identifikace orgánu nebo skupiny.

Text usnesení a zdůvodnění

Text usnesení by měl být stručný a na první pohled srozumitelný. V některých případech je vhodné doplnit znění usnesení vysvětlujícícm zdůvodněním.

Po skončení sněmu je třeba zadat ta usnesení, která byla schválena a jsou určená sněmům nadřízených OJ.

Výhody zadávání usnesení pomocí skautISu

 • odpadá složité předávání textů usnesení mezi jednotkami
 • okamžité zobrazení všech usnesení sněmů na všech úrovních

Sněmy | Volby

skautis/akce/snemy/usneseni.txt · Poslední úprava: 12.08.2019 12:55 autor: Jiřina Manková - Špunt